NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 


Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for bygg- og miljøteknikk

PROFESSOR II I BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING (IV-129/17)

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden ansatt om lag 26 personer i stilling som professor/førsteamanuensis, 18 personer i II-er stilling og rundt 90 ansatte i rekrutteringsstillinger.

Stillingen har en stillingsandel på 20 %. Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år, med mulighet for tilsetting i flere perioder.

Institutt for bygg og miljøteknikk driver forskning og undervisning innenfor en rekke fagområder. Instituttet består av 7 faggrupper som samtidig angir hovedområdene for den faglige virksomheten: bygg og anleggsteknikk, geoteknikk, marin byggteknikk, veg, transport og geomatikk, vassdragsteknikk og vann og avløpsteknikk.

Stillingen har særlig ansvar for undervisning og forskning innen prosesser, metoder og teknologi knyttet til bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Stillingen vil være tilordnet arbeidsoppgaver innen den grunnleggende BIM-utdanningen ved Studieprogram for bygg- og miljøteknikk. For å bli vurdert for stillingen må søkeren ha en bred bakgrunn innen BIM og god kjennskap til bruk og utvikling av BIM-relaterte standarder, prosesser og teknologi i byggenæringen. Søkeren må kunne vise til spesiell kompetanse innen områder som informasjonsmodellering, informasjonsledelse, kartlegging av informasjonsflyt gjennom hele byggeprosjektets livssyklus. Videre vil god erfaring med utvikling av samarbeid med byggenæringen vektlegges.

Den som tilsettes i professoratet må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Vedkommende må også ha dokumentert vitenskapelig kompetanse innenfor en eller flere deler av fagområdet med vekt på de områder som denne stillingen har særlig ansvar for. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Det vil også bli lagt vekt på pedagogiske evner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsformen i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra ph.d.- og masteroppgaveveiledning og undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju, og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning.

Professoren ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte. Professoren plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Professoren skal veilede master- og ph.d.-studenter innen sitt fagområde. Professoren plikter også å ta del i administrativt arbeid.

Professoren må rette seg etter de vedtak om endring som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Stillingen som professor II lønnes fra kr 121 080 per år i 20 % stilling. Normal brutto avlønning for stillingen er kr 133 380-156 920 per år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte førsteamanuensis Olav Torp, telefon 93422673 eller e-post olav.torp@ntnu.no.

Følgende dokumenter må vedlegges i søknaden:
• Vitnemål og attester
• Vitenskapelig arbeider (inntil 10 arbeider)
• En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
• En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søknaden skal sendes elektronisk via denne siden og merkes med IV-129/17.

Søknadsfrist: 31.05.2017

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for bygg- og miljøteknikk
 • Jobbnorge-ID
  138510
 • Intern-ID
  IV-129/17
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger