NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Postdoktor ved Senter for omsorgsforskning øst

Ved Senter for omsorgsforskning øst, NTNU i Gjøvik, er det ledig en 60 % midlertidig stilling som postdoktor i 4 år i prosjektet «Prioritizing Care: Emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape (PriCare)». Ønsket oppstart er høsten 2017.

 

Om prosjektet

Prosjektet PriCare er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av Senter for omsorgsforskning Øst, NTNU Gjøvik. Samarbeidsparter er Senter for omsorgsforskning Vest, Høgskulen på Vestlandet, Uni Rokkansenteret, Høgskolen i Oslo og Akershus, KORA samfunnsforskning, Danmark og University of Cardiff, UK. Arbeidssted for postdoktorstillingen er ved Senter for omsorgsforskning øst, NTNU Gjøvik.

 

I PriCare er hovedmålet å utvikle ny kunnskap og innsikt i (re)design av helse- og omsorgstjenesten i norske kommuner, med særlig fokus på dilemmaer, konsekvenser og prioriteringsutfordringer for hele omsorgskjeden. Gjennom det siste tiåret har de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge gjennomgått dramatiske endringer, med nye ansvarsområder, oppgaver, innhold og organisering. Kommunene har stor frihet til å utforme tjenester, noe som har ført til mange ulike tjenestemodeller. Å utvikle tjenester for befolkningen innen stramme budsjettrammer gir store lokale prioriteringsutfordringer. PriCare tar utgangspunkt i fire noder: tjenestelevering (hvilke tjenester gis under hvilke betingelser), distribusjon (hvordan brukerne får tilgang til tjenestene), fordeling (faktorer som påvirker relasjon mellom mottakere og tilbydere av tjenester), og styring (hvordan tjenestene evalueres, vedlikeholdes og endres).

 

Analysene vil bygge på registerdata, spørreskjema til et representativt utvalg av kommuner og casestudier hvor vi kombinerer observasjoner, dokumentanalyse og intervjuer med politikere, helsepersonell, brukere av tjenestene og deres pårørende. Resultatene skal bidra til å kunne diskutere betydningen endringene i tjenestene har for grunnleggende verdier i vår velferdsstat; rettferdighet, likhet og universell tilgjengelighet. Et overordnet mål for prosjektet er å utvikle teoretiske og metodologiske tilnærminger som danner grunnlaget for kontinuerlige analyser av utviklingstrender i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Sterk brukerinvolvering gjennom alle faser og deler av prosjektet er sentralt for måloppnåelse.

 

Mer om prosjektet: https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/project/262858/no

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer gjennomføring av registerstudier og survey i norske kommuner. Postdoktoren vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring samt oppbygging av en database som gir grunnlag for fremtidige analyser av utvikling av kommunehelsetjenesten.

 

Kvalifikasjoner:

 • Avlagt doktorgrad innen helse- og/eller sosialfag er et krav.
 • Klinisk erfaring er et krav.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.
 • Relevant erfaring med forskning og formidling av forskning, med tanke på forbedring av tjenestene og fagutøvelse, er en fordel. 
 • Solid kjennskap til faglige bruk av registerdata og kvantitative tilnærminger og analyser er en fordel. 

 I tillegg ønsker vi kandidater som: 

 • evner å ta initiativ.
 • kan arbeide godt både selvstendig og i en tverrfaglig gruppe.

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

 

Søknad sendes inn elektronisk via denne siden. Sammen med søknaden vedlegges:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold
 • Prosjektbeskrivelse (max 3 sider)
 • Søkerens viktigste vitenskapelige arbeider (inntil 5)
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sitt bidrag.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves av kandidatene som innkalles til intervju.

 

Søknadsfrist: 07.08.2017

  

Stilling som postdoktor (kode 1352) lønnes med minimum årslønn kr 490 400. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 490 400 til kr 517 300 per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Professor Ragnhild Hellesø, tlf. 97699973, e-post: ragnhild.helleso@medisin.uio.no eller Professor Aud Obstfelder, tlf. 95246791, e-post: aud.obstfelder@ntnu.no

 

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Sissel Sollien, tlf. 48051191, e-post: sissel.sollien@ntnu.no  


Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Arbeidssted
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  139049
 • Omfang
  Fast 60%
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger