NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i funksjonshemming og samfunn ved Institutt for sosialt arbeid

Ved Institutt for sosialt arbeid er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat koplet til forskergruppefunksjonshemming og samfunnfor en periode på fire år, med tilsvarende ett årsverk arbeidsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet i sosialt arbeid ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og fakultetet står som arbeidsgiver.

Institutt for sosialt arbeid (ISA) har rundt 60 medarbeidere og omlag 700 studenter. Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot barnevern, mangfold og inkludering samt kunnskapsutvikling i praksis. Instituttet tilbyr to bachelorprogrammer, tre masterprogrammer, etter- og videreutdanning samt ph.d.-program innen områdene sosialt arbeid (sosionom), barnevern (barnevernspedagog) og funksjonshemmingsstudier. ISA representerer et av de største fagmiljøene i Norge innen det sosialfaglige feltet og innen funksjonshemming. Instituttets hjemmeside: https://www.ntnu.no/isa. Instituttet er for tiden lokalisert på Dragvoll og på Tunga.

Arbeidsområder

Den som tilsettes skal gjennomføre sitt ph.d.-prosjekt knyttet til innsats for økt sysselsetting av personer med nedsatt arbeidsevne, men med spesielt fokus på arbeidsgiversiden og hva som skal til for at de engasjerer seg for økt mangfold i arbeidslivet. I fagmiljøet gjennomføres i 2017 en evaluering av et NHO-initiativ kalt Ringer i Vannet, som har sitt utspring i IA-avtalens mål om økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne. Det vil være en fordel om ph.d.-prosjektet knytter an til denne studien og den som tilsettes vil kunne benytte data som samles inn i den forbindelse. Aktuelle søkere kan kontakte instituttet for å få tilgang til prosjektbeskrivelsen for evalueringen av Ringer i Vannet. Ringer i vannet er også nærmere beskrevet på NHO sine hjemmesider.Stipendiaten vil få tilgang på forskergruppens internasjonale ekspertise på denne tematikken. I tillegg til å gjennomføre sitt ph.d.- prosjekt forventes den som tilsettes å delta aktivt i faglige aktiviteter i forskergruppen og å ivareta faglig ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte etter nærmere spesifikasjoner.

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102.

Kvalifikasjonskravet erfullført hovedfag/mastergrad i relevante samfunnsvitenskapelige/ helse- og sosialfaglige/humanistiske fag eller annen relevant utdanning. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to årene av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. Det forventes at vedkommende har gode kunnskaper både muntlig og skriftlig i norsk/nordisk og engelsk.

Personlige egenskaper som selvstendighet, utholdenhet, fleksibilitet, nysgjerrighet, samarbeidsvillighetog motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat, kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, med minimum årslønn brutto kr. 432 300 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Det vises for øvrig til NTNUs utfyllende bestemmelser av 23.01.12 for tilsetting som stipendiat. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20090617-0959.html  

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-program i sosialt arbeid. For informasjon om ph.d-program se http://www.ntnu.no/studier/phsarb. Du søker om opptak til ph.d.- programmet etter at du har begynt i stipendiatstillingen.

Sammen med søknaden skal det følge en beskrivelse av planlagt forskningsarbeide på ca 4-5 sider. Prosjektbeskrivelsen skal kunne danne grunnlag for vurdering av opptak til ph.d-opplæringen ved fakultetet.

Sammen med søknaden vedlegges også

 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Institutt for sosialt arbeid ved Jan Tøssebro, telefon 73591720 / e-post jan.tossebro@ntnu.no

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Aaste Line Strand, e-post: aaste.l.strand@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU- 46.

Søknadsfrist: 20. juni 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  138253
 • Intern-ID
  SU-46
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger