Statens sivilrettsforvaltning har en bred oppgaveportefølje og forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Våre arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker innenfor blant annet områdene vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging og voldsoffererstatning. Statens sivilrettsforvaltning er også sentral vergemålsmyndighet, og vi har etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning. Vi utøver sekretariatsfunksjonen for blant annet Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon, Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll og Konkursrådet. Statens sivilrettsforvaltning forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet samt tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak.

Vi har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i sentrale lokaler i Oslo og på Hamar.
Se www.sivilrett.no for nærmere informasjon.

Jurist – sekretariatsleder for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Statens sivilrettsforvaltning søker faglig sterk og samfunnsengasjert jurist som ønsker å være med på å etablere et nytt sekretariat og bidra til å videreutvikle en oppgave av stor samfunnsmessig betydning. Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll har fått utvidet sitt kontrollområde, og det skal i den forbindelse etableres et fast sekretariat i Statens sivilrettsforvaltning. Sekretariatet er under oppbygging og forventes å bestå av 2 – 3 medarbeidere, hvorav to jurister.

Stillingen som sekretariatsleder vil få som oppgave å lede, bygge opp og profesjonalisere sekretariatet. Sekretariatsleder vil få ansvaret for den daglige drift av sekretariatet, og vil ha en sentral rolle i å videreutvikle et samfunnsmessig viktig felt som det er knyttet stor oppmerksomhet til.

Om utvalget
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innenfor rammen av lover og instrukser, og at bruken begrenses mest mulig. Utvalget utfører sitt arbeid med hjemmel i straffeprosessloven og kommunikasjonskontrollforskriften. Utvalget skal også påse at bestemmelsene om taushetsplikt blir etterfulgt, og skal særlig ha for øye den enkeltes rettssikkerhet. Stortinget vedtok i juni 2016 lovendringer som innebærer bruk av nye tvangsmidler, og dermed en utvidelse av kontrollområdet for kommunikasjonskontrollutvalget. Det ble da også vedtatt etablert et utvidet, fast sekretariat, jf. Prop. 68 L (2015-2016).

Arbeidsoppgavene vil bl.a. være følgende:

 • Forberede og tilrettelegge for utvalgets arbeid
 • Saksbehandling, herunder gjennomgang av innberetninger og rapporter som mottas fra Riksadvokaten
 • Bidra i utarbeidelse av årsrapport
 • Forberede, delta og følge opp utvalgets inspeksjoner ved utvalgte politidistrikt
 • Administrative oppgaver

For stillingen kreves gode faglige kvalifikasjoner og samarbeidsevner. Du må ha høy integritet, og like å jobbe i et hektisk miljø med varierte oppgaver hvor effektivitet, selvstendighet og stor arbeidskapasitet er nøkkelegenskaper. Som sekretariatsleder forventes det at du evner å håndtere en stor informasjonsmengde og saker av omfattende karakter. Det forutsettes at du holder deg faglig oppdatert. Arbeidet byr på utfordrende oppgaver innenfor flere rettsområder, særlig strafferett, straffeprosessrett og personvernrett. Stillingen krever samfunnsengasjement og interesse for de ulike metodene for kommunikasjonskontroll. Arbeidet vil i perioder være hektisk. I mindre hektiske perioder vil det være aktuelt med andre juridiske arbeidsoppgaver innenfor andre fagfelt i Statens sivilrettsforvaltning.

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Erfaring fra påtalemyndigheten og/eller som dommerfullmektig eller erfaring fra arbeid med håndtering av saker etter beskyttelsesinstruksen eller sikkerhetsloven.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Administrative egenskaper

Erfaring fra øvrig relevant virksomhet vil også kunne bli tillagt vekt.
Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. Søkere til stillingen må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr deg:

 • Utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt juridisk fagmiljø
 • Fleksitid og trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr. 532 400 til kr. 650 200, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig kvalifiserte kandidater.

Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Menn og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke på stillingen. Statens sivilrettsforvaltning er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved tilsetting gjelder 6 måneders prøvetid. Det blir trukket 2 % av bruttolønn som innskudd til Statens pensjonskasse.

Har du spørsmål? Ta kontakt med: avdelingsdirektør i rettshjelpsavdelingen, Wenche Bjørland (22 99 13 53/408 70 490)

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Statens sivilrettsforvaltning
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  140268
 • Intern-ID
  2017/1828
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger