Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Instituttet har i dag ca. 25 faste vitenskapelige tilsatte, 14 midlertidige stipendiater og postdoktorer og 12 administrative tilsatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education, samt PhD-studier.

Professor/førsteamanuensis innen psykososiale vansker

Ved Institutt for spesialpedagogikk er det en ledig stilling som professor (SKO 1013)/ førsteamanuensis (SKO 1011) innenfor fagområdet psykososiale vansker, med undervisnings- og forskningsoppgaver på dette feltet.

Om stillingen

Fagområdet psykososiale vansker tematiserer alvorlige samspills- og atferdsproblemer i barnehage, skole og samfunn, og er et av instituttets prioriterte fagområder. Det undervises i emnet både på bachelor- og mastergradsnivå, og instituttet har et eget mastergradsstudium innenfor fagområdet.Se lenken http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED4300/.

Institutt for spesialpedagogikk ønsker å styrke fagområdet psykososiale vansker med flere forskere som samarbeider om å utvikle fagfeltet.

Mastergradsstudiet «Psykososiale vansker» omfatter spesialpedagogisk arbeid hvor psykososiale vansker, forebygging og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid står sentralt. Innholdet i studiet konsentreres omkring fire områder:

 • psykososiale vansker
 • mobbing og utøvelse av vold i skole og samfunn
 • rus- og kriminalitetsrelaterte vansker
 • uro i skolen

Fagfeltet for den utlyste stillingen kan gå inn i en eller flere av de fire hovedområdene for mastergradsstudiet og fagområdet for øvrig.

Den utlyste stillingen vil, i tillegg til forskning, være knyttet til undervisning og veiledning innenfor fagområdet psykososiale vansker på bachelor- og mastergradsnivå, samt doktorgradsopplæringen.

Den som tilsettes forventes å bidra til forskingen ved instituttet på dette fagområdet gjennom deltakelse i en av fakultetets forskergrupper (http://www.uv.uio.no/forskning/grupper/).

 • Bidra til utvikling av fagområdet gjennom forskning, nasjonal og internasjonal publisering og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk.
 • Bidra aktivt i relevante forskergrupper ved fakultetet.
 • Delta i undervisning, studieplanlegging, veiledning og eksamensarbeid på alle nivåer, samt ivareta utdanningskvalitet for de utdanningstilbud man deltar i eller er gitt ansvar for.
 • Forskningsformidling rettet mot både profesjonelle aktører og mot allmennheten.
 • Administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkeren må kunne dokumentere forskningskompetanse knyttet til det utlyste fagområdet. Minstekravet til kompetanse for søkere til stilling som førsteamanuensis er oppnådd doktorgrad på det aktuelle fagområdet eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner i spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller et tilstøtende fagområde.
 • For tilsetting som professor kreves det betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad. Forskningen skal være av høy kvalitet og vise både bredde og dybde. Produksjonen skal reflektere en selvstendig forskningsprofil og vise evne til å ta opp nye problemstillinger. Vedvarende forskningsaktivitet er en forutsetning for tildeling av professorkompetanse.
 • Pedagogisk basiskompetanse. For tilsetting som professor kreves det erfaring fra undervisning og veiledning på alle nivå, inkludert ph.d-nivå.
 • Gode engelskspråklige ferdigheter, muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr

 • lønn fra kr 542 900 til kr 609 700 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • lønn fra kr 617 800 til kr 720 000 avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner)
 • PhD vitnemål
 • dokumentasjon på øvrige relevante kvalifikasjoner som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømming.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk stillingen”. Søknaden skal utformes på engelsk.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn, også søkerens formidlingsevne og personlig egnethet. Det vil også legges vekt på søkernes erfaring med innhenting av forskningsmidler fra eksterne kilder.

Tilsettingsprosedyrer, regler vedrørende krav om pedagogisk basiskompetanse samt en veiledning for søkere finnes på følgende nettside.

Intervju vil bli benyttet i tilsettingsprosessen.Det kan også bli avholdt prøveforelesning

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet må forplikte seg til å ha lært norsk innen 2 år.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 15. august

Kontaktpersoner:

Professor Liv Duesund, tlf +47 22858072

Førsteamanuensis Geir Nyborg, tlf +47 22859182

Seniorkonsulent Tone Elstad, tlf +47 22844758Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  139064
 • Intern-ID
  2015/3624
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger