NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i statsvitenskap

Ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig en stipendiatstilling i statsvitenskap for en periode på 3 år. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling. Stillingen kan bli tillagt arbeidsplikt, og forlenget med ytterligere ett år. Stillingen er knyttet til phd-programmet i statsvitenskap ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) driver forskning, undervisning og formidling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har omkring 80 ansatte fordelt på 73 årsverk og 11 studieprogram. ISS er et sterkt disiplininstitutt med vekt på sosiologi og statsvitenskap, som bidrar til tverrfaglige studieprogram og i tverrfaglig forskning ved NTNU. Fagdisiplinene preger også instituttets profilering av idrettsvitenskap og medievitenskap.

Vår forskning og utdanning skal bidra til å identifisere og møte sentrale samfunnsutfordringer. Instituttet skal utvikle og formidle kunnskap som kreves for å løse utfordringer som Norge og verdenssamfunnet står overfor. Våre utdanningsprogrammer skal gi kompetanse som gjør våre kandidater attraktive på arbeidsmarkedet og til sentrale bidragsytere i samfunnsutviklingen. Forskningen skal være på et høyt nivå, og bidra til offentlig debatt og faglig utvikling.  For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/iss

Arbeidsområder – stipendiat

Stipendiaten skal arbeide med problemstillinger innen forskningsfeltet politisk atferd. Det forventes høy metodekompetanse og erfaring fra arbeid med kvantitativt datamateriale som f.eks. surveyundersøkelser og eksperimenter. Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Valg, verdier og politisk kommunikasjon ved ISS.

Kvalifikasjoner

Ved tilsetting av stipendiat vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • karakterer fra mastergrad/hovedfag
 • prosjektbeskrivelse og kvaliteten på denne, samt forskningsrelevant erfaring av 1-2 års
 • varighet, slik som publisering og deltakelse i forskningsprosjekt

For stillingen kreves fullført hovedfag/mastergrad i samfunnsvitenskapelige fag, fortrinnsvis sosiologi, statsvitenskap, sosialpsykologi og medier og kommunikasjon, som kan gi grunnlag for opptak på ph.d.-studiet i statsvitenskap. For eventuelle søkere uten tilstrekkelig bakgrunn vil det bli gjort en individuell vurdering av hvilke krav om tilleggsutdanning som skal stilles.

Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Personlige egenskaper som vil tillagt vekt er evne til å arbeide selvstendig og strukturert, initiativrik, og gode samarbeidsevner. Det legges og stor vekt på at den som tilsettes som stipendiat har motivasjon for en forskerutdanning, og kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, brutto kr. 36 025 pr. md. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-programmet i statsvitenskap. Den som tilsettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse). For informasjon om ph.d-program i statsvitenskap, se: https://www.ntnu.no/studier/phpol.

Sammen med søknaden vedlegges

 • Prosjektbeskrivelse i form av en skisse på 8-10 sider. Prosjektet skal endelig godkjennes innen seks måneder etter opptak. I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for problemstillinger og metode, refereres til relevant teori på området, slik at søkeren dokumenterer god kjennskap til aktuell forskning på feltet, og være en detaljert fremdriftsplan for forskningsarbeidet
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Anders Todal Jenssen, telefon 73591713, e-post: anders.todal.jenssen@svt.ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther, e-post sissel.sather@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU- 41/17.

Søknadsfrist: 11.06.2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  11. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  138171
 • Intern-ID
  SU 41
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger