NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i kulturskoleutvikling ved Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning har over 300 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med mer enn 3000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og har et eget ph.d.-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig stilling som stipendiat i kulturskoleutvikling. Stipendiatstillingen er fortrinnsvis fireårig, inkludert ett år med undervisningsoppgaver på instituttet. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen skal knyttes til PhD-programmet ved Institutt for lærerutdanning på Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Stipendiaten vil tilhøre fagenheten på instituttet som har ansvaret for master i kroppsøving, kunst & håndverk og musikk i grunnskolelærerutdanningen; 2-årig master i kunstfagdidaktikk; fagdidaktikkundervisning i ulike kunstfag og kroppsøving i 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning og 2-årig fleksibel praktisk-pedagogisk utdaning, samt 5-årig lektor (kroppsøving og idrett). Fagenheten har for tiden om lag 30 vitenskapelig ansatte. Stipendiatstillingen vil bidra til å styrke samarbeidet mellom kulturskolerelevante fag- og forskningsmiljøer ved NTNU, samt å bidra til kulturskoleutvikling på feltet.

Faglig innhold og arbeidsoppgaver

Det er mange mulige temaområder for stipendiatens avhandling, disse kan være, men begrenser seg ikke utelukkende til et problemområde knyttet til:

 • samarbeid grunnskole/kulturskole
 • samarbeid kulturskole/ det profesjonelle/frivillige kunst og kulturliv,
 • kulturskolen i samarbeid med elever, foreldre, lærere, institusjoner, kommuner
 • kulturskolens undervisning eller ledelse på ulike nivå.
 • lærerutdanning for kulturskolelærere
 • lærings- og kunnskapssyn i kulturskolen i kritisk perspektiv
 • deltakelse, mangfold og inkludering i kulturskolekontekst
 • kulturskolens fag og fagsyn i kritisk perspektiv
 • en mere teoretisk/filosofisk avhandling der kulturskoleutvikling fokuseres fra relevante samfunnsvitenskapelige, humanfilosofiske og/eller kunstfilosofiske perspektiver.

Undervisningsoppgavene i den fireårige stipendiatstillingen vil utgjøre ett års arbeid og være knyttet til relevante deler av Institutt for lærerutdannings utdanningsvirksomhet, spesielt innenfor et kunstfagdidaktisk område eller innenfor ledelse og skoleutvikling. Aktuelle arbeidsområder vil avhenge av hvem som får stillingen, og kan, men må ikke utelukkende, være:

 • Undervisning knyttet til fag, didaktikk eller pedagogikk
 • Undervisning knyttet til ledelse og skoleutvikling
 • Veiledning og sensuroppgaver
 • Prosjektmedarbeider eller assistentoppgaver 

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102.

Det kreves at stipendiaten har mastergrad eller tilsvarende utdanning i et kulturskolerelevant fag, eller ledelsesfag. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Det vil bli lagt betydelig vekt på om søkeren har erfaring fra undervisning og/eller ledelse knyttet til kulturskole. For søkere med bakgrunn i et kulturskolerelevant undervisningsfag vil det også bli lagt vekt på dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, eller undervisning og veiledning. Den som tilsettes i stillingen må ha kjennskap til og interesse for forskning i det kulturskolerelaterte feltet.

Personlig egnethet og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt. Det vil bli lagt stor vekt på pedagogiske ferdigheter. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til intervju og eventuelt prøveundervisning.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat, kode 1017, lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, minimum brutto kr. 432 300 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Det vises for øvrig til NTNUs utfyllende bestemmelser av 23.01.12 for tilsetting som stipendiat. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20090617-0959.html  

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse 

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. For informasjon om ph.d-programmet, se https://www.ntnu.no/studier/phprolus. Du søker om opptak til ph.d.- programmet etter at du har begynt i stipendiatstillingen.

Sammen med søknaden vedlegges en beskrivelse av forskningsarbeidet som er planlagt gjennomført i stipendperioden. Prosjektbeskrivelsen skal kunne danne grunnlag for vurdering av opptak til PhD- programmet ved fakultetet, og søkere anbefales derfor å legge mye arbeid i dette dokumentet. At prosjektbeskrivelsen er utformet som et forskbart prosjekt som kan bidra til kulturskoleutvikling vil tillegges stor vekt. Prosjektbeskrivelsen kan etter opptak bearbeides i inntil seks måneder før den må endelig godkjennes. Opptaket er ikke endelig før prosjektbeskrivelsen er godkjent.

Søkere må innen søknadsfristen sende inn:

 • Søknad i brevs form. I søknaden skal det framgå hvilke arbeidsoppgaver søker ser for seg å kunne bidra med som del av arbeidsplikten.
 • Prosjektbeskrivelse av planlagt PhD-prosjekt knyttet til kulturskoleutvikling i form av en skisse på 5-10 sider
 • CV med bekreftede attester og vitnemål om utdanning, eksamener og tidligere praksis som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen.
 • Publikasjoner/vitenskapelig arbeid som søker ønsker vurdert i søknaden

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagenhetsleder Tone Pernille Østern, telefon 73598154/ e-post tone.pernille.ostern@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Marianne Gomo, tlf. 73559832, e-post: marianne.gomo@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU- 30.

Søknadsfrist: 15.05.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Rotvoll/Moholt
 • Jobbnorge-ID
  137177
 • Intern-ID
  SU-30
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger