Krimialomsorga region vest

Kriminalomsorgen Møre og Romsdal friomsorgskontor

Kriminalomsorga region vest eit etatsnivå underlagt Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) med overordna ansvar for straffegjennomføring i fylka

Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Region vest med 480 tilsette har sin administrasjon i Bergen. Region vest administrerer seks

fengsel og tre friomsorgskontor, samt Senter for narkotikakontroll i Bergen. Arbeidet i kriminalomsorga er utfordrande og vi legg vekt på å ha eit godt

fagleg og stimulerande arbeidsmiljø.

Møre og Romsdal friomsorgskontor inngår i Kriminalomsorgen region vest som omfattar fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal..

Møre og Romsdal friomsorgskontor har hovudkontor i Molde og underkontor i Ålesund og Kristiansund.


SAKSHANDSAMAR / FØRSTEKONSULENT

1 fast stilling med f.t. kontorplass i Molde.

 

Sakshandsamaren skal følge opp domfelte som gjennomfører straff i fridom; samfunnsstraff, program mot ruspåverka køyring, annan programverksemd og møteplikt i samband med prøvelauslatne frå fengsel, samt personundersøkingar.

 

Møre og Romsdal friomsorgskontor har også oppfølging av domfelte under soning med elektronisk kontroll og domfelte på narkotikaprogram med domsstolkontroll.

 

Oppgåver.

 

Vurdere om domfelte er egna for straffa

Sette i verk og administrere straff

Legge til rette og følgje opp det faglege innhaldet

Drive planmessig endringsarbeid

Kontrollere at vilkår vert overhalde

Forvaltningssamarbeid

Sakshandsaming

Koordinere og formidle kontakt mellom domfelte og samfunnets hjelpeapparat

Initiere og delta i samarbeid med instansar i og utanfor strafferettpleia.

Ta del i kvarandre sine oppgåver, heile verksemda sine oppgåver og drift

 

Ansvarsområda og oppgåvene kan endre seg då organisasjonen er i stadig utvikling

 

Kvalifikasjonskrav:

Treårig høgare sosialfagleg utdanning, eller anna relevant universitets- eller høgskuleutdanning.

Gode datakunnskapar

Plettfri vandel

Førarkort kl B

Erfaring frå sosialfagleg arbeid, rus og psykiatri eller anna erfaring med målgruppa kan være ein fordel.

 

Personlege eigenskapar:

God munnleg og skriftleg framstillingsevne

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne

Evne til å arbeide systematisk og sjølvstendig

Evne til å arbeide effektivt og under press

Evne til å motivere for endring

Beslutningsevne, kreativitet, fleksibilitet og evne til etisk refleksjon

Ansvarsmedvit

Evne til å vegleie andre

 

Det vert gitt ekstern og intern opplæring.

Stilling som generell sakshandsamar er løna som førstekonsulent og ligg mellom kr 415000 og 498000 etter ansiennitet/kvalifikasjonar.

Frå løna vert det trekt 2% innskot i Statens Pensjonskasse. Ved tilsetting er det krav om utvida politiattest utan

merknader.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg mon vise mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit

personpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetning, og å rekruttere personar med

innvandrarbakgrunn. Kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn vert oppfordra til å søke stillinga.

 

Nærare opplysningar:

Leiar Annhild Viken Sunde tlf 71246610, mob.41569407,

Søknadsfrist: 20.5.2017

Tiltreding etter avtale.

 

Søknad vert å sende elektronisk via Jobbnorge.no.:

Kriminalomsorgen Møre og Romsdal friomsorgskontor

Dokumentsenteret

Postboks 694

4305 SANDNES

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Krimialomsorga region vest
 • Nettside
 • Kommune
  Molde
 • Arbeidssted
  Molde
 • Jobbnorge-ID
  137214
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger