NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Postdoktor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, er det ledig en 3-årig stilling som postdoktorstipendiat. Stillingen vil være knyttet til et forskningsprosjekt om kjønnsbalanse i akademia «Likestilling nedenfra. Mot et kjønnsbalansert NTNU mot 2025». I stillingen ligger det ett års pliktarbeid knyttet til andre oppgaver ved instituttet.

Om instituttet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU og lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har 22 fast vitenskapelige ansatte, inkludert fast ansatte forskere, og for tiden 19 stipendiater, postdoktorstipendiater og midlertidig ansatte forskere. Instituttet driver forskning og undervisning innenfor to fagområder: Kjønnsstudier og Teknologi- og vitenskapsstudier. Undervisning gis på alle nivå. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø med en høy andel av ekstern finansiering. Mer informasjon om instituttet finnes på http://www.ntnu.no/kult.

Stillingen vil bli forankret i et fagmiljø som arbeider med kjønn, teknologi og vitenskap og vil også bli knyttet til aktivitet omkring ansvarlig forskning og innovasjon. Instituttet er for øvrig engasjert bredt med forskning innenfor studier av kjønn, likestilling og mangfold og teknologi- og vitenskapsstudier.


Prosjektet
Arbeidsoppgavene inngår i prosjektet ‘Likestilling nedenifra’, finansiert av NFR og NTNU. Dette er et forsknings- og aksjonsforskningsprosjekt som startet i 2015. Postdoktorstipendiaten skal delta i dette prosjektet og blant annet arbeide med følgeforskning av tiltak for å bedre kjønnsbalanse på institutter ved NTNU, i form av feltarbeid/observasjon, kvalitative intervjuer, fokusgruppeintervjuer, og noe survey-analyse. Den som tilsettes, skal også analysere datamateriale fra prosjektet og delta i skriving av vitenskapelige artikler i tett samarbeid med de andre medarbeiderne på prosjektet. Arbeidet vil foregå på norsk og engelsk. Erfaring med aksjonsforskning og/eller endringsarbeid i organisasjoner vil være et pluss. Det vil også bli lagt vekt på evne til, interesse for og erfaring med forskningssamarbeid og forskningskommunikasjon og -formidling. Noe reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med konferansedeltakelse og presentasjoner. Det foreligger en prosjektbeskrivelse som kan fås tilsendt ved henvendelse. Se ellers https://www.ntnu.edu/genderbalance.

Kvalifikasjonskrav
Søkere må ha:
• Fullført ph.d innenfor kjønnsstudier, teknologi- og vitenskapsstudier eller annet relevant fagområde.
• Interesse for og kjennskap til forskning på kjønn og likestilling, universitet og/eller organisasjoner/institusjoner.
• Kompetanse på og dokumentert erfaring fra kvalitativ, empirisk forskning.
• Solide engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
• Beherske norsk eller skandinavisk på et nivå som muliggjør kvalitative intervjuer på norsk og analyse av norsk tekst.
Ved vurderingen vil det i tillegg bli lagt vekt på motivasjon for stillingen, vitenskapelig publisering og erfaring fra relevant forskning. Det er ønskelig med rask tilsetting.


Søknad
Søknaden med vedlegg merkes med HF17 - 025 og sendes elektronisk via Jobbnorge. Søknaden skal bestå av:
• søknadsbrev som inneholder: søkerens motivasjon for å søke stillingen, en oppsummering av relevant erfaring og utdanning, og kvalifikasjoner for denne stillingen
• CV, eventuelle attester og dokumentasjon på alle akademiske grader
• Referanser

Søkere kan bli bedt om å ettersende publikasjoner. Merk: Søknader som ikke sendes innen fristen eller legges inn i Jobbnorge vil ikke bli vurdert


Lønns- og arbeidsvilkår
Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalen i staten, Lønnstrinn 57, som tilsvarer 488.900 brutto pr år. Tilsetting vil skje etter gjeldende regler og retningslinjer for tilsetting som postdoktor ved universiteter og høyskoler. Det vil bli inngått avtale om tilsettingstid.

Arbeidssted er ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Ønsket oppstart er 15. august.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke.


Kontakt
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til professor Vivian A. Lagesen, epost: vivian.lagesen@ntnu.no, tlf. 91172760. 

Søknadsfrist 15. mai 2017. 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  137202
 • Intern-ID
  HF17-025
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger