Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 11.000 studentar og 1.600 tilsette. Universitetet ligg i Noregs tredje største byregion, med ein dynamisk arbeidsmarknad og spennande kultur- og fritidsaktivitetar. Vi er einaste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet skal vere ei drivkraft i regionen si kunnskapsutvikling og eit internasjonalt forskingsuniversitet med vekt på nyskaping og innovasjon.Saman med dei tilsette og studentane våre vil vi utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora er den viktigaste institusjonen i regionen for utdanning av lærarar til barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, høgskule og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innanfor musikk og dans, språk, religion, historie, samt åtte masterprogram og to doktorgradsutdanningar. Fakultetet har ein nasjonal posisjon innanfor forsking og undervisning i lese- og skrivevanskar og åtferdsvanskar gjennom Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking (Læringsmiljøsenteret). Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommunar og fylke om etter- og vidareutdanning.Totalt har fakultetet om lag 3.000 studentar og 320 tilsette fordelte på Institutt for barnehagelærarutdanning, Institutt for grunnskulelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitskap, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret.

Førsteamanuensis/førstelektor i norsk/norskdidaktikk

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i norsk/norskdidaktikk ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora, Institutt for grunnskulelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Stillinga er ledig frå 01.08.18.

Arbeidsoppgåver og fagmiljø

Fagområdet for stillinga er språk- og tekstvitskaplege emne. Særleg aktuelle emne er språk- og tekststrukturar (grammatikk og tekstlingvistikk) og skriving/skriveutvikling. Andre norskfaglege og norskdidaktiske emne kan også vere aktuelle. Den som blir tilsett, må dokumentere faglege kvalifikasjonar som er relevante på ulike nivå i lærarutdanningane.

Som førsteamanuensis/førstelektor vil du hovudsakleg undervisa og rettleia studentar på bachelor- master- og doktorgradsnivå (doktorgradsnivå for førsteamanuensis) innanfor grunnskulelærerutdanningane - frå grunnutdanning til masterutdanning og forskerutdanning, forska og formidla forskingsresultat innanfor relevante forskingsområde ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåtar i undervisninga, innovasjon og verdiskaping basert på resultat frå forsking og fagleg utviklingsarbeid inngår i stillinga. Stillingsomtala gir ei nærmare forklaring av fagområde og aktuelle oppgåver.

Kompetansekrav

Vi søkjer etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarande kompetanse innanfor fagområdet. Søkjarar med spesialisering innanfor språk- og tekstvitskaplege emne eller skriving/skriveutvikling vert føretrekt, men søkjarar med spesialisering innanfor nærliggjande område kan også vera aktuelle kandidatar.
For tilsetjing som førstelektor er det nødvendig med dokumentert omfattande forskings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarar arbeidsmengde og nivå for ei doktorgradsavhandling.

Det er også ønskjeleg at søkjaren har undervisningserfaring frå universitet eller høgskule, og/eller frå grunnskule eller vidaregående skule.

Førstestillingar har ein forskingsdel. Faggruppa ønskjer nye så vel som kjende norskfaglege og norskdidaktiske forskingstema inn i gruppa. Forskings- og undervisningsoppgåvene vil i størst mogleg grad bli tilpassa kompetansen til den som blir tilsett.

Du må kunne dokumentera pedagogisk og didaktisk kompetanse knytt til høgare utdanning, eller gjennomføra universitetspedagogisk kurs innan ein periode på to år frå tiltreding. Universitetet vil tilby kurset.

Vidare vert det lagt vekt på at du har:

 • Ei reflektert og bevisst haldning til eiga undervisnings- og rettleiingsarbeid.
 • Evne til å involvera og engasjera studentane i undervisning kor utdanninga sine mål, innhald og vurderingssituasjonar heng nøye saman.
 • Erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåtar og digitale reiskapar i undervisninga.
 • Formidla forskingsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanalar, og at du kan visa til progresjon i forsking og publisering.
 • Evne til å initiera, skaffa ekstern finansiering til, driva og gjennomføra forskings- og utviklingsprosjekt.
 • Erfaring frå samarbeid med arbeidslivet.
 • Evne til å byggja og ivareta nettverk-regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forsking.
 • Høg arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikla ny kunnskap saman med andre.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til eit konstruktivt arbeidsmiljø.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk. Den som blir tilsett må meistre dei to målformene nynorsk og bokmål.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver i ein stor, spanande og samfunnsviktig organisasjon.
 • Eit ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludera tilsette på alle nivå i strategiske avgjersler, fremja ein uformell atmosfære og ein flat organisasjon.
 • Kollegabasert rettleiingsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1011/1198, kr 500.000 - 611.000 bto. pr år. I særskilte tilfelle kan høgare lønn verta vurdert.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrar gode pensjonsrettar. Medlem kan søkja bustadlån til gunstige vilkår.
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og bedriftsidrettslag.
 • Tilsetjing i IA-bedrift som er opptatt av å redusera sjukefråværet, auka del med redusert arbeidsevne og auke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakarar.
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og frå jobb til gunstig pris.

Generell informasjon

Søknaden din vil verta vurdert av ein sakkunnig komité. Hovudvekta i den sakkunnige vurderinga vert lagd på bedømming av innsende vitskapelege arbeid og dokumentert undervisningskompetanse. Erfaring frå popularisering/formidlingsverksemd, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjonar med relevans for stillinga, vert også vurdert av dei sakkunnige.

Dersom det melder seg svært mange søkjarar, kan det verta aktuelt å avslå søknader før søknadspapira vert sende til sakkunnig komité for vurdering. Dette vil vera aktuelt for søkjarar som ikkje tilfredsstiller sentrale delar av kompetansekrava.

På bakgrunn av utsegn av sakkunnig komité vil aktuelle søkjarar bli innkalla til intervju og prøve-undervisning før innstilling vert gitt.

Det er ein føresetnad at den som vert tilsett, buset seg slik at vedkommande kan vera til stades ved, og tilgjengeleg for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Nærmare opplysningar

Stillingsomtala gir nærmare greie for fagområde og aktuelle arbeidsoppgåver. Nærmare opplysningar om stillinga får ein ved å venda seg til instituttleiar Elin Thuen, tlf 5183 2924, epost elin.thuen@uis.no eller til førsteamanuensis og fagkoordinator Magne Rogne, tlf 5183 3406, epost magne.rogne@uis.no. Opplysningar om tilsetjingsprosessen får ein ved å venda seg til HR-rådgjevar Janne Halseth, tlf 5183 3525, epost janne.halseth@uis.no.

Søknad

Søk stillinga elektronisk via «Søk stillinga» på denne sida. Her vert søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring registrerte.

Følgjande dokument vert lasta opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • Relevante vitnemål og attestar
 • Fullstendig liste over vitskapelege arbeid og kunstnarisk verksemd.
 • Inntil 10 arbeid som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfagleg kompetanse, sjå Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • Inntil 10 vitskapelege arbeid som er sentrale i forskingsproduksjon din
 • Dokumentasjon på annan aktivitet som skal vurderast i forhold til krava til stillinga.

Dokumentasjonen må vera på eit skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedlegga overskrid 30 MB til saman, må dei komprimerast før dei vert lasta opp.

Opplysningar og dokumentasjon som det skal takast omsyn til ved vurderinga, må vera registrerte innan utløp av søknadsfristen. Kontaktinformasjon til tre referansepersonar må ein finna i søknaden eller på førespurnad.

Vi gjer merksame på at opplysningar om søkjar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjar har bedd om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste, jf. offentlighetsloven § 25.

Stillingsomtale – førsteamanuensis/førstelektor i norsk/norskdidaktikk

Fagområde

Fagområdet for stillinga er norsk/norskdidaktikk. Ansvarsområdet for stillinga er språk- og tekstvitskaplege emne. Særleg aktuelle emne er språk- og tekststrukturar (grammatikk og tekstlingvistikk) og skriving/skriveutvikling. Andre norskfaglege og norskdidaktiske emne kan også vere aktuelle. Den som blir tilsett, må dokumentere faglege kvalifikasjonar som er relevante på ulike nivå i lærarutdanningane.

Organisatorisk plassering

Tilsetjinga gjeld generelt ved Universitetet i Stavanger. Stillinga er organisatorisk plassert ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Informasjon om eininga kan ein finna på nettsidene våre; http://www.uis.no/fakultet-institutt-museum-og-sentre/fakultet-for-utdanningsvitenskap-og-humaniora/institutt-ved-fakultetet/institutt-for-grunnskolelarerutdanning-idrett-og-spesialpedagogikk/.

Den som tilsetjast må kunna delta i forskingsfellesskap på tvers av organisatoriske einingar.

Aktuelle oppgåver

Førsteamanuensis/førstelektor skal saman med det andre vitskapelege personalet ivareta:

Utdanning

 • Bidra til utvikling av fagleg sterke og relevante utdanningsprogram
 • Vidareutvikla og styrkja dei faglege omdøma til utdanningsprogramma gjennom å gi undervisning og rettleiing av høg kvalitet, på bachelor-, master- og doktorgradsnivå (doktorgradsnivå for førsteamanuensis).
 • Bidra i og utvikla aktuelle etter- og vidareutdanningstilbod.
 • Leggja til rette for læringa til studentane i tråd med læringsmåla til studieprogramma.
 • Driva pedagogisk utvikling og læremiddelproduksjon
 • Inngå i kontinuerlege kompetansehevingsprosessar knytt til undervisning og rettleiing
 • Bidra ved utvikling av nye undervisningsmetodar og bruk av ulike digitale læringsressursar
 • Gjennomføra studentevalueringar og driva kontinuerleg utvikling av kvaliteten til utdanninga.

Forsking og innovasjon

 • Forska, driva fagleg utviklingsarbeid innanfor fagområdet.
 • Initiera, skaffa ekstern finansiering til, driva og gjennomføra forskings- og utviklingsprosjekt.
 • Driva anvendeleg næringsretta, praksisnær profesjonsretta og/eller samfunnsrelevant forsking, også på oppdrag frå, og i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.
 • Delta i og utvikla forskingsfellesskap frå universitetet - programområde eller forskargrupper.
 • Involvera studentar i forsking og fagleg utviklingsarbeid
 • Bidra til innovasjon og verdiskaping basert på resultat frå forsking og fagleg utviklingsarbeid.
 • Involvera studentane i entreprenørskapsaktivitetar og bidra til å utvikla entreprenørskapskompetansen deira.
 • Etablera nettverk og samarbeid med forskarar nasjonalt og internasjonalt

Formidling og samfunnskontakt

 • Formidla forskingsresultat i norske og internasjonale publiseringskanalar.
 • Drive populærvitskapeleg formidling.
 • Bidra i fagleg anerkjende konferansar, nasjonalt og internasjonalt.
 • Delta i fag- og samfunnsdebatten.
 • Bidra til utvikling av samarbeid med samfunns-, kultur- og arbeidsliv
 • Byggja og ivareta eit breitt nettverk med privat og offentleg sektor, nasjonalt og internasjonalt

Administrasjon

 • Delta i fagstrategisk arbeid og ved å utarbeida nye undervisningsemne/fagfelt.
 • Leggja til rette for eksamen, delta ved sensur.
 • Delta i sakkunnige komitear og interne vurderingskomitear.
 • Ta vare på verv, nasjonale og internasjonale komitear, samt i råd og utval ved UiS.

Det vert venta at den som blir tilsett støttar opp om og deltar i dei andre aktivitetane ved fakultetet og kan ta på seg oppgåver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Ein årleg plan for det arbeidet som skal utførast vert sett opp etter samtale mellom instituttleiar og den tilsette, dette i samsvar med universitetet sine retningslinjer for arbeidsplanlegging.

Kompetanseutvikling

UiS forventar at alle vitskapeleg tilsette driv kontinuerlig kompetanseheving av eiga undervisnings- og forskingsverksemd.

Førsteamanuensis/førstelektor skal det første året delta på universitetet sitt kollegabaserte rettleiingsprogram, NyTi.

Førsteamanuensis/førstelektor som ikkje kan dokumentera tilstrekkeleg pedagogisk og didaktisk kompetanse knytt til høgare utdanning, må delta på universitetspedagogisk kurs innan to år frå tiltreding.

Undervisningsspråket er norsk. Den som vert tilsett må meistre dei to målformene nynorsk og bokmål.

Førsteamanuensis/førstelektor kan søkja forskingstermin med lønn i samsvar med universitetet sine «Retningslinjer for tildeling av forskingstermin».

Førsteamanuensis kan søkja kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.

Førstelektor kan søkja kvalifikasjonsopprykk til dosent i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-3.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  141379
 • Intern-ID
  30063099
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger