NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning har over 300 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med mer enn 3000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og har et eget ph.d.-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig stilling som stipendiat i samfunnsfagdidaktikk. Stillingen er et ledd i regjeringas styrking av grunnskolelærerutdanningen (GLU) foran overgangen til femårige, integrerte GLU-mastere fra høsten 2017. Dette er en av flere rekrutteringsstillinger som skal bidra til å styrke læringsutdanningsmiljøet ved NTNU i forbindelse med oppretting av masterutdanninger innen alle grunnskolens fag. Stipendiaten vil inngå som en del av Fagenhet for samfunnsfagene, og prosjektet til stipendiaten bør omhandle sosial ulikhet og makt-relasjoner i utdanning og samfunn, gjerne knyttet til begynneropplæringen i skolen.

Det er ønskelig med fireårig stipendiatstilling. Ved fireårig stipendiatstilling vil 25 % av stillingen være undervisningsoppgaver ved grunnskolelærerutdanninga. Ønsket oppstart er høsten 2017. Arbeidssted er Institutt for lærerutdanning. Det vil bli tilrettelagt for samarbeid med andre relevante fagmiljø på NTNU.

Med søknaden skal det følge en prosjektskisse. Denne kan være på inntil 10 sider og her bør søkeren formulere tema, forskningsspørsmål, peke på relevant teori og aktuelle forskningsmetoder og foreslå en framdriftsplan for prosjektet. Skissen vil bli vurdert med hensyn til vitenskapelig potensial og relevans for grunnskolelærerutdanning. Prosjektskissen vil sammen med mastergradsoppgave og eventuelle andre publikasjoner utgjøre hovedgrunnlaget for vurdering av tilsetting som stipendiat.

Søkerne må oppgi minst to referanser som kan kontaktes. Stipendiatene må være formelt tatt opp på et ph.d.-program senest innen seks måneder etter tilsetting. Dette kan være ph.d.-programmet «Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole», men også andre ph.d.-program på NTNU kan være aktuelle. Se lenke til NTNUs nettsider med viktig informasjon til potensielle ph.d.-kandidater: https://innsida.ntnu.no/doktorgrad

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil da bli informert på forhånd.

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102.

 • Det kreves relevant mastergrad eller tilsvarende utdanning. Mastergraden kan for eksempel være 5-årig lærerutdanning innen et av samfunnsfagene eller historie, fra didaktikk eller disiplinfag.
 • Det kreves at kandidaten behersker norsk eller et annet skandinavisk språk både muntlig og skriftlig ved tiltredelse. Gode kunnskaper i engelsk er også ønskelig.
 • I vurderingen blir det lagt vekt på eksamensresultater.
 • Evne til å arbeide målrettet, konsentrert og selvstendig
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat, kode 1017, lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, minimum brutto kr. 432 300 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Det vises for øvrig til NTNUs utfyllende bestemmelser av 23.01.12 for tilsetting som stipendiat. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20090617-0959.html  

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og mulig prøveundervisning.

Det må legges ved digitale kopier av: prosjektskisse, CV, vitnemål, inntil 5 vitenskapelige arbeider og en liste med oversikt over samtlige av søkerens vitenskapelige arbeider med presisering av hvilke arbeider som ønskes vurdert i sammenheng med søknaden.

Det blir tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må en legge ved en kort redegjørelse for sin del av arbeidet.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen får ved henvendelse til fagenhetsleder Gunnar Grut, tlf. 98093322, eller instituttleder Torberg Falch, tlf. 99393691.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Marianne Gomo, tlf. 73559832, e-post: marianne.gomo@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU- 28.

Søknadsfrist: 15.05.2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Rotvoll/Moholt
 • Jobbnorge-ID
  137175
 • Intern-ID
  SU-28
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger