Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor musikk og dans, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har en nasjonal posisjon innenfor forskning og undervisning i lese- og skrivevansker, læringsmiljø og atferd gjennom Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret.

Vikariat som kontorsjef

Universitetet i Stavanger har ledig vikariat  som kontorsjef ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora fra  01.12.2017-31.12.2018.

Kontorsjefen har Institutt for kultur- og språkvitenskap som sitt særskilte ansvarsområde.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • bidra til at instituttet oppnår gode resultater innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling
 • sørge for god service og kvalitetsmessig god og effektiv støtte til instituttleder, studenter og ansatte ved instituttet
 • bidra til økonomisk styring av instituttets samlede aktivitet, ressursutnyttelse og erfaringsutveksling på tvers i fakultetsadministrasjonen
 • ivareta personalansvar for administrativt ansatte dedikert til instituttet

Stillingsbeskrivelsen gir nærmere informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Søker bør ha følgende kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • ledererfaring
 • relevant administrativ erfaring

Videre vil det bli lagt vekt på at søker:

 • har gode lederegenskaper
 • er målrettet, service- og løsningsorientert
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Eget sportsanlegg på campus
 • Hjem-jobb-hjem
 • Trening i arbeidstiden

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Odd Magne Bakke, tlf 5183 2341, epost odd.m.bakke@uis.no eller til kontorsjef Ingun Leidland, tlf 51 83 2305, epost ingun.leidland@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 5183 3525, epost janne.halseth@uis.no

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.100, kode 1054, kr 490.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.


Stillingsbeskrivelse

Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, og instituttleder er nærmeste overordnet.

Fra 1.1.18 er stillingen plassert ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, og fakultetsdirektør er nærmeste overordnet. 

Den som ansettes kan inngå i institusjonelle prosessteam/-nettverk. Vedkommende kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om endring av arbeidsoppgaver og omorganisering i virksomheten, jf Statsansattloven § 16.

Ansvarsområder:

 1. Administrativ støtte til ett eller flere institutt/senter og fakultetet som helhet.
 2. Dersom fakultetsadministrasjonen er organisert slik at det er administrativt ansatte som er dedikert til instituttet/senteret, har kontorsjef personalansvar for disse.

Arbeidsoppgaver:

 1. Sammen med fakultetsdirektør sørge for at fakultetsadministrasjonen bidrar til at instituttet/ senteret oppnår gode resultater innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling. 
 2. Sørge for god service og kvalitetsmessig god og effektiv støtte til studenter, ledere og ansatte ved institutt/senter.
 3. Bidra til økonomisk styring av instituttets/senterets samlede aktivitet, ressursutnyttelse og erfaringsutveksling på tvers i fakultetsadministrasjonen og på tvers av institutt/sentre. 
 4. Bidra aktivt i ledergruppe ved institutt/senter, og ivareta sekretærfunksjon for denne.
 5. Koordinere og følge opp strategiutvikling ved institutt/senter i samsvar med overordnet strategi, og sammen med instituttleder/senterleder implementere vedtatte strategier og planer.
 6. Sørge for forberedelse av saker for institutt-/senterledelse og institutt-/senterråd, samt eventuelle andre råd og utvalg, basert på god styringsinformasjon.
 7. Bidra til at vedtak og beslutninger blir fulgt opp ved institutt/senter og at drift ved institutt/ senter er i tråd med overordnede føringer, strategier og regelverk.
 8. Yte studie- og forskningsadministrativstøtte til instituttet/senteret i henhold til den til enhver tid gjeldende arbeidsfordeling mellom universitetets fellestjenester og fakultetsadministrasjonen, yte støtte til andre driftsoppgaver som ikke ivaretas av fellestjenestene, samt sørge for at instituttet/senteret får den administrative støtte som trengs fra fellestjenestene.
 9. Bidra til at instituttet/senteret har hensiktsmessig beredskap for håndtering av kriser og ulykker.
 10. Utøve god personalledelse og sørge for medarbeiderutvikling, samt bidra til utvikling av et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i fakultetsadministrasjonen og ved institutt/senter.
 11. Legge til rette for samarbeid mellom institutt/senter og aktuelle samarbeidspartnere internt og eksternt.

Andre oppgaver kan tillegges stillingsinnehaver.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  141282
 • Intern-ID
  30075050
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger