NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i pedagogikk

Ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring er det ledig en stipendiatstilling i pedagogisk sosiologi for en periode på 4 år. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling. Stillingen er knyttet til phd-programmet i Pedagogikk ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap, tverrfaglig barneforskning og universitetspedagogikk. Instituttets vitenskapelige stab består for tiden av 16 professorer, 24 førsteamanuenser, 8 universitetslektorer, 3 forskerstillinger, 2 postdoktorer og 10 stipendiater.

Arbeidsområder – stipendiat

Kandidaten skal først og fremst arbeide med utvikling av sin egen forskningskompetanse innenfor fagområdet pedagogisk sosiologi hvor han/hun inngår i forskningsprosjektet ”Children as Unaccompanied minors: Travelling competences, safety and mobility in families´ everyday life”. Temaet for prosjektet er barn som regelmessig reiser lengere distanser alene med fly, tog eller buss. To sentrale aspekter i prosjektet er familiens for- og etterarbeid i forbindelse barns reiser og barnets gjennomføring av reisen.

I valget av stipendiat legges vekt på faglig engasjement, nysgjerrighet, evne til samarbeid, villighet til å lære samt stor arbeidskapasitet. Dette kommer i tillegg til faglige kvalifikasjoner. Kandidaten skal være en aktivt deltager på forskningsseminarer samt presentere sin forskning på relevante nasjonale og internasjonale konferanser. I tillegg til et av de nordiske språkene forventes det at kandidaten behersker engelsk skriftlig så vel som muntlig.

Kandidaten har sin arbeidsplikt innenfor fagområdet pedagogisk sosiologi og være tilknyttet forskergruppen SiPP (Studies in Pedagogical Practices).

Kvalifikasjoner

Ved tilsetting av stipendiat vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • karakterer fra mastergrad/hovedfag
 • prosjektbeskrivelse og kvaliteten på denne, samt forskningsrelevant erfaring av 1-2 års
 • varighet, slik som publisering og deltakelse i forskningsprosjekt

For stillingen kreves fullført hovedfag/mastergrad i pedagogikk, eller innenfor et samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fag med relevant faglig profil i forhold til stillingens område. Den som tilsettes må søke opptak på ph.d.-programmet i pedagogikk. For eventuelle søkere uten tilstrekkelig bakgrunn vil det bli gjort en individuell vurdering av hvilke krav om tilleggsutdanning som skal stilles.

Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Personlige egenskaper som vil tillagt vekt er evne til å arbeide selvstendig og strukturert, initiativrik, og gode samarbeidsevner. Det legges og stor vekt på at den som tilsettes som stipendiat har motivasjon for en forskerutdanning, og kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, brutto kr. 36 025 pr. md. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-programmet i pedagogikk. Den som tilsettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse). For informasjon om ph.d.-programmet, se https://www.ntnu.no/studier/phped.

Sammen med søknaden til stillingen vedlegges

 • Prosjektbeskrivelse i form av en skisse på 8-10 sider. Prosjektet skal endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak. I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for problemstillinger og metode, refereres til relevant teori på området, slik at søkeren dokumenterer god kjennskap til aktuell forskning på feltet, og være en detaljert fremdriftsplan for forskningsarbeidet
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Pål Aarsand e-post: pal.aarsand@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther, e-post sissel.sather@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU- 55/17.

Søknadsfrist: 30.06.2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  138180
 • Intern-ID
  SU 55
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger