Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.
Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap teller 2 600 studenter og nær 190 ansatte og er organisert i fire institutter pluss et senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU). Avdelingen holder til på Campus Hamar, sentralt plassert midt i Hamar by. I tillegg til våre lærer- og barnehagelærerutdanninger tilbyr avdelingen i Hamar studier innen pedagogikk, språk og litteratur, musikk, samfunnsfag, bioteknologi og studier innen spillteknologi, animasjon og digital kunst.


Doktorgradsstipendiat innenfor barnelyrikk/lyrikkformidling for barn og ungdom

Ved Høgskolen i Innlandet, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, utlyses en midlertidig 100 % rekrutteringsstilling som doktorgradsstipendiat innenfor barnelyrikk/lyrikkformidling for barn og ungdom.

 

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet.

 

Stillingen er ledig fra 1.1.2018 (ev. senere tilsettingstidspunkt etter nærmere avtale), og doktorgradsperioden er tre år. Stillingen vil bli knyttet Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Stipendiaten vil ha arbeidsplass på Hamar. En doktorgradsutdanning forutsetter aktiv deltakelse i et forskningsmiljø.

 

Generelt om doktorgradsprogrammet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Det overordnede siktemålet for Høgskolen i Innlandets ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag er å bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og samtidig det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer, som kulturskoler. Lærerutdanning er en sentral profesjonsutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De integrerte lærerutdanningene – barnehagelærer-,

grunnskolelærer- og faglærerutdanninger – danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet. Disse lærerutdanningene kjennetegnes av sterke relasjoner mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av tverrfaglige og flerfaglige dimensjoner på tvers av fag og disipliner.

 

Fag- og forskningsmiljøet som understøtter doktorgradsprogrammet med veiledning og forskerutdanningskurs består av en rekke professorer og førsteamanuenser innenfor de relevante fagområdene. I alt skal det være minst 15 stipendiater inne på programmet til enhver tid.

 

Mer informasjon om doktorgradsutdanningen kan hentes fra nettsiden

http://www.inn.no/phdpl

eller ved å kontakte leder for ph.d.-programmet, professor Petter Dyndahl, tel. 62 51 76 98 / 416 44 705, e-post: petter.dyndahl@inn.no

 

Kvalifikasjonskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

A. Lærer-/lektorutdanning og mastergrad (hovedfag) i nordisk eller engelsk litteratur og/eller språk, allmenn litteraturvitenskap, lingvistikk, musikk, pedagogiske fag eller master i digital kommunikasjon og kultur

eller

B. Mastergrad (hovedfag) i pedagogiske fag eller fagdidaktikk (med fordypning i norsk, engelsk eller musikk), master i tilpasset opplæring eller master i kultur og språkfagenes didaktikk

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal veid gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering.

Søkere som ikke har lærerutdanning eller som har andre mastergrader (hovedfag) enn de som normalt er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, kan tas opp etter særskilt vurdering. Det samme kan gjelde søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

 

Om forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold

I norskfaget i lærerutdanningene er lyrikk for barn og unge et sentralt emne. Barnelyrikk inngår som en naturlig del av skolens kultur- og litteraturformidling og i tillegg formidles lyrikk også til barn og unge på uformelle læringsarenaer, så som på litteraturfestivaler og i folkebibliotek. Til tross for dette er emnet lite utforsket, og det er et stort behov for å utvikle forskningsbasert kunnskap om barnelyrikkens form, innhold og danningspotensial. Lyrikk er en sentral diktart som formidles ikke bare i norskfaget, men i mange skolefag gjennom hele utdanningsløpet, som sanglyrikk og som kompleks skrift- og boklyrikk. Den utlyste stipendiatstillingen skal bidra til å rette fornyet oppmerksomhet mot og utvikle kunnskap om denne formidlingens former og innhold. I sanglig form er lyrikken den mest utbredte av diktartene, særlig blant barn og unge, og nettopp denne lyrikkens særart og formidlingen av den er i norsk sammenheng et uutforsket område.

 

På et overordnet nivå skal den utlyste stipendiatstillingen undersøke lyrikksjangeren slik den kommer til uttrykk når den skrives, utgis eller formidles for barn og unge. Innenfor en slik ramme er ulike tilnærminger aktuelle da lyrikk for barn og unge er et omfattende emne som spenner vidt. På den ene siden finnes den lyrikken som blir definert som barnelyrikk, og som typisk blir delt inn i to hovedtradisjoner: folkepoesi, fra den muntlige tradisjonen, og kunstpoesi, skrevet av navngitte forfattere med barn og unge som målgruppe. På den andre siden inkluderer lyrikkformidling for barn og unge gjerne lyrikk som opprinnelig er blitt skrevet for voksne. Videre er det i sammenheng med lyrikk for barn og unge gode grunner for å ta i betraktning samspillet med andre kunstformer og medier.

 

Avhandlingsprosjektet kan eksempelvis være tematisk orientert eller rettet mot forfatterskap; skriftpoetiske og sangpoetiske former og sjangrer; barne- og ungdomslyrikkens estetikk og danningspotensial; intermediale perspektiv, lyrikkformidling i skoleverket eller på uformelle lærings- og danningsarenaer så som festivaler, opplesninger, skriveverksteder, m.v. Det kan også være aktuelt å undersøke barn og unges egen lyrikkproduksjon.

 

Prosjektbeskrivelse og skjema for søknad om opptak

Innenfor beskrivelsen av forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold, må søkere til stipendiatstillingen utarbeide en prosjektbeskrivelse inkl. et forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektbeskrivelsen kan maksimalt være 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk eller et annet skandinavisk språk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil danne grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

 

Om forsknings- og utdanningsmiljøet i litteraturvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Stipendiaten vil inngå i forskergruppa Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk, som har et sterkt lyrikkforskningsmiljø (ScanPoetry), og vil styrke og utvikle miljøet omkring det sentrale området barnelyrikk. Professor Ole Karlsen og førsteamanuensene Hans Kristian Rustad, Anne Skaret og Silje Harr Svare forsker på norsk og nordisk lyrikk, og de har arrangert en rekke forskningskonferanser om lyrikk, inkludert barnelyrikk. Førsteamanuensis Eva-Marie Syversen arbeider med prosalyrikk og naturdikting.

Fra dette miljøet er det også publisert mange artikler, antologier og bøker. Miljøet har også etablert et internasjonalt tidsskrift for nordisk poesiforskning, «Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning» (2016- ).

 

Tilsettingsforhold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med funksjonshemminger og personer med innvandrerbakgrunn. Den som blir tilsatt, må rette seg etter instruksen som gjelder for stillingen, den interne styringsordningen i institusjonen og elles de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Arbeidsbetingelser

Stipendiattilsettingen vil gjelde for tre år, evt. fire år med 25 % pliktarbeid for institusjonen. Stipendiatstillinger lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1017, lønnsramme 20, alt. 8, lønnstrinn 50, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Ltr. 50 utgjør for tiden kr. 436.900 brutto pr. år. For særlig kvalifiserte søkere kan kode 1378 benyttes. Gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring er inkludert. Det trekkes pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Ved Høgskolens program for profesjonsrettede lærerutdanningsfag lyses det nå ut seks stipendiatstillinger innenfor ulike fag/tema. Det tas forbehold om at Høgskolen lykkes med å skaffe tilstrekkelig finansiering til alle seks.

 

Søknad

Søknad med cv legges inn elektronisk via høgskolens hjemmeside www.inn.no/ledigstilling  og den registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no via «Søk stilling»-knappen på denne siden. Det er et eget felt i skjemaet der søknadsbrev legges inn, der kandidaten opplyser tema for prosjektet og beskriver motivasjon, spesifikk bakgrunn og potensiale for stillingen. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vi ber også om at følgende legges ved:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Skjema for søknad om opptak (se under)
 • Vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Inntil fem faglige arbeider som ønskes vurdert
 • Evt. annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

 

Dette lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

 

Nærmere informasjon om prosjektet og stipendiatstillingen kan rettes til professor Ole Karlsen, tlf. 90 86 79 33, e-post: ole.karlsen@inn.no, eller førsteamanuensis Anne Skaret, tlf. 62 51 76 81, e-post: anne.skaret@inn.no

 

Skjema for søknad om opptak sendes inn sammen med prosjektbeskrivelse. Søknadsskjema finnes på www.inn.no/phdpl under «Søknad og opptak».

 

Søknadsfrist: 1.9.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Innlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Hamar
 • Arbeidssted
  Hamar
 • Jobbnorge-ID
  140096
 • Intern-ID
  17/03124
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger