NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiatstilling innen "sleep, individual differences and cognitive functioning" (SLEEPIC)

Ved Institutt for psykologi er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i psykologi for en periode på fire år, hvorav ett år er undervisningsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet i psykologi ved Fakultet for Samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver. Arbeidssted vil være Institutt for psykologi.

Institutt for psykologi har i dag over 110 ansatte og ca. 1100 studenter. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi, og tilbyr profesjonsstudium i psykologi, samt studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet har også tre psykologiske poliklinikker; voksen-, barne- og nevroklinikk. Poliklinikkene mottar pasienter og gir klinisk behandling som et ledd i profesjonsutdanningen i psykologi. Det er et utstrakt forskningssamarbeid internt på instituttet, og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Vår ambisjon for forskning er å være i front internasjonalt på enkelte fagområder og nasjonalt ledende på andre fagområder.

Arbeidsområder – stipendiat

Stipendiatstillingen vil være knyttet til prosjektet SLEEPIC som fokuserer på individuelle forskjeller i effekten søvn har på kognitiv og affektiv fungering. Datainnsamling skjer gjennom aktigrafi, søvndagbok, spørreskjema og kognitive tester. Første del av datainnsamlingen er gjennomført, men det forventes at stipendiaten også skal bidra i innsamling av videre data. Prosjektet har elementer fra klinisk psykologi, personlighetspsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi samt kognitiv og nevropsykologi. I tillegg inneholder stillingen 25 % undervisningsplikt bestående av undervisning, veiledning og sensur etter avtale med instituttet.

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06 (http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102).  

Det kreves fullført profesjonsstudium i psykologi eller medisin, eller hovedfag/mastergrad i psykologi. Søkere med mastergrad i andre relevante retninger kan vurderes. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to årene av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt til ph.d.-programmet dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Sterk faglig bakgrunn og gode karakterer fra avlagt relevant profesjonsstudium/ mastergrad.
 • Forskningsrelevant erfaring slik som eventuelle publikasjoner
 • Anbefalinger/referanser
 • Kunnskap og eventuelt erfaring fra arbeid med relevante tema knyttet til prosjektet, særlig søvn
 • Statistikk-kunnskap og kompetanse knyttet til bruk av metoder med relevans for prosjektet (for eksempel aktigrafi, statistikkverktøy, kognitive tester etc.)
 • Interesse for, og eventuelt erfaring i, formidling av forskning på konferanser eller andre arenaer
 • Evne til å tenke innovativt om forskningsmetoder, formidling og undervisning
 • Personlige egenskaper som kommunikative evner, selvstendighet, fleksibilitet, samarbeidsevne, kreativitet og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Det kreves svært god engelsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiatstillingen, kode 1017, lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, minimum brutto kr. 35.458,40 pr. mnd. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Søkere må forplikte seg til å delta i organisert ph.d.-studium innenfor tilsettingsperioden.

Det vises for øvrig til NTNUs utfyllende bestemmelser av 23.01.12 for tilsetting som stipendiat. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20090617-0959.html   

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Tilsetting forutsetter opptak til ph.d-programmet i psykologi. Den som tilsettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse). For informasjon om ph.d.-programmet, se http://www.ntnu.no/studier/phpsy. Søknadsskjema finnes på: http://www.ntnu.no/su/phd-utdanning/skjemabank

Sammen med søknaden til stillingen vedlegges

 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid
 • Utvidet motivasjonsbrev (maksimalt tre sider) som viser søkerens motivasjon, spesifikke bakgrunn og potensiale for stillingen

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Ingvild Saksvik-Lehouillier, telefon 73550864, e-post ingvild.saksvik.lehouillier@ntnu.no.  

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen. Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Søknadsfrist:20.06.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  138286
 • Intern-ID
  SU-49
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger