NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

To stipendiatstillinger i universitetsskolesamarbeidet

Ved NTNU og Trondheim kommune er det ledig to 100 % stillinger som stipendiat i profesjonsforskning med innretning mot skole og lærerutdanning. Det er ønskelig med oppstart 01.01.2018.

Universitetsbarneskolen Kolstad/Saupstad samarbeider tett med NTNU og driver forskning og utviklingsarbeid til beste for elevens læring og en fremtidsrettet lærerutdanning. Lærerne og skoleledelsen har høy kompetanse og bidrar til å motivere elever og utdanne Norges beste lærere. I samarbeid med skoleeier Trondheim kommune vil forskningen fra universitetsskolene bli delt med andre skoler og dermed styrke utviklingen av barneskoler i Trondheim.

Perioden for stipendiatstillingene er på tre år, uten arbeidsplikt eller på fire år, med 25 % arbeidsplikt. Dette er utdanningsstillinger som skal gi dyktige lærere anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingene er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU. For en av stillingene er NTNU arbeidsgiver og den andre er Trondheim kommune arbeidsgiver. Hensikten med ph.d.-stillingene er å bygge opp forskerkompetanse og forskererfaring ved universitetsskolene. Stipendiatene vil jobbe sammen med andre stipendiater innenfor universitetsskolesamarbeidet. I tillegg vil stipendiatene bidra med kunnskap om universitetsskolesamarbeidets betydning for lærerutdanningen.

Ph.d.-stillingene vil være tilknyttet til Kolstad/Saupstad barneskole. Målene for universitetsskolesamarbeidet er å:

 • utvikle kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring

 • gjøre forsøk med nyskapende undervisning innenfor trygge rammer

 • styrke skolens evne til å utvikle seg systematisk og forbedre lærernes kompetanse

 • styrke lærerutdanningen gjennom større integrering av disiplinfag, profesjonsfag og praksis

 • drive forskning og utviklingsarbeid i skolene

 • drive forskning og utviklingsarbeid i lærerutdanningen

Arbeidsområde:

Stipendiatene skal utvikle kunnskap som bidrar til utviklingen av en bedre skole. Mulige temaområder for avhandlingen kan være knyttet opp mot Trondheim kommunes periodemål for 2016-2020:

 1. Barn og unge utvikler tilfredsstillende grunnleggende ferdigheter

 2. Barn og unge har gode læringsmiljøer

 3. Flere barn og unge får hjelp og støtte i de ordinære tilbudene

 4. Samarbeidet med foresatte styrkes, herunder samhandling for å sikre koordinert innsats i et familieperspektiv

Andre relevante tema for forskningen kan være

 • lærerprofesjonalitet

 • elevens motivasjon og læring

 • skoleledelse og skolebaserte utviklingsprosesser

Kvalifikasjoner:

Tilsetting for den ene stillingen som er ved NTNU skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad og godkjent lærerutdanning og erfaring fra det 13-årige skoleløpet. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • selvstendighet

 • gjennomføringsevne

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • interesse for tverrfaglig samarbeid og undervisning

Lønns- og arbeidsvilkår:

 • Lønn etter avtale i henhold til tariffavtalen i Staten og i Trondheim kommune.

 • For å sikre at forskningsprosjektet er godt forankret i skolehverdagen, skal kandidaten ha sin arbeidsplass delt mellom universitetsskolen og NTNU

 • Søkere som allerede er ansatt i Trondheim kommune vil bli gitt permisjon for å tiltre stipendiatstillingen

 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet

 • Stipendiaten som er knyttet til Trondheim kommune må påregne bindingstid på tre år etter endt ph.d.-løp.

 • Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen

Det vises for øvrig til NTNUs utfyllende bestemmelser av 23.01.12 for tilsetting som stipendiat. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20090617-0959.html   

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling

 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø

 • mulighet for kompetanseutvikling

 • en unik mulighet til å utvikle fremtidens skole

 • et tett arbeidsfellesskap mellom stipendiat, skole og forskningsmiljø

Søknad:

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-program i Profesjonsforskning med innretning mot skole og lærerutdanning. For informasjon om ph.d-program i Profesjonsforskning med innretning mot skole og lærerutdanning, se https://www.ntnu.no/studier/phprolus.

Sammen med søknaden vedlegges

 • en prosjektbeskrivelse på inntil 5-10 sider

(Søknader uten prosjektbeskrivelse vil ikke bli vurdert. Det anbefales å ta kontakt med en mulig veileder på NTNU for å få hjelp med utarbeiding av prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen må gjøre rede for hovedmål, bakgrunn for prosjektet, problemstilling, metode og plan for forskningsarbeidet. Nestleder ved ILU, Ingfrid Thowsen kan formidle en slik kontakt)

 • CV, attester og vitnemål

 • eventuelle vitenskapelige arbeider

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til nestleder Ingfrid Thowsen, Institutt for lærerutdanning, NTNU, telefon 907 79 397, e-post ingfrid.thowsen@ntnu.no eller kommunalsjef for skole Eva Elisabeth Belboe, Trondheim kommune e-post eva-elisabeth.belboe@trondheim.kommune.no, telefon 481 06 065.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Marianne Gomo, tlf. 73559832, e-post: marianne.gomo@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU- 66.

Søknadsfrist: 01.09.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  140142
 • Intern-ID
  SU-66
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger