NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i geografi

Ved Institutt for geografi er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i geografi for en periode på fire år, inkludert ett års arbeidsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet i geografi ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver.

Institutt for geografi (IGE) har for tiden 33 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 400 studenter fordelt på instituttets ulike studieprogram. Institutt har et aktivt miljø både innen forskning og undervisning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for geografi kjennetegnes av en faglig bredde som inkluderer samfunns- og naturgeografi og GIS. Instituttet har definert fire strategiske satsingsområder: Naturfarer og effekter av klimaendringer; Miljø, ressurser, forvaltning; Mobilitet, transnasjonalisme, ulikhet; Nyskaping og regionale endringer.

Stipendiatstillingen plasserer seg hovedsakelig innenfor satsingsfeltet ‘Nyskaping og regionale endringer’, nærmere bestemt under ett av dette feltets fokusområder: ‘Byutvikling, bygdeutvikling og perspektiver på sted’. Samtidig er stillingen også koblet opp mot satsingsfeltet ‘Mobilitet, transnasjonalisme og ulikhet’, særlig på grunn av betydningen av mobilitet for steder og regioner.

Stipendiatstillingen er et ledd i arbeidet med å videreutvikle instituttets grunnforskning og kompetanse på ett av de viktigste begrepene i geografifaget, nemlig ‘sted’. Denne grunnforskningen har fokus på å relatere internasjonale debatter om stedsbegrepet til norske/nordiske forhold. Nærmere bestemt skal stipendiaten arbeide med teoretiske og metodologiske perspektiver på sted, samt gjennomføre en empirisk undersøkelse i Norge/Norden. Denne kan plassere seg innenfor ulike temaer innen satsingfeltet ‘Nyskaping og regionale endringer’, men prosjekt som handler om flytting, bostedsvalg, stedsidentitet og lokalsamfunn, er særlig relevant.

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, men prosjektbeskrivelsen kan om ønskelig skrives på engelsk. 

Arbeidsområder – stipendiat

Stipendiaten skal først og fremst arbeide med utvikling av sin egen forskerkompetanse. Videre skal stipendiaten delta i undervisning som tematisk faller inn under satsingsområdet ‘Nyskaping og regionale endringer’ og i undervisning av fellesemner, eksempelvis kurs i kvalitative metoder. Veiledning av studentrapporter, BA- og MA-oppgaver i samarbeid med en fast vitenskapelig ansatt er også aktuelt.

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i geografi eller tilsvarende utdanning. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Personlige egenskaper som evne til å arbeide selvstendig og strukturert, være løsningsorientert og samarbeidsvillig og ha motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, brutto kr. 436 500 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige ansatte, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-programmet i geografi. Den som tilsettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse). For informasjon om ph.d.-programmet, se http://www.ntnu.no/studier/phgeog

Søknadsskjema finnes på: http://www.ntnu.no/su/phd-utdanning/skjemabank

Sammen med søknaden vedlegges

 • prosjektbeskrivelse i form av en skisse [4-6 sider] med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Professor Nina Gunnerud Berg, telefon 73591796/91535526 eller e-post nina.gunnerud.berg@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Aaste Line Strand, e-post aaste.l.strand@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU – 68.

Søknadsfrist: 01.09.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  140708
 • Intern-ID
  SU 68
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger