NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stilling som Universitetslektor i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

Vi leter etter en ambisiøs og engasjert universitetslektor i bygningsvern og transformasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og design, Institutt for arkitektur og teknologi.

 

ARBEIDSOMRÅDE

Vi ønsker å ansette en «tradisjonssnekker» i fast stilling. Studiet er relativt nytt og krever dermed at den som ansettes har interesse for å utvikle både fagfeltet og egen stilling. Stillingen vil direkte befatte seg med undervisning/veiledning innen tradisjonshåndverk, tradisjonelle konstruksjoner, materialkunnskap, tverrfaglig prosesser, forvaltning og vern av bygg, samt dokumentasjon og oppmåling – eller indirekte gjennom bygningsarkeologi, bygningshistorie og vernefilosofi.

 

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for arkitektur og teknologi ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU. Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) har som mål å utvikle helhetlig og bærekraftig arkitektur av høy kvalitet gjennom utdanning,
designpraksis og forskning innen fire hovedområder:

 • De tekniske og miljømessige aspektene ved utforming og bruk av bygninger.

 • Konstruksjons- og materialbasert arkitekturprosjektering.

 • Bevaring, vern og utvikling av eksisterende bygningsmiljøer.

 • Kontekstuell forståelse av arkitektur og designprosesser.

Den utlyste stillingen vil inngå i faggruppen Transformasjon, med fokus på bevaring, vern og utvikling av eksisterende bygningsmiljøer. Gruppen opplever økende etterspørsel og vekst både mht undervisning og forskning. Den som tilsettes skal ha særskilt ansvar for undervisning i bachelorprogrammet i håndverk. Programmet er delt i to studieretninger, Tradisjonelt bygghåndverk og Teknisk bygningsvern, og går over 4 år. Undervisningen er samlingsbasert. Studiet er beskrevet på https://www.ntnu.no/studier/fttradbygg og studiebloggen https://tradisjonshandverk.com/. Fagmiljøet leverer også etter- og videreutdanningskurs (EVU).


Det stilles krav til at du vedlikeholder og utvikler egne praktiske ferdighetersom en del av arbeidet. Den tilsatte skal ivareta det faglige ansvaret sammen med faggruppens øvrige tilsatte. Han/hun plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

 

Søkerne vil bli bedømt ut fra innlevert søknad. Det er aktuelt med prøveveiledning og en praktisk prøve i forbindelse med bedømmelsen.

 

KVALIFIKASJONER

Kvalifikasjonskrav:

Vi er på jakt etter en høyt kvalifisert praktiker med:

 • Bachelorgrad i teknisk bygningsvern eller tilsvarende.

 • Formalkompetanse på masternivå, eventuelt realkompetanse basert på yrkeserfaring og studier tilsvarende mastergrad.

 • Stor praktisk forståelse og gode ferdigheter innen «tradisjonelt snekkerhåndverk».

 • Erfaring fra bygningsvern og kulturminnevern gjennom faglig anerkjent handverkspraksis.

 • Gode norskkunnskaper med spesiell vekt på fagterminologi i snekkerfaget.

 

Kvalifikasjoner som vil bli tillagt vekt:

 • Svennebrev/mesterbrev som møbelsnekker eller tilsvarende.

 • Omfattende erfaring med tradisjonelle håndverktøy og historiske arbeidsmåter i faget.

 • Høyere utdanning i relevante tekniske eller kulturhistoriske fag.

 • Erfaring fra utdannings-, utviklings- og (ut)forskningsarbeid i det praktiske håndverksfeltet.

 • Erfaring fra tverrfaglige prosesser.

 • Praktisk erfaring fra veiledning/undervisning i handverk

 • Gode pedagogiske evner.

 

Det vil legges vekt på personlige egenskaper:

 • Evner for undervisning i bygningsvern og bygningshåndverk.

 • Kildenær, analytisk og reflektert.

 • Selvstendig, med gode samarbeidsevner og interesse for å arbeide på tvers av faggrenser.

 • Ambisjoner om utvikling av håndverk i det akademiske arbeidsfeltet.

 • Relevante nettverk i fagmiljøet.

 • God formidlingsevne.

 

KRAV TIL SØKNADEN

Søknaden skal inneholde:

 • En beskrivelse av dine ambisjoner og motivasjon for denne stillingen

 • Dokumentasjon av håndverksarbeider (inntil 5 arbeider)

 • En beskrivelse av relevant arbeid som søkeren anser mest betydningsfull for stillingen.

 • En kort beskrivelse av den vitenskapelig/pedagogiske relevansen av søkerens praksis og utviklingsarbeid.

 • Redegjørelse for pedagogisk kompetanse og erfaring.

 • Utfyllende CV

 • Attester og vitnemål

 

LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR/ FORMELLE BESTEMMELSER

 

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt eventuelle organisatoriske endringer.

 

Stillingen lønnes i henhold til den norske statens lønnsregulativ. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Som medlem av Statens Pensjonskasse får du:

 • Gode pensjonsbetingelser

 • Gunstig boliglån

 • Gode forsikringsordninger

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Axel Kristoffersen, Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU

Tlf.: 909 67 477 eller e-post: axel.kristoffersen@ntnu.no

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 31.08.2017.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no innen søknadsfristen. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn.

 

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institututt for arkitektur og teknologi
 • Jobbnorge-ID
  140425
 • Intern-ID
  AD-15-17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger