Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

 

Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. 

Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.

Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

 

Førsteamanuensis i arkeologi

Universitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis i arkeologi.

Arbeidsoppgaver og fagmiljø
Fagområde for stillingen er forhistorisk arkeologi.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Arkeologisk museum, Avdeling samlinger.

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være samlingsforvaltning og forskning.

Stillingsbetenkningen gir en nærmere beskrivelse av fagområde og aktuelle oppgaver.

Kompetansekrav
Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet. Det er videre ønskelig at søkerne har spesialisering innenfor metalltid, fortrinnsvis eldre jernalder.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har:

 • En reflektert og bevisst holdning til bevaring og forvaltning av samlingene.
 • Formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering.
 • Evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.

På grunn av arbeidets karakter må søker kunne beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludere ansatte på alle nivå i strategiske beslutninger, fremme en uformell atmosfære og en flat organisasjonskultur.
 • Mulighet for faglig utvikling og anledning til å søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med nasjonale regler.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 17.510, kode 1011, kr 517 200 - 600 200 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og i bedriftsidrettslag.
 • Ansettelse i IA-bedrift som er opptatt av å redusere sykefraværet, øke andel ansatte med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere.
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.

Generell informasjon
Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju før det avgis innstilling.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Nærmere opplysninger
Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fagområde og aktuelle arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Mari Høgestøl, tlf 51832655, epost mari.hogestol@uis.no eller til amanuensis Åsa Dahlin Hauken, tlf 51832681, epost aasa.d.hauken@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR AM v/Eva Nord, tlf 51832612, epost eva.nord@uis.no eller Janne V. Endresen, tlf. 51831216, epost janne.v.endresen@uis.no.

Søknad
Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • Relevante vitnemål og attester.
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.
 • Dokumentasjon på erfaring fra samlingsforvaltning
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusive doktorgradsavhandling.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

 

STILLINGSBETENKNING

Fagområde
Fagområde for stillingen er forhistorisk arkeologi. Storparten av materialet fra metalltid i museets samlinger kan henføres til eldre jernalder. Søkere med spesialisering innenfor denne perioden vil bli foretrukket, men også kompetanse innenfor andre tidsperioder er av interesse.

Organisatorisk plassering
Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen er organisatorisk plassert ved Arkeologisk museum, Avdeling samlinger. Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider. Førsteamanuensis vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.

Aktuelle oppgaver

Samlingsforvaltning:

 • Ferdigstille kildesikringsprosjektet/del magasinrevisjon i samarbeid med prosjektleder og konservator
 • Tilrettelegging av materiale for forskere og studenter
 • Generell samlingsforvaltning inklusiv katalogisering av restanser og gjenstander innlevert av privatpersoner, kvalitetskontroll av kataloger, ajourføringer i gjenstandsbasen samt referansetjenester.

Forskning og innovasjon:

 • Forske og drive faglig utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Aktivere samlingene ved Arkeologisk museum bl.a. gjennom utarbeiding av forskningsprosjekt inklusiv søknader om ekstern finansiering.
 • Delta i og utvikle forskningsfellesskap ved universitetet - programområder eller forskergrupper.
 • Evt. veiledning av mastergradsstudenter og doktorgradsstipendiater.
 • Etablere nettverk og samarbeid med forskere nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra til innovasjon og verdiskaping basert på resultater fra forskning og utvikling.

Formidling og samfunnskontakt:

 • Formidle forskningsresultat i norske og internasjonale publiseringskanalser.
 • Drive populærvitenskapelig formidling.
 • Bidra i faglig anerkjente konferanser, nasjonalt og internasjonalt.
 • Delta i fag- og samfunnsdebatten.

Administrasjon:

 • Delta i fagstrategisk arbeid.
 • Delta i sakkyndige komiteer og interne vurderingskomiteer.
 • Ivareta verv i nasjonale og internasjonale komiteer, samt i råd og utvalg ved UiS.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

En årlig plan for det arbeidet som skal utføres settes opp etter samtale mellom instituttleder og førsteamanuensis, dette i samsvar med universitetets Retningslinjer for arbeidsplanlegging.

Kompetanseutvikling
UiS forventer at alle vitenskapelig ansatte driver kontinuerlig kompetanseheving av egen undervisnings- og forskningsvirksomhet.

Hvis undervisning blir aktuelt i stillingen, skal førsteamanuensis delta på universitetets kollegabaserte veiledningsprogram, NyTi.

Førsteamanuensis som ikke kan dokumentere tilstrekkelig pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning må delta på universitetspedagogisk kurs innen to år fra tiltredelse.

Førsteamanuensis kan søke forskningstermin med lønn i samsvar med universitetets Retningslinjer for tildeling av forskningstermin.

Førsteamanuensis kan søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Våland
 • Jobbnorge-ID
  141095
 • Intern-ID
  30075277
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger