NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Midler til to doktorgradsstipend innen helseinnovasjonUtlysning av midler til to doktorgradsstipend (stipendiat 1017) innen helseinnovasjon

 

For å kunne møte samfunnsutfordringene innen helse er det nødvendig med økt fokus på innovasjon. Fakultet for medisin og helsevitenskap har som mål å bidra til helse for en bedre verden, både gjennom utdanning, forskning og innovasjon. Som del av det integrerte universitetssykehuset ligger forutsetningene godt til rette for translasjonsforskning og raskere implementering av forskningsresultater i klinisk praksis. Innovasjon er strategisk fokusområde ved fakultetet. Fokuset samsvarer med økte krav til innovasjonspotensiale ved tildelinger fra både nasjonale og internasjonale finansieringskilder som EU-midler.

 

Det lyses herved ut midler til to doktorgradsprosjekter innen helseinnovasjon. Det gjelder både produkt- og tjenesteinnovasjon, samt innovative arbeids- og organisasjonsmodeller. Det er mulig å søke både med og uten kandidat til prosjektet. Kandidater som søker må ha etablert kontakt med fagmiljø ved Fakultet for medisin og helsevitenskap når det søkes om stilling.

 

Har du eller søker du deg til et prosjekt med innovasjonspotensiale?

 

Send oss en kort beskrivelse av:


-          Prosjektet:

 • Bakgrunnen for prosjektet og problemstillinger
 • Formål med prosjektet og beskrivelse av helsenytte og anvendelsespotensiale
 • Beskrivelse av det nytenkende
 • Gjennomføring/metoder og gjennomførbarhet, og eventuelle foreløpige resultater
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Beskrivelse av etiske problemstillinger

-          Framdriftsplan inkl. plan for ph.d.-stillingen som følger en eventuell tildeling

-          Budsjett (inkludert egenfinansiering)

-          Beskrivelse av forskningsgruppen og samarbeidspartnere, samt eventuell kandidat

-          Kandidater må legge ved veilederuttalelse

-          CV inkludert publikasjonsliste siste 5 år for søker og samarbeidspartnere (maks 4 sider/person)

-          Annen relevant informasjon

 

 

Benytt de angitte overskriftene i søknaden. Hele søknaden bør ikke overstige 6-7 sider eksklusive CVer og publikasjonslister.

 

Søknader kan vurderes opp mot følgende kriterier:

 • Helsenytte
 • Anvendelsespotensial
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Gjennomføringsevne
 • Innovasjonsgrad

 

Helsenytte - kan fremkomme som

 • forebygging av sykdom
 • forbedret diagnostikk, behandling og helse for pasienter – kvalitet og pasientsikkerhet
 • redusert forbruk av ressurser og høyere effektivitet i helsesektoren
 • forbedret kommunikasjon og samhandling mellom pasient, pårørende og helsepersonell

 

Anvendelsespotensial - kan fremkomme som

 • potensial for at andre kan ta i bruk resultatene fra prosjektet
 • etterspørsel i et kommersielt marked

 

Gjennomføringsevne – vurderes i forhold til

 • motivasjon og egnethet
 • gjennomførbarhet
 • etiske perspektiver
 • faglig ledelse, organisering og administrativ ledelse

 

Innovasjonsgrad – vurderes i forhold til

 • hvor betydelig innovasjonen er i forhold til “state of the art”
 • hvorvidt det er en innovasjon bare for prosjektpartnerne eller også i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng

 

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid – kan vurderes i forhold til

 • deltagelse fra flere parter, som tverrfaglig samarbeid og samarbeid innen det integrerte universitetssykehuset
 • deltagelse fra nordisk og andre internasjonale partnere
 • deltagelse fra næringsliv og andre kompetansemiljøer

 

 

Det er anledning til å søke om midler til doktorgradsstipend uten kjent kandidat. Når vedtak om tildeling foreligger skal stillingen deretter lyses ut. Det er ikke anledning til å fremme egne kandidater i ettertid.

 

Tilsettingen i ph.d.-stilling betinger opptak til ph.d.-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Kandidaten må ha en veileder eller biveileder med tilsetningsforhold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes på denne nettadressen: http://www.ntnu.no/mh/phd

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Stilling som stipendiat avlønnes med minimum årslønn brutto kr. 436 500 per år. Normal avlønning er fra kr. 436 500 til kr. 499 200 per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Finansiering gis for 3-årige doktorgradsstipend. Stillingene kan tiltres omgående og senest 31.05.2018.

 

Kandidatene tilsettes ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves av kandidatene som innkalles til intervju.

 

Søknadsfrist: 25. august 2017

 

Ved behov for mer informasjon om stillingene kontakt:

Innovasjonsrådgiver Karin Tømmerås, telefon 918 97 989, e-post: karin.tommeras@ntnu.no

 

Opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Sissel Sollien, telefon 48 05 11 91, e-post: sissel.sollien@ntnu.no

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik, Levanger, Trondheim, Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  138960
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger