NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i yrkesfag ved Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning har over 300 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med mer enn 3000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og har et eget ph.d.-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig stilling som stipendiat i yrkesfaglærerutdanning. Stipendiatstillingen er fortrinnsvis fireårig, inkludert ett år med undervisningsoppgaver knyttet til yrkesfaglærerutdanningen. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen skal knyttes til ph.d-programmet ved Institutt for lærerutdanning på Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Stipendiaten vil tilhøre Fagenhet for skoleledelse og yrkesfag. Fagenheten har ansvaret for yrkesfaglærerutdanningen, samt utdanning i skoleledelse og ulike former for veiledning. Fagenheten har for tiden om lag 30 vitenskapelig ansatte, hvorav om lag 10 ansatte knyttet til yrkesfag.

Yrkesfagsutdanningen i Norge er en sentral del av den norske skolen, og NTNU er en av få institusjoner som tilbyr yrkesfaglærerutdanning. Stipendiatens arbeid vil inngå i fagmiljøets arbeid med å styrke forskningsbaseringen av yrkesfaglærerutdanning i enda større grad. Stipendiaten vil bli knyttet til Skolebasert utvikling i videregående skole (SKUV), som er et prosjekt som omfatter samtlige videregående skoler i fylket og går over fire år – fra 2017 og tom 2020 (se også nettsiden til SKUV: http://www.ntnu.no/ilu/skuv). Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle deltakere i kompetansetiltaket, deltar aktivt i en utviklingsprosess knyttet til læringsfremmende vurdering. SKUV favner naturligvis yrkesfag, og det ligger også en mulighet for videreutdanning innen vurdering og FoU-kompetanse i SKUV. Stipendiaten vil få mulighet til å bidra i utviklingen av undervisningen i studietilbudet i samarbeid med fagmiljøet i yrkesfag i løpet av den 4-årige stipendiatperioden.

Mulige temaområder for ph.d- avhandlingen kan være:

 • vurderingskompetanse i yrkesfag
 • arbeid med skoleutvikling innen yrkesfag
 • skolebaserte videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere

Arbeidsområder

 • Stipendiaten vil være knyttet til SKUV og yrkesfag.
 • Undervisning og veiledning knyttes til grunnutdanningen på yrkesfag, yrkesdidaktikk på PPU-y og relevant etter- og videreutdanning på yrkesfag. Søkerens fagområde innen yrkesfag vil vurderes opp mot relevante undervisnings- og veiledningsoppdrag. Praksisbesøk i skole kan også være aktuelt.

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102.

Det er krav om at stipendiaten har master eller tilsvarende innenfor aktuelle områder som angår fag- og yrkesopplæring og lærerutdanning for yrkesfaglærere. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av studiet som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. Erfaring med og interesse for fag- og yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning vil vektlegges.

Den treårige yrkesfaglærerutdanningen på Institutt for lærerutdanning har tilbud innenfor studieretningene bygg-og annlegsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag og teknikk- og industriell produksjon. Det er ønskelig at søker til stipendiatstillingen har god kjennskap til en av disse studieretningene.

Personlige egenskaper som selvstendig, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, gjennomføringsevne og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat, kode 1017, lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, minimum brutto kr. 432 300 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Det vises for øvrig til NTNUs utfyllende bestemmelser av 23.01.12 for tilsetting som stipendiat. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20090617-0959.html  

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. For informasjon om ph.d-programmet, se https://www.ntnu.no/studier/phprolus. Du søker om opptak til ph.d.- programmet etter at du har begynt i stipendiatstillingen.

Sammen med søknaden vedlegges

 • en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak
 • CV, attester og vitnemål
 • vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prosjektleder Lise Vikan Sandvik, telefon 73595290/e-post lise.sandvik@ntnu.no, fagenhetsleder Anna Rapp, epost anna.rapp@svt.ntnu.no eller Klara Rokkones, telefon 73590472/epost klara.rokkones@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Marianne Gomo, tlf. 73559832, e-post: marianne.gomo@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim og merkes med SU- 32.

Søknadsfrist: 15.05.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Rotvoll/Moholt
 • Jobbnorge-ID
  137180
 • Intern-ID
  SU-32
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger