Kriminalomsorgen region øst

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet 5 regioner. På regionnivå har fengslene og friomsorgen felles ledelse. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 12 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Senter for narkotikaprogram med domstolskontroll og hundetjeneste og har i dag tilsammen ca. 1800 tilsatte.

 

Fengselsleder i Ullersmo fengsel - 2. gangs utlysning

Vil du bli leder av Norges største fengsel?

Det er ledig fast 100% stilling som fengselsleder ved Ullersmo fengsel med tiltredelse snarest mulig. 

ULLERSMO FENGSEL:
Ullersmo fengsel ligger på Kløfta i Ullensaker og består av hovedfengselet med høy sikkerhet (190 plasser for mannlige innsatte), Ullersmo fengsel Kroksrud avdeling med lavere sikkerhet (62 domfelte menn), og Ungdomsenheten på Eidsvoll (4 plasser for innsatte av begge kjønn mellom 15 – 18 år). I tillegg har Ullersmo fengsel for tiden et administrativt ansvar for Norgerhaven fengsel (et norsk fengsel i Nederland med 242 plasser for domfelte menn), som for tiden blir leiet av den norske stat. Fra sommeren 2017 vil en ny bygning stå ferdig innenfor Ullersmos høysikkerhetsområde med 96 plasser.

Fengselet har i dag totalt 350 ansatte og er opplæringsanstalt for aspiranter.

FENGSELSLEDER:
Fengselsleder har ansvar for den totale drift av fengselet, rapporterer direkte til regiondirektøren og inngår i regiondirektørens lederteam. Arbeidet er omfattende og utfordrende, og vi legger vekt på å ha løsningsorienterte, handlekraftige og engasjerte ledere.

Fengselsleders ansvar og oppgaver:

 • Utvikle og lede enheten slik at den ivaretar myndighetenes mål for straffegjennomføring, samfunnstrygghet og tilbakeføring til samfunnet uten ny kriminalitet. 
 • Oppfølging av årlig oppdragsbrev, herunder budsjett- og resultatmål. 
 • God involvering av de ansatte og deres organisasjoner. 
 • Videreutvikling av et godt arbeidsmiljø med høy faglig standard. 
 • Utarbeiding og gjennomføring av strategi og handlingsplaner. 
 • Videreutvikle samarbeidet med andre etater og organisasjoner. 

Formelle kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning og/eller fengselsbetjentutdannelse. 
 • Relevant og bred ledererfaring fra arbeid innen offentlig forvaltning. 
 • Erfaring med økonomistyring, omstillingsprosesser og prosjektledelse. 

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid og etablering av gode relasjoner til medarbeidere og samarbeidspartnere tillegges stor vekt. 
 • Resultatorientert og beslutningsdyktig. 
 • Et strategisk blikk og gjennomføringsevne. 
 • Fleksibilitet og initiativ i forhold til oppgaver. 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. 

Vi tilbyr:

 • Mulighet for faglig og personlig utvikling i et spennende miljø. 
 • Lønn i stillingskode 1452, lønnstrinn 80-82. I spesielle tilfeller kan høyere lønn vurderes. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. 

Annet:

 • 6 måneders prøvetid. 
 • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tilsetting. 
 • Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet hvis anmodningen ikke tas til følge. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov. 

Kriminalomsorgen region øst er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. 

Nærmere opplysninger:

Nærmere opplysninger om stilling fås ved henvendelse til regiondirektør Jon Sverre Bråthen, tlf. 23 30 41 51/41 53 43 58, ass. regiondirektør Brit Kari Ø. Kirkeeide, tlf. 23 30 49 85/41 63 41 44 eller ass. regiondirektør Stig M. Storvik, tlf. 23 30 49 70/41 53 45 05. 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos JobbNorge på telefon 75 54 22 20 eller på e-post: kundeservice@jobbnorge.no

Søknadsfrist: 07.05.2017.


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Skedsmo
 • Jobbnorge-ID
  137315
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger