NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for økonomi

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Fem stipendiatstillinger innen entreprenørskap

Ved Engage – Centre for engaged education through entrepreneurship ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) er det ledig inntil 5 midlertidige stillinger som stipendiat i entreprenørskap for en periode på fire år, med arbeidsplikt. Ved IØT er det 23 professorer, 13 professor II, 18 i mellomgruppestillinger (faste tilsatte), 9 postdoktorer og 27 stipendiater. Instituttets fagstab er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner (www.ntnu.no/iot).

Dette er en utdanningsstillinger som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingene er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for økonomi og fakultetet står som arbeidsgiver.

Stipendiatstillingene vil bli tilknyttet Engage – Center for engaged education through entrepreneurship. Engage er et Senter for fremragende utdanning (SFU) hvor Fakultet for økonomi er vertskap for senteret. Senteret er et partnerskap mellom NTNUs Entreprenørskole, Eksperter i Team, TrollLabs, SPARK NTNU og NORD Universitet. Engage skal bidra til at framtidens studenter har entreprenørielle ferdigheter og holdninger slik at de kan opptre som endringsagenter i alle slags kontekster. Mer informasjon om Engage finnes her: www.ntnu.edu/engage

Engage skal bidra til at universitetene i framtiden utdanner endringsagenter. Stipendiatene vil være sentrale i utviklingen av en unik satsing i å bygge opp et verdensledende miljø innenfor entreprenørskapsutdanning.

Arbeidsområder – stipendiat

En sentral aktivitet i senteret vil være forskning på hvordan vi gjennom entreprenørskapsutdanning i ulike kontekster bidrar til at studenter blir framtidens endringsagenter. Det er behov for mer kunnskap om hva en endringsagent er, hvorfor noen blir endringsagenter, hvordan det å være en endringsagent kommer til uttrykk i ulike kontekster og ikke minst hvordan utdanningen av endringsagenter bør være. Hva er det som gir effekt og hvordan gir dette seg utslag på kort og lang sikt? Effekter fra utdanningen kan for eksempel relateres til den enkelte student, på studentteam, på studieprogram, universitetene selv, geografisk kontekst og arbeidsliv. Eksempler på aktuelle forskningstema kan være:

 • Hvordan "skapes" endringsagenter – de underliggende mekanismene. Hva er nøkkelferdighetene til en endringsagent? Hvordan utvikles endringsagenters ferdigheter, kompetanser og holdninger over tid? Hvordan kan utdanning og andre aktører bidra i denne prosessen?
 • Endringsagenter og team – hvordan kan samarbeidskompetanse bidra til å utvikle entreprenørielle ferdigheter? Hvordan utvikle team og samarbeidskompetanse i studentbaserte oppstartsbedrifter?
 • Hva og hvordan lærer studenter av å være med på entreprenørielle aktiviteter som ikke er en del av ordinære kurs?
 • Den langsiktige betydningen av "venture creation programs"
 • Utdanningens rolle i entreprenørskaps- og innovasjonssystemene rundt universitetene

For å gjennomføre forskning innenfor disse områdene kan man å anvende ulike metoder og eksempler på slike kan være: longitudinelle kvantitative studier, kvalitative prosess-studier og kontrollerte eksperimenter.

Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et fagmiljø med mange stipendiater innenfor lignende tema og dermed store muligheter til samarbeid. Arbeidet med din doktoravhandling innebærer en hverdag som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving, og deltakelse på vitenskapelige konferanser og seminarer. Det vil bli lagt til rette for opphold ved en utenlandsk institusjon i løpet av stipendiatperioden om ønskelig.

Stipendiaten tilsettes for 4 år og 25% av stillingen brukes til nærmere definerte arbeidsoppgaver i Engage. Eksempler på oppgaver kan være bidrag til utvikling av nye kurs, formidling av resultater fra senteret og bidrag til undervisning og veiledning. Det praktiseres residensplikt og arbeidsstedet er campus Gløshaugen, Trondheim.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter kandidater med følgende kvalifikasjoner:

 • Fullført en toårig mastergrad i entreprenørskap, innovasjon, produktutvikling eller tilsvarende utdanning som Fakultet for økonomi har godkjent som grunnlag for opptak i sitt doktorgradsprogram. Kandidater som avslutter mastergraden våren 2017 kan også søke.
 • Gode karakterer fra mastergraden (karakter B som gjennomsnitt og minimum B på masteroppgaven).
 • Gode formidlingsevner i engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Gode formidlingsevner i norsk eller annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Etter tilsetting utvikles, i samarbeid med veileder, en endelig plan for doktorgradsarbeidet (research proposal). Denne skal være godkjent innen 6 måneder etter opptak. I vurderingen av hvem som skal tilsettes vil det bli vektlagt at kandidatenes prosjekter sammen kan dekke hele senterets bredde.

Personlige egenskaper som som selvstendighet, samarbeidsevner og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, minimum brutto kr. 36 025,00 pr. md. Av dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av hvorfor du søker stillingen
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål og relevante attester

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til doktorgradsprogram i industriell økonomi og teknologiledelse. Se www.ntnu.no/studier/phiot for mer informasjon.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Roger Sørheim, telefon 918 03 448 e-post roger.sorheim@ntnu.no. For administrative spørsmål, kontakt Merethe Fjørtoft Åsenhus, tlf 950 15 082 eller e-post merethe.f.asenhus@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal registreres elektronisk via denne siden.

Søknadsfrist: 01.06.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  138301
 • Intern-ID
  ØK-029
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger