Universitetet i Bergen

Geofysisk institutt

Tekst: Del framtiden/Ta del i framtiden

Stipendiat i klimadynamikk

Ved Geofysisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i klimadynamikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år og inkluderer 25 prosent pliktarbeid ved instituttet.

 

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

Kandidaten som vert tilset vil vera ein del av Bjerknessenteret for klimaforsking. Forskingstema vil vera relatert til koplingar i klima (teleconnection) mellom høge og låge breidder inkludert variasjonar og ekstreme hendingar. Av spesiell interesse er korleis Arktis vert påverka av, og påverkar, variasjonar på lågare breiddegrader. Eit meir detaljert ph.d.-prosjekt vil bli utvikla basert på kandidatens bakgrunn og interesser.

 

Som del av forskarutdanninga er det forventa at kandidaten kan ha eit 3-12 månadars forskingsopphald i utlandet.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Du må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i meteorologi, oseanografi, fysikk eller anvendt matematikk. Master studentar kan søke så sant dei har levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.

 • Erfaring frå arbeid med numeriske modellar, store datasett og avanserte statistiske metodar er ein føremon.

 • Kandidaten må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner

 • Kandidaten må ha gode ferdigheiter i engelsk, både skriftleg og munnleg

 • Det er ein føremon med gode norskkunnskapar

Om stipendiatstillinga

Samla stipendperiode er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid, knytt til forsking, undervisning og formidling. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

 

Om forskarutdanninga

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

 

Vi kan tilby:

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø

 • løn etter lønssteg 50 (kode 1017 /LR20, alternativ 8) i det statlege lønnsregulativet.

 • medlemskap i Statens pensjonskasse

 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om dine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga

 • mamn og kontaktopplysningar til to referansepersonar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.

 • CV

 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert

 • relevante attestar

 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge. Søknadar sendt på epost til einskilde personar, vil ikkje verte vurderte.

 

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å kontakte professor Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforsking (tore@gfi.uib.no /+47 98 67 72 26).

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til ein kvar tid gjeld for stillinga.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  140151
 • Intern-ID
  17/5442
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger