Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

 

Handelshøyskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, revisjon og regnskap samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet samt forskerutdanning (PhD). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som økonomi, finans, markedsføring, rettsvitenskap, organisasjon og ledelse. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er 60 ansatte og 1.100 studenter tilknyttet fakultetet.

 

Førsteamanuensis innen rettsvitenskap

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Handelshøgskolen ved UiS. 

Fagområdet for stillingen er rettsvitenskap med særskilt ansvar for undervisning i juridiske fag på bachelor i rettsvitenskap.

Arbeidsoppgavene vil være forskning, veiledning, undervisning og eksamensarbeid relatert til det aktuelle fagområdet, samt administrative oppgaver.

Det forventes at den som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med samfunns-, kultur- og næringsliv.

Den som ansettes må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor rettsvitenskap. Foruten vitenskapelige kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på relevant yrkespraksis og erfaring med arbeid med forskning, utvikling og undervisning. Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges også.

Den som ansettes må også kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller påta seg å ta imot tilbud om universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Søknaden bør inneholde en refleksjon over egen undervisningskompetanse. Bruk av varierte undervisningsmetoder er et satsingsområde ved universitetet. Den som ansettes må være innstilt på å ta i bruk ulike metoder og ulike digitale læringsressurser. Førsteamanuensis skal det første året delta på NyTi, som er universitetets veilednings- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Undervisningsspråket vil  være norsk.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1011, LR 24, kr 540.000-650.000. bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fag- og ansvarsområde, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og andre forhold som vil bli vektlagt ved ansettelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås også ved henvendelse til førsteamanuensis Ola Settem, tlf 51832901, epost ola.settem@uis.no eller til dekan Bjarte Ravndal, tlf 51831593, epost bjarte.ravndal@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Kirsten Sikveland, tlf .51833701, epost kirsten.sikveland@uis.no.

Universitetet ønsker å rekruttere flere kvinner til undervisnings- og forskerstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner vil en kvinne som søker bli stilt foran en mann.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

 

Stillingsbetenkning

Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Organisatorisk er stillingen knyttet til Handelshøgskolen ved UiS.

 

Fagområdet for stillingen er rettsvitenskap.

 

Den som ansettes skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet forske og bidra i utviklingen av forskningsmiljøet ved UiS og IRIS. Stillingsinnehaveren skal gi undervisning, veiledning og delta i eksamensarbeid innenfor utlyst fagområde, samt påta seg administrative oppgaver.

 

Den som ansettes vil ha undervisningsplikt i rettsvitenskapelige emner på fakultetets bachelorprogram.

 

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

 

Universitetet legger vekt på god undervisningskvalitet og krever at den som skal ivareta undervisning har pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Pedagogisk kompetanse kan dokumenteres med vitnemål/kursbevis fra relevant formell pedagogisk utdanning knyttet til høyere utdanning. Didaktisk kompetanse dokumenteres i form av variert didaktisk arbeid i høyere utdanning. Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse er tilgjengelig ved henvendelse til fakultetet.

 

Søkerne vil bli bedømt av en sakkyndig komité på bakgrunn av innsendt materiale. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av de innleverte vitenskapelige arbeidene og undervisningskompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og ev andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen kan også tillegges vekt.

 

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i den sakkyndige vurderingen må være registrert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis i søknaden eller på forespørsel.

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning før det avgis endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil også personlig egnethet bli tillagt vekt.

 

Førsteamanuensis i fast stilling kan, etter nærmere fastsatte regler, søke om kvalifikasjonsopprykk til professor.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  141417
 • Intern-ID
  30075377
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger