NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for geovitenskap og petroleum

Professor II/Førsteamanuensis II innen geovitenskap og petroleum (Strukturgeologi) - IV-122/17

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP), Fakultet for ingeniørvitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden 23 professorer, 12 førsteamanuenser, 33 professor II/førsteamanuensis II og ca 100 PhD studenter og post doktorer. Instituttet uteksaminerer ca 150 masterstudenter hvert år.
 
Professor II/Førsteamanuensis II-stillingen har en stillingsandel på 20 % og er åremålsstilling med 3 års varighet med mulighet for tilsetting i flere perioder.
 
Instituttet består av følgende seks faggrupper: Brønnkonstruksjoner og produksjonssystem, Geofysikk, Geologi, Ingeniørgeologi og bergmekanikk, Mineralproduksjon og HMS og Reservoar og petrofysikk. Den utlyste stillingen i strukturgeologi er organisert i faggruppe for geologi.
 
Den som ansettes skal bidra til forskning og undervisning i strukturgeologi med særlig vekt på feltbasert strukturgeologi.  Stillingen vektlegger anvendelse av strukturgeologi innen kartlegging, forskning og tekniske undersøkelser. Den som tilsettes skal også ha erfaring med moderne digitale kartleggingsmetoder, og skal bidra til opplæring og videreutvikling av fulldigital feltkartlegging, fotogrammetristudier i strukturgeologi (inkl. bruk av drone) og avanserte GIS-analyser i 2D og 3D. Stillingen er knyttet til undervisning i videregående strukturgeologi. Kurset inneholder strukturgeologisk teori (mekanismer i mikro til makroskala), opplæring i nyere teknikker innen analyse, samt visualisering og tolkning av strukturer i rom og tid.
 
Den som ansettes må kunne dokumentere undervisningserfaring og gode pedagogiske egenskaper. Solid felterfaring er også påkrevd for å gjennomføre et lengre feltkurs med fokus på avansert strukturgeologisk analyse og detaljert berggrunns-kartlegging. Det vil også bli brukt reelle eksempler fra anvendt virksomhet. 
 
Kandidaten skal bidra til forskningsbasert veiledning av master- og PhD-studenter, og til å initiere samarbeid med andre geologiske institusjoner.
 
Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, fremstillingsform i vitenskapelige arbeider, erfaring fra doktorgrads- og hovedoppgaveveiledning og undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Det er en fordel om den som tilsettes kan vise til undervisningserfaring innen de nevnte fagområder. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.
 
Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges en introduksjon til universitetspedagogikk tilsvarende én dag.
 
De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju, og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning.
 
Stillingsinnehaver ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte. Den som tilsettes plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 
Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.
 
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.
 
Det vil i stor grad bli tatt hensyn til personlig egnethet og samarbeidsevner.
 
NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor til å søke.
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.
 
Stilling som professor II lønnes med 20 % av hel stilling som professor, kode 1013. Minimum årslønn brutto kr 121 080. Den som tilsettes vil normal bli avlønnet fra kr 121 080 til 180 340 pr år. Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
 
Stilling som førsteamanuensis II lønnes med 20 % av hel stilling som førsteamanuensis, kode 1011. Minimum årslønn brutto kr 97 140. Den som tilsettes vil normal bli avlønnet fra kr 97 140 til 139 520 pr år. Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
 
I henhold til offentlighetsloven kan søkerlisten kreves offentliggjort. Det kan søkes om unntak fra dette i henhold til § 25.
 
Nærmere opplysninger får en ved henvendelse til professor Mai Britt E. Mørk , tlf. 73 59 48 12, epost: mai.britt.mork@ntnu.no.
 
Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste (”Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU”) som forefinnes på nettet: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner.
 
Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:
 
- Bekreftede vitnemål, attester, akademisk CV og liste over alle vitenskapelige arbeider.
 
- Vitenskapelige arbeider – trykte eller utrykte – som de ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen, samt en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen (inntil 10 arbeider).
 
- En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.
 
Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.
 
Søknaden sendes elektronisk via http://www.jobbnorge.no. Merk søknaden med ref.nr. IV-122/17.
Søknadsfrist: 05.06.2017.
 
 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for geovitenskap og petroleum
 • Jobbnorge-ID
  138417
 • Intern-ID
  IV-122/17
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger