NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiatstilling innen barns psykiske vansker

Ved Institutt for psykologi er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i psykologi for en periode på tre år, uten undervisningsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet i psykologi ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver. Arbeidssted vil være Institutt for Psykologi.

Institutt for psykologi har i dag over 110 ansatte og ca. 1100 studenter. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi, og tilbyr profesjonsstudium i psykologi, samt studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet har også tre psykologiske poliklinikker; voksen-, barne- og nevroklinikk. Poliklinikkene mottar pasienter og gir klinisk behandling som et ledd i profesjonsutdanningen i psykologi. Det er et utstrakt forskningssamarbeid internt på instituttet, og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Vår ambisjon for forskning er å være i front internasjonalt på enkelte fagområder og nasjonalt ledende på andre fagområder.


Arbeidsområder – stipendiatstilling
Institutt for psykologi søker etter en stipendiat til prosjektet Predictors of mental health problems and service use in children, som er et underprosjekt av Tidlig trygg i Trondheim (www.tidligtrygg.no). Prosjektet vil handle om hvilke psykologiske, sosiale, familiemessige og tjenestemessige forhold som kan forklare hvilke barn som får ulike psykiske vansker og hvilke barn som får hjelp for sine vansker og hvem som ikke får det. Søkeren vil bli knyttet til forskningsgruppen Childhood and Development Research Group som for tiden omfatter 11 forskere (professor/1.amanuensis/forsker), 1 postdoktor og 9 PhD-stipendiater.

Kvalifikasjoner
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06 (http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102).

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad/cand. psychol. i psykologi som kan gi grunnlag for opptak til ph.d-studiet i psykologi. Kandidater med mastergrad i tilstøtende retninger kan vurderes hvis prosjektbeskrivelsen har en klar forankring i psykologi. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Ved tilsetting av stipendiater vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Karakterer fra mastergrad/hovedfag/cand.psychol.
 • Forskningsrelevant erfaring slik som eventuelle publikasjoner 
 • Anbefalinger/referanser
 • Kunnskap om relevante tema, som psykiske lidelser hos barn og årsaker til og behandling av disse, utviklingspsykologi og helsetjestebruk 
 • Kunnskap om, eller interesse for, statistikk
 • Personlige egenskaper som fleksibilitet og samarbeidsevne, samt motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt
 • Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiatstillingene, kode 1017, lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, brutto minimum kr. 36.025 pr. mnd. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Søkere må forplikte seg til å delta i organisert ph.d.-studium innenfor tilsettingsperioden.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-programmet i psykologi. Den som tilsettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tilredelse). For informasjon om ph.d.-programmet, se http://www.ntnu.no/studier/phpsy. Søknadsskjema finnes på: http://www.ntnu.no/su/phd-utdanning/skjemabank.

Sammen med søknaden på stillingen vedlegges:

 • Motivasjonsbrev (maksimalt to sider) som viser kandidatens motivasjon, spesifikke bakgrunn og potensiale for stillingen
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelige arbeider
 • Inntil to anbefalingsbrev fra tidligere veileder/arbeidsgiver/prosjektleder

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sitt bidrag.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Lars Wichstrøm, telefon 73 59 07 41, e-post lars.wichstrom@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen. Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-51.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  138284
 • Intern-ID
  SU-51
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger