Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) er eit tverrfagleg senter med 40 tilsette som driv forsking, undervising og formidling innan fagfelta innovasjon og vitskaps- og teknologistudier (STS). Senteret er underlagt Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Oslo. Ein stor del av senteret sin aktivitet er knytt til forskingsprosjekt finansiert av eksterne finansiørar. Utdanningstilbodet omfattar forskarutdanning (ph.d.-program) og to masterprogram. Senteret er vertskap for OSIRIS (Oslo Institute for Research on the Impact of Science).

Forsker innen studier av impact av forskning i NAV

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo inviterer søkere til en toårig forskerstilling (SKO 1109/1108) knyttet til studier av hvordan forskning tas i bruk.

Stillingen er del av et nytt åtteårig senter kalt Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS), som i hovedsak er finansiert av Forinnpol-programmet i Norges forskningsråd. OSIRIS er et samarbeid mellom TIK, Statistisk sentralbyrå, INGENIO ved Polytechnic University of Valencia og MIOIR ved University of Manchester. Målet med senteret er å studere hvordan og under hvilke betingelser forskning tas i bruk.

Forskeren vil arbeide i et større tverrfaglig team. Stillingen er tematisk knyttet til arbeidspakke 4 i OSIRIS som dreier seg om hvordan forskning tas i bruk (eller ikke tas i bruk) innenfor helse og velferd. De relevante teoretiske rammeverkene er i stor grad hentet fra forsknings- og innovasjonsstudier, men det kan også være relevant å trekke veksler på f.eks. organisasjonsteori, implementeringsteori og institusjonell teori. Denne forskerstillingen er i hovedsak finansiert av Arbeids og velferdsdirektoratet (NAV), og det forventes at forskeren vil gjøre empirisk arbeid knyttet til denne organisasjonen. NAV er den største aktøren i det norske velferdssystemet som både utfører egen forskning og deltar i forskningsprosjekter med andre. I de senere årene har NAV gjennomført en rekke forsøk/FoU-prosjekter innen etatens virkeområder. Disse har frembrakt et kunnskapsgrunnlag som skal tas i bruk i tjeneste- og organisasjonsutvikling, en prosess som det vil være ønskelig å studere og analysere nærmere.

Forskere i OSIRIS og TIK for øvrig bruker tverrfaglige perspektiver og både kvantitative og kvalitative metoder i undersøkelser av forskning, innovasjon og impact. De publiserer i ledende vitenskapelige tidsskrifter og har sterke bånd til ledende fagmiljøer i andre land. Innenfor OSIRIS kan det være aktuelt med et opphold hos en av partnerinstitusjonene. I tillegg er TIK medlem i EU-SPRI-nettverket for forsknings- og innovasjonspolitiske studier som har et omfattende tilbud særlig til yngre forskere.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • For tilsetting som forsker 1109 kreves avlagt doktorgrad. Ved særskilt kompetanse (om kunnskapsflyt i organisasjoner, om NAV-systemet og lignende) kan kandidater uten doktorgrad vurderes, og da vil stillingskode forsker 1108 benyttes.
 • Kandidaten må dokumentere interesse for å forstå hvordan kunnskap tas i bruk og demonstrere erfaring med relevante metodiske tilnærminger.
 • Dokumentert kunnskap om helse- og velferdssektoren er en fordel.
 • Siden mye av det empiriske arbeidet vil foregå innenfor NAV-systemet må kandidaten beherske norsk (eller et annet skandinavisk språk). I tillegg må søkeren ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

I motivasjonsbrevet bør søkeren beskrive sin faglige bakgrunn og kvalifikasjoner, indikere hvilke teoretiske og empiriske perspektiver som er mest relevante for arbeidet, erfaring med og mål for publisering, samt beskrive hvordan deres bakgrunn passer inn i OSIRIS og i den aktuelle stillingen. Ved vurdering av søkere vil spesiell vekt legges på kandidatenes faglige bakgrunn og akademiske potensial, samt den personlige egnetheten til og motivasjonen for det aktuelle prosjektet. Intervjuer vil gjennomføres med et mindre antall søkere.

Vi tilbyr

 • Lønn i stilling som forsker SKO 1109 (med doktorgrad): kr 486 100 - 590.000 ut fra kompetanse.
 • Lønn i stilling som forsker SKO 1108 (uten doktorgrad): kr 432 700 - 482.500 ut fra kompetanse.
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og bakgrunn, maksimum 5 sider)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, og andre relevante kvalifikasjoner)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • vitnemål fra høyere utdanning
 • inntil 5 relevante vitskapelige arbeider

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «søk stillingen». Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysningar

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 21. august 2017

Kontaktpersoner:

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. august 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  137967
 • Intern-ID
  2017/5341
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger