Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) er en tverrdisiplinær storsatsning og faglig spydspiss for material- og energiforskning ved Universitetet i Oslo. SMN har fokus på grunnleggende forskning innen fornybar energi og klimavennlig bruk av fossile energikilder. Senteret består av forskningsgrupper fra Fysisk institutt (Fi) og Kjemisk institutt (Ki), har ca. 100 ansatte fra hele verden, og forvalter til en hver tid mer enn 60 prosjekter finansiert av EU, NFR og andre.

Stipendiat i metallorganisk syntese og uttesting av kobberbaserte katalysatorer for kontrollert alkanoksidasjon

Stilling som stipendiat er ledig ved Kjemisk Institutt /Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (http://www.smn.uio.no) ved Katalyseseksjonen.

Tilsettingen gjelder for en periode på tre år med mulighet for fire år med 25% pliktarbeid/undervisning, for den som oppfyller kravet om å kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Ingen kan tilsettes i mer enn én åremålsperiode ved samme institusjon.

Tiltredelse senest innen 01.10.2017

Beskrivelse av arbeidsoppgavene/prosjektet:

Stipendiaten vil arbeide på et tverrfaglig forskningsprosjekt innenfor feltet katalyse og enzymologi tilknyttet katalyseseksjonen ved UiO i samarbeid med Fakultet for kjemi, bioteknologi og matevitenskap ved NMBU. Prosjektets formål er syntese av nye, funksjonaliserte metallorganiske nettverksstrukturer, med aktivt senter for henholdsvis i) metanaktivering, ii) elektronoverføring og iii) oksygenoverføring.

Om Katalysekjonen:

Katalyseseksjonen ved Kjemisk institutt arbeider med å forstå ulike katalysatorers sammensetning, som kan være både organiske og uorganiske forbindelser, og deres innvirkning på kjemiske reaksjoner. Det er ca. 40 medlemmer i Katalyseseksjonen delt inn i tre grupper;

 • Zeolittgruppen, som gjør syntese og karakterisering av zeolitt- og zeotype materialer og katalytiske reaksjoner over disse
 • MOF-gruppen, som gjør det samme med metallorganiske gitterstrukturer
 • Homogen katalyse-gruppen, som syntetiserer og gjør reaksjonsstudier på metallorganiske komplekser

Vi kan tilby god veiledning og et bredt fagfelt hvor du kan fordype deg i organisk og uorganisk syntese, materialkarakterisering, reaksjonskinetikk, kvantekjemi og mye mer. Katalyseseksjonen har et godt etablert internasjonalt arbeidsmiljø, og ”State-of-the-art” utstyr og instrumentering.

Kvalifikasjoner:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Søkerne må ha mastergrad i eksperimentell organisk eller metallorganisk kjemi eller tilsvarende utdanning.

Søkeren må ha solid erfaring i syntese og håndtering av organiske og metallorganiske forbindelser, gjerne ved bruk av inert atmosfære-teknikker. Utstrakt erfaring fra katalytiske studier og strukturoppklaring ved hjelp av flerkjerne NMR-spektroskopi og/eller røntgendiffraksjonsmetoder er ønskelig.

Pliktarbeidet omfatter undervisning av laveregradsemner som tilbys ved instituttet. Søkeren må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Kandidaten til stillingen må være selvdreven og ta ansvar for eget arbeid, inkludert problemløsning og opplæring i nye metoder for å oppnå prosjektets målsetning.

Søkere må beskrive i søknadsbrevet hvorfor deres bakgrunn og kompetanse er passende for å møte prosjektets utfordringer.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se:

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060131-0102.html#1-3

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

Lønn:

Stillingskode 1017, NOK 436 900– 490 900 pr. år avhengig av kompetanse/ansiennitet.

Søknaden skal inneholde:

 •  Søknadsbrev
 •  CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 •  Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 •  Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte, med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I samsvar med Universitetet i Oslos likestillingspolitikk, ønsker vi alle kvalifiserte søknader velkommen, uavhengig av kjønn eller etnisitet.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

Professor Mohamed Amedjkouh, telefon: +47 228 57009, e-post: mamou@kjemi.uio.no eller professor Mats Tilset, telefon: +47 228 55502, e-post: mats.tilset@kjemi.uio.no .

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, vennligst kontakt personalkonsulent Nina Holtan, telefon: +47 22 85 44 42, e-post: nina.holtan@mn.uio.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  139516
 • Intern-ID
  2017/6753 F99 - 1017
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger