Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i barnehageforskning

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid er det ledig 100 % midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat for en periode på tre år evt. fire år med 25 % arbeidsplikt. Arbeidssted er Kristiansand.

 

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap er det ca. 75 tilsatte og ca. 1.500 studenter. Fakultet har fire institutter: Institutt for statsvitenskap og ledelse, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

 

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap har vi et omfattende studietilbud knyttet til grunnskole-lærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Fakultetet har også et aktivt fagdidaktisk og profesjonsfaglig forskningsmiljø og forskergrupper knyttet til samfunnsfag og fagdidaktikk og til barndom og oppvekst. Fagmiljøet ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid preges av et tett samarbeid med praksisfeltet om utdanning og forskning. Fagmiljøet vil ytterligere styrke sin forskningskompetanse rettet mot barnehagefeltet.  
 

Vi søker originale, empiriske og teoretiske prosjektbeskrivelser av høy kvalitet innenfor et eller flere av følgende temaer:

 • samfunnsfagsdidaktisk kunnskap i barnehagen
 • lokalsamfunn som arena for læring og demokratisk dannelse i barnehagen
 • institusjonelle endringer i barnehagen

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets phd-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskergrupper. Stipendiaten vil også bli tilknyttet en tverrfakultær gruppe med andre stipendiater innen barnehageforskning på Universitetet i Agder. Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer finner du her: http://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/forskning Det forutsettes at kandidaten søker opptak på forskerskolen Profres eller NAFOL. Mer informasjon om Profres: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/forskerskolen-profres/om-forskerskolen/  og NAFOL http://nafol.net/

 

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor samfunnsvitenskapelige fag eller annen relevant utdanning på masternivå. I tillegg må aktuelle kandidater ha kunnskap om barnehagefeltet, og gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Erfaring fra forskning med relevans for barnehage-feltet tillegges vekt.

 

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html

 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på inntil 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale og metoder. Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde en framdriftsplan for arbeidet. Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknadene.
 

Søkere rangeres etter vurdering av søkernes kompetanse og potensial. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider, samt kvaliteten og relevansen i prosjektbeskrivelsen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig. Det blir fra universitetets side lagt stor vekt på at kandidaten skal sikres god veiledning.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.
 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr. 436.900. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "søk stillingen". CV og følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 

Følgende lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål og attester*
 • Masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Prosjektbeskrivelse (10 sider)

*Originaldokumenter av vitnemål og karakterutskrifter eller bekreftede kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor (for eksempel universitet, høgskole, politi) må fremlegges før eventuell tilsetting.

 

Det er søkers ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.


Søknadsfrist: 30. juli 2017.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Irene Trysnes tlf. 38 14 21 74 e-post irene.trysnes@uia.no

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. juli 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  138398
 • Intern-ID
  Ref. 103/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger