NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i sosialt arbeid ved Institutt for sosialt arbeid

Ved Institutt for sosialt arbeid er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i sosialt arbeid koblet til forskergruppen «praksisforskning i sosialt arbeid» for en periode på fire år, arbeidsplikt tilsvarende ett årsverk. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og fakultetet står som arbeidsgiver.

Institutt for sosialt arbeid (ISA) har rundt 60 medarbeidere og omlag 700 studenter. Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot barnevern, mangfold og inkludering samt kunnskapsutvikling i praksis. Instituttet tilbyr to bachelorstudier, tre masterstudier, etter- og videreutdanning samt ph.d.-program innen områdene sosialt arbeid (sosionom), barnevern (barnevernspedagog) og funksjonshemmingsstudier. ISA representerer et av de største fagmiljøene i Norge innen det sosialfaglige feltet og innen funksjonshemming. Instituttets hjemmeside: https://www.ntnu.no/isa. Instituttet er for tiden lokalisert på Dragvoll og på Tunga.

Arbeidsområder

Det søkes etter en stipendiat som kan bidra i utvikling av kunnskap innenfor sosialt arbeids teori og praksis. Den som tilsettes må gjennomføre sitt ph.d.-prosjekt knyttet til oppfølging av unge voksne med sammensatte problemer i et fragmentert hjelpeapparat. Fokus kan være ulike forhold som påvirker sosialt arbeid, f.eks. betingelser for sosialt arbeid, marginalisering, brukeres behov og medvirkning, kompetanse, samarbeid m.m. Kandidaten står relativt fritt til å utforme et ph.d.-prosjekt innenfor sosialt arbeid i oppfølging av unge voksne med sammensatte problemer.

I tillegg til å gjennomføre sitt ph.d.- prosjekt forventes den som tilsettes å delta aktivt i faglige aktiviteter i forskergruppen og må påberegne å delta i instituttets pedagogiske og administrative aktiviteter.

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i relevante samfunnsvitenskapelige/helse- og sosialfaglige/humanistiske fag. Søkere med utdanning i sosialt arbeid eller barnevern vil bli prioritert. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. Det forventes at vedkommende har gode kunnskaper både muntlig og skriftlig i norsk/nordisk og engelsk. Personlige egenskaper som egnethet, fleksibilitet og utholdenhet til å gjennomføre et ph.d.-prosjekt, samt motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat, kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, med minimum årslønn brutto kr. 432 300 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Det vises for øvrig til NTNUs utfyllende bestemmelser av 23.01.12 for tilsetting som stipendiat. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20090617-0959.html  

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-program i sosialt arbeid. For informasjon om ph.d-program se http://www.ntnu.no/studier/phsarb. Du søker om opptak til ph.d.- programmet etter at du har begynt i stipendiatstillingen.

Sammen med søknaden skal det følge en beskrivelse av planlagt forskningsarbeide på ca. 4-5 sider. Prosjektbeskrivelsen skal kunne danne grunnlag for vurdering av opptak til ph.d-opplæringen ved fakultetet.

Sammen med søknaden vedlegges også

 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Institutt for sosialt arbeid ved Anne Moe, telefon 73559426 / e-post anne.moe@ntnu.no

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Aaste Line Strand, e-post: aaste.l.strand@ntnu.no .

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim , og merkes med SU- 45 .

Søknadsfrist: 20.juni 2017.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  138250
 • Intern-ID
  SU-45
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger