Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark har fusjonert og heter fra 01.01.2017 Høgskolen i Innlandet. Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljø som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og har som mål å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.
Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Dekan ved fakultetet for audiovisuelle fag

Høgskolen i Innlandet søker dekan til fakultetet for audiovisuelle fag (navn ikke endelig besluttet). Stillingen er åremålsstilling for 4 år, med mulighet for re-tilsetting i stillingen inntill to ganger (totalt 12 år). Ønsket tiltredelse i stillingen er 01.01.2018.

Om fakultetet
Det er vedtatt ny fakultetsstruktur gjeldende fra 01.01.2018. Fakultetet for audiovisuelle fag vil ha ca. 50 medarbeidere og ca. 500 studenter. Fakultetet vil i hovedsak ha virksomhet på Hamar og Lillehammer.

Fakultetet vil tilby bachelor-, master- og doktorgradsprogram innen fagområdene TV, animasjon og digital kunst, spill og film- og fjernsynsvitenskap. Studieporteføljen består i stor grad av praktisk-teoretiske studier med betydelige innslag av produksjon av audiovisuelle uttrykk og det forventes at fakultetet samarbeider tett med audiovisuelle produksjonsmiljø og TV-/spill-bransjen.

Som del av vedtaket om fakultetsstruktur ble det vedtatt at det skal etableres koordinerende elementer mellom Fakultet for audiovisuelle medier og Den norske filmskolen, som ledd i å utvikle forpliktende samarbeid.

Om stillingens ansvarsområder og oppgaver

 • Øverste leder for fakultetets samlede virksomhet
 • Ansvar for fakultetets samlede resultat
 • Overordnet strategisk og operativt ansvar for alt utdannings- og FoU-arbeid ved fakultetet
 • Ansvar for at fakultetet utvikles i tråd med strategi, mål og andre bestemmelser vedtatt av høgskolens styringsorgan eller rektor
 • Inngår i rektors ledergruppe og har medansvar for strategisk utvikling og profilering av den samlede høgskolen
 • Arbeidsgiveransvar for fakultetets medarbeidere, herunder ansvar for å ivareta vedtatte prinsipper om involvering og medbestemmelse
 • Drive effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved fakultetet, i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer
 • Ivareta fakultetets ansvar for informasjon og samfunnskontakt og være en synlig aktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Fremme digitalisering og modernisering i undervisnings- og øvrige arbeidsmetoder ved fakultetet
 • Utvikle omstillings- og endringskapasitet ved fakultetet
 • Ivareta studentdemokratiet og sikre studentenes medvirkning på fakultetsnivå
 • Bidra aktivt til høgskolens arbeid med likestilling og mangfold

Fakultetet vil ha aktivitet på flere studiesteder og en del reisevirksomhet må påregnes. Nytilsatt dekan vil i stor grad kunne være med og prege den interne organiseringen av fakultetet.

Kvalifikasjoner

 • Høy, relevant faglig kompetanse
 • Ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • Relevant bransjeerfaring
 • Erfaring fra utdannings- og forskningsledelse. Erfaring fra ledelse av audiovisuelle utdanninger vil tillegges vekt
 • Erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling og implementering
 • Erfaring fra virksomhetsstyring og forståelse for økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet
 • Innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen audiovisuelle utdanninger
 • Innsikt i utvikling og bruk av digitale verktøy i undervisning og forskning
 • Erfaring fra arbeid med å fremme likestilling og mangfold
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Ledere hos oss må ha evne til å utøve overordnet strategisk ledelse og vise god organisasjons- og virksomhetsforståelse. Vi ønsker en leder som har god gjennomføringsevne, som er resultatorientert og som samtidig viser en motiverende og inkluderende lederstil. Vi vil legge vekt på engasjement for lærings- og arbeidsmiljø, og motivasjon for å arbeide aktivt for likestiling og mangfold. Det er viktig å ha gode relasjonelle ferdigheter og det vil være en fordel å trives med og ha evne til nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg ønsker vi en leder som er en dyktig kommunikator, både internt og eksternt.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med store ambisjoner
 • Muligheten for å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter
 • Stillingen lønnes og innplasseres som dekan i stillingskode 1474 Dekan i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som blant annet gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Dekan tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen). Det kan inngås avtale om tilsetting i annen stilling, eventuelt inntil 2 års etterlønn etter statens regler, etter utløp av åremål
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved Høgskolen i Innlandet å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontakt
Rektor Kathrine Skretting: Telefon (mobil): +47 951 36 364, E-post: kathrine.skretting@inn.no
HR-direktør Hedmark, Anne Christel Johnsgaard: Telefon: +47 62 43 00 19, E-post: anne.johnsgaard@inn.no

Velkommen som søker!

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Innlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Hamar, Lillehammer
 • Arbeidssted
  Hamar og Lillehammer
 • Jobbnorge-ID
  140244
 • Intern-ID
  17/03662
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger