NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat ved Institutt for sosialantropologi

Ved Institutt for sosialantropologi er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i sosialantropologi for en periode på fire år, med arbeidsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og fakultetet står som arbeidsgiver.

Institutt for sosialantropologi har for tiden 12 faste vitenskapelige stillinger og til sammen 13 kandidater som er tilknyttet ph.d programmet. Instituttet har mange studenter på bachelorgradsutdanningen, mens masterprogrammet rekrutterer rundt 15-20 ansatte studenter i året. Sosialantropologisk institutt er også verstinstitutt for Program for Afrika-studier, som er et tverrfaglig områdestudium.

Arbeidsområde

Stipendiaten vil være tilknyttet faggruppene «Global ulikhet» og «Kultur, innovasjon og fremtid» (se http://www.ntnu.no/sosant/global-ulikhet1 og http://www.ntnu.no/sosant/kultur-innovasjon-og-fremtid1).

Begge disse faggruppene har som overordnete mål å belyse lokale og globale prosesser rundt kulturelle og sosiale likheter og ulikheter, med særlig vekt på hvordan fortid og framtid manifesterer seg i nåtid. På denne bakgrunn søkes en stipendiat som adresserer dagsaktuelle spørsmål rundt nasjonalisme, nasjonsbygging og endrede perspektiver på kultur, innovasjon og framtid i en globalisert verden.

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i sosialantropologi eller tilsvarende utdanning. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Personlige egenskaper som samarbeidsvilje, selvstendighet og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, med minimum årslønn brutto kr 432 300 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Det vises for øvrig til NTNUs utfyllende bestemmelser av 23.01.12 for tilsetting som stipendiat. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20090617-0959.html  

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-program i sosialantropologi. For informasjon om ph.d-program i sosialantropologi, se https://www.ntnu.no/sosant. Du søker om opptak til ph.d- programmet etter at du har begynt i stipendiatstillingen.

Sammen med søknaden vedlegges en ca. 8 siders beskrivelse av forskningsarbeidet som er planlagt gjennomført i stipendperioden. Prosjektbeskrivelsen skal kunne danne grunnlag for vurdering av opptak til ph.d-opplæringen ved fakultetet.

I prosjektbeskrivelsen skal det:

 • redegjøres for problemstillinger og metodisk tilnærming
 • refereres til relevant teori på området
 • være en framdriftsplan for forskningsarbeidet

Sammen med søknaden vedlegges også

 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Institutt for sosialantropologi ved Trond Berge på telefon: 73598214/ e-post: trond.berge@ntnu.no, eller Lorenzo C. Bottos på telefon: 73596872 / e-post: canas.bottos@ntnu.no

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Aaste Line Strand, e-post: aaste.l.strand@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim , og merkes med SU- 42

Søknadsfrist:01.09.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  137859
 • Intern-ID
  SU-42
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger