Universitetet i Bergen

Institutt for biologi

Tekst: Skap relevans. Vær utforskende

Avdelingsingeniør

Ved Institutt for biologi (BIO) er det ledig ei fast stilling som avdelingsingeniør. Stillinga er knytt til Fiskehelsestudiet (gruppene: Fish Diseases Research Group, Sea Lice Research Centre, Fish Immunology).

 

Meir informasjon om Fiskehelsestudiet finner du her.

 

Den som vert tilsett skal ha ansvar for prosessering av vev for innleiring i plast, produksjon av plastsnitt for semi- og ultrastrukturelle studiar og farging av plastsnitt for masterstudentar og stipendiatar. Vidare skal stillinga assistere det vitskaplege personalet i prosessering av vev i plast for semi- og ultrastrukturelle studiar av virus, bakteriar og parasitter knytt til ulike forskingsprosjekter.

 

Avdelingsingeniøren må vere budd på å gå inn i ei vaktordning for teknikarane som er knytte til Levandelaboratoriet. Noko arbeid etter normal arbeidstid, i helger og på heilagdagar må ein rekna med. 


Aktuelle arbeidsoppgåver:

 • Prøvetaking og opparbeiding av ferskt og konservert biologisk materiale

 • Prosessering av vev for innleiring i plastmedia

 • Produksjon av plastsnitt for semi – og ultrastrukturelle studiar (transmisjon elektronmikroskopi, TEM)

 • Farging av snitt (semi- og ultra)

 • Prosessering for scanning elektronmikroskopi (SEM)

 • Opplæring av masterstudentar, Phd-studentar og andre i aktuelle metodar, laboratoriearbeid og HMS

 • ansvar for relevant utstyr, materiell, kjemikaliar og service

 Kvalifikasjonar:

 • Søkjarar må ha relevant utdanning på mastergradsnivå innan biologi/fiskehelse

 • Gode kunnskapar om metodar for prosessering av vev for histologiske og ultrastrukturelle studiar er eit krav

 • Søkjarar må ha erfaring med bruk og vedlikehald av relevant laboratorieutstyr

 • Kunnskap om fisk og relevante sjukdomsagens hos fisk er naudsynt

 • Generell IT-kompetanse

 • Førarkort klasse B

 • Søkjarane må ikkje være allergisk mot dyr eller kjemikaliar

 • Kurs i forsøksdyrlære er ein føremon. Søkjarar som ikkje har dette kurset må være villig til å ta det.

 • Gode kunnskapar i skriftlig og munnleg engelsk. 

Personlege eigenskapar:

 • Søkjarar må ha biologisk forståing, evne og vilje til å løyse tekniske/metodiske utfordringar, handtere utfordringar raskt, og effektivt kunne løyse komplekse problemstillingar og tilpasse seg nye arbeidsoppgåver

 • Evne til å arbeide sjølvstendig

 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

Vi kan tilby:

 • Spanande arbeidsoppgåver i eit internasjonalt anerkjent og tverrfaglig miljø med stor kompetanse innan fiskehelse og marin forsking

 • Arbeid i moderne og avanserte laboratorium med spanande og variert forsking

 • Tilknytting til ei god fagleg og sosialt velfungerande forskingsgruppe

 • moglegheit til fagleg og personleg utvikling, og utstrakt kontakt med andre fagmiljø.

 • Løn som avdelingsingeniør etter lønstrinn 47 – 52 (kode 1085/LR 22) i det statlege lønsregulativet, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjonar.

 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • Gode velferdsordningar 

Generell informasjon:
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: professor Frank Nilsen, Institutt for biologi/SLRC, e-post: Frank.Nilsen@uib.no, telefon +47 55584412.


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.


Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.


Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  13. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  140612
 • Intern-ID
  17/8659
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger