NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiatstilling ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, er det ledig en 3- årig stipendiatstilling. Stillingen vil være del av forskningsprosjektet «Integrering som levd liv: mellom politikk, diskurs og hverdagspraksis».


Om instituttet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier tilhører Det humanistiske fakultet ved NTNU og er lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har 22 faste vitenskapelig ansatte og for tiden 19 stipendiater, postdoktorstipendiater og midlertidig ansatte forskere. Instituttet driver forskning og undervisning innenfor to fagområder: likestilling og mangfold, og teknologi- og vitenskapsstudier. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø med en høy andel av ekstern finansiering. Mer informasjon om instituttet finnes på http://www.ntnu.no/kult. Forskningsprosjektet er tilknyttet Senter for kjønnsforskning som er en del av instituttet.


Om prosjektet og arbeidsoppgavene
Det forskningsrådfinansierte prosjektet skal utforske hvordan integrering blir forstått, praktisert, erfart og snakket om i noen utvalgte lokalsamfunn. Hensikten med forskerprosjektet er å skape ny empirisk og teoretisk kunnskap om integrering.
Forskningsdesignet er basert på kvalitativ forskningsmetode og kulturanalytiske perspektiver, og datamaterialet vil bestå av intervju med ulike aktører, observasjoner fra utvalgte arenaer, samt politiske dokumenter og medieoppslag.


Prosjektbeskrivelsen vil kunne fås ved å kontakte prosjektleder Berit Gullikstad (se kontaktopplysninger nedenfor).


Forskerprosjektet består av flere delprosjekter, hvorav ph.d –prosjektet  er ett. Det er foreslått at ph.d-prosjektet skal konsentreres om arenaer knyttet til  frivillighetsarbeid, foreningsliv og nabolag, men det vil bli tatt hensyn til stipendiatens kompetanse.


Kvalifikasjoner og egenskaper
Søkeren må ha en mastergrad i likestilling og mangfold eller i et annet humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag med tilsvarende kompetanse. Det vil bli lagt vekt på at studiet er fullført på normert tid.Det er nødvendig med kompetanse i kjønns – og/eller etnisitetsstudier, og/eller migrasjons- og integreringstematikk, samt erfaring i kvalitative metoder.


Det forutsettes at stipendiaten blir tatt opp på ph.d-programmet i tverrfaglige kulturstudier, http://www.ntnu.no/studier/phkult innen tre måneder etter tiltredelse.


For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha:
1. Femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning.
2. Karakter som tilsvarer A eller B i gjennomsnitt
Søkeren må kunne beherske norsk eller annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig, samt engelsk. 


Søknad
Søknaden med vedlegg skal merkes med HF17-024 og sendes elektronisk via Jobbnorge.
Søknaden må bestå av:
• Søknadsbrev som inneholder: søkerens motivasjon for å søke stillingen, en oppsummering av relevant erfaring og utdanning, og kvalifikasjoner for denne stillingen

• CV
• Vitnemål med karakterutskrifter
• Referanser
• En kort prosjektbeskrivelse (5-7 sider) som angir et problemfelt/problemstilling innenfor prosjektets rammer som stipendiaten ønsker å forfølge. Det skal legges vekt på doktorgradsprosjektets metodiske utforming.
• Eventuell publikasjonsliste.


Søkere kan bli bedt om å ettersende publikasjoner.
Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og kan tilby et inkluderende og stimulerende akademisk miljø.


For søkere som blir vurdert som aktuelle for tilsetting, vil det bli innhentet referanser og gjennomført intervju.
Merk: Søknader som sendes etter fristen eller ikke legges inn i Jobbnorge vil ikke bli vurdert.

Lønns-og arbeidsvilkår
Stipendiatstillingene blir lønnet etter hovedtariffavtalen i staten, stillingskode 1017 lønnsramme 20, alternativ 8, ltr. 50, brutto kr 435 100,- pr. år. 
Tilsetting skjer etter gjeldende regler og retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universitet og høgskoler. Det vil bli inngått avtale om tilsettingstid.


Arbeidssted er ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Den som tilsettes må være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Det er ønskelig med tilsetting fra tidligst august 2017.


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.


Kontakt
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til førsteamanuensis Berit Gullikstad, epost: berit.gullikstad@ntnu.no, tlf. +47 73590218/ +47 98291183

Søknadsfrist: 15.mai 2017

 

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  137197
 • Intern-ID
  HF17-024
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger