Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg (DNUSP) er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet og NTNU. Universitetet i Oslo er administrativt ansvarlig institusjon for senteret, som i Russland har status som representasjonskontor for Universitetet i Oslo.

 

DNUSP er tverrfaglig og har til målsetting å fremme og legge forholdene til rette for undervisnings- og forskningssamarbeid og kulturell utveksling mellom Norge og Russland. Senteret stiller kontorer, møtelokaler og bibliotek til disposisjon for forskere og studenter. Årlig samarbeider senteret om en rekke undervisningstiltak, seminarer og konferanser med norske og russiske fagmiljøer. Senteret samarbeider med Generalkonsulatet i St. Petersburg og Norges ambassade i Moskva om ulike kulturtiltak.

 

DNUSP ledes av et styre med representanter fra de deltakende institusjoner, mens den daglige virksomheten i St. Petersburg ledes av senterleder som har personalansvar for et antall russiske lokalansatte. Se også senterets hjemmesider: http://www.hf.uio.no/st-petersburg/

Senterleder ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg

Senterleder – midlertidig forflytning av arbeidssted

Engasjementet som senterleder (SKO 1475) ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg (DNUSP) er ledig for perioden f.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.12.21, under forutsetning av at senteret blir videreført for hele perioden.

                                                        

Senterleder skal lede den løpende faglige og administrative virksomheten ved DNUSP i tråd med senterets reglement og innenfor de retningslinjer styret vedtar. Engasjementet kan innehas av en vitenskapelig ansatt ved ett av de fire samarbeidende universitetene. Vedkommende beholder egen forskningstid slik den er regulert ved egen institusjon.


 

Kvalifikasjonskrav

 • høy vitenskapelig kompetanse, fortrinnsvis på professornivå. Andre kvalifikasjoner kan erstatte dette kravet

 • solide russiskkunnskaper

 • evne til å opparbeide seg en legitimitet gjennom faglighet og personlig integritet

 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

 • det forutsettes gode kunnskaper i et skandinavisk språk

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • kjennskap til og kontaktnett innen den norske universitetssektoren

 • god rolleforståelse innenfor akademisk ledelse

 • gode leder-, samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

 • evne til strategisk tenkning og planmessig handling innenfor eksisterende ressursrammer, kunne samhandle produktivt med fakultetsledelsen og de ansatte og kunne levere resultater

 • evne til og erfaring med formidling med miljøer utenfor universitetet

 • evne til å mestre stress og være løsnings- og resultatorientert

 • evner til å samarbeide på tvers av faggrenser

 • evne til og erfaring med personalledelse og økonomistyring

 • evne til å motivere og legge til rette for samarbeid


Senterleder beholder lønn fra egen institusjon og får bostøtte og utenlandstillegg etter nærmere avtale. Søker må før søknadsfristen ha avklart muligheten for forflytning av arbeidssted med sin arbeidsgiver. Søkerens institutt blir tilkjent kompensasjon for undervisningsplikten i form av vikarmidler i tråd med samarbeidsavtalen mellom institusjonene. Engasjementet krever fast tilstedeværelse i St. Petersburg i det omfang russiske visumbestemmelser tillater.


 

Vi tilbyr

 • tilskudd til bolig etter nærmere avtale
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

 • gode velferdsordninger


Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden:

 • CV, søknadsbrev med beskrivelse av søkerens kvalifikasjoner og motivasjon

 • publikasjonsliste

 • refleksjonsnotat på 1-2 sider om senterets utviklingsmuligheter innenfor gjeldende rammer i lederperioden og om hvordan søkeren kan bidra til dette (faglig, økonomisk og når det gjelder menneskelige ressurser)


  Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere.

  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

  I henhold til Offentleglovas § 25  2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

  UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Arbeidssted
  St. Petersburg
 • Jobbnorge-ID
  137322
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger