NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er en fagenhet ved NTNU som driver forskning, formidling, samlingsvirksomhet og undervisning, samt ivaretar oppgaver for kulturminneforvaltningen i Midt-Norge.

Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Førsteamanuensis i arkeologi

Førsteamanuensis i arkeologi ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK)

 

NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK) utlyser en 100% fast stilling som førsteamanuensis i arkeologi. Den utlyste stillingen ligger i faggruppen for undervisning og inneholder 47% undervisning, 47% forskning i tillegg til generell administrasjon.  Stillingens innhold forutsetter at den som tilsettes har arkeologifaglig tematisk bredde, og bronsealder-/jernalder kompetanse vil bli vektlagt. Kunnskap om norsk/nordisk arkeologi og forhistorie teller positivt. Det ligger omfattende undervisnings- og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå til den utlyste stillingen.

 

NTNU Vitenskapsmuseet profilerer seg som et ledende universitetsmuseum med forskning, undervisning, samlingskuratering, forskningsformidling og kulturminneforvaltning som kjerneaktiviteter. Instituttet er inndelt i faggrupper innenfor de samme aktivitetene. Stillingen inngår i instituttets forskergruppe med 47% forskningsplikt. Den som tilsettes må gjennom sin forskningspraksis vise til bred kunnskap og innsikt i det arkeologiske kildematerialet, med spesielt fokus på materiell kultur i tid og rom. NTNU Vitenskapsmuseet ønsker å styrke fokuset på materialitetsstudier, teknologier og metoder. Den som tilsettes i stillingen forventes å bidra til forskning innen ett eller flere av disse feltene. Dokumentert evne til ekstern prosjektakkvisisjon vil bli vektlagt, likeledes omfang og samarbeid med internasjonale fagmiljø.

 

Kvalifikasjonskrav og egenskaper:

 • Doktorgrad eller tilsvarende med fordypning innen arkeologi.
 • Bred kunnskap på materiell kultur i tid og rom, teori, metode og faghistorie. 
 • Erfaring fra og motivasjon til å drive forskningsbasert undervisning/veiledning, herunder også feltundervisning, samt vilje og evne til å videreutvikle arkeologistudiet i et langtidsperspektiv.
 • Dokumentert evne til ekstern prosjektakkvisisjon
 • Erfaring fra og ambisjoner om forskningsprosjektledelse.
 • Dokumentert god publiseringsvirksomhet
 • Kunnskap og erfaring fra det arkeologiske praksisfeltet e.g. feltarbeid, feltmetodikk, ledelse av feltundersøkelser, kulturminneforvaltning og formidling. 
 • Faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt.
 • Det er krav om at den som blir tilsatt skal kunne undervise på et skandinavisk (fortrinnsvis norsk) språk i løpet av to år. Det kreves i tillegg god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.
 • Leveringsdyktighet i forhold til tidsfrister og kvalitet.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.
 • Førerkort (kl. B)

 

Søkere bør også ha:

 • Forskerkompetanse innenfor bronsealder/jernalder.
 • Kunnskap om norsk/nordisk arkeologi.
 • Miljøskapende egenskaper vektlegges.

 

Bedømmelse

NTNU Vitenskapsmuseet søker en aktiv og ambisiøs forsker med erfaring og engasjement for undervisning og veiledning. Ved bedømmelse av søkerne vil det i tillegg til vitenskapelig kompetanse, herunder spesielt vitenskapelig produksjon de siste fem årene og evne til prosjektakkvisisjon, bli lagt vekt på undervisnings- og formidlingserfaring. Søkerne vil også bli vurdert på bakgrunn av å være selvstendig, kreativ og strukturert. Stillingens innhold krever at man er utadvendt, fleksibel og har gode samarbeidsevner i tillegg til pedagogiske ferdigheter, kunnskap og erfaring.
 

Søknaden skal inneholde en prosjektskisse til et forskningsprosjekt som støtter oppunder NTNU, NTNU Vitenskapsmuseet og Instituttets strategier og mål.
 

Stillingen kan tiltres fra 01.08.17.

 

NTNU Vitenskapsmuseet forbeholder seg retten til å benytte en sorteringskomite for å bistå sakkyndig komite i sitt arbeid.

 

Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen, og søkere skal holde prøveforelesning. For øvrig vises det til regler om fremgangsmåten for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved NTNU: Personalreglement for vitenskapelige stillinger.
 

Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU") som forefinnes på nettet: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner.

 

Personer som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. Universitetet gir tilbud om slike kurs.
 

Stillingen lønnes etter kode 1011 førsteamanuensis. Normalt avlønnes stillingen fra brutto kr. 512 300 til kr. 679 800. Det trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

 

Skriftlige arbeider, publiserte eller upubliserte, som søkeren ønskes det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen, må legges ved søknaden eller innleveres i tre eksemplarer ordnet i tre komplette sett. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort orientering for sin medvirkning.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å kontakte instituttleder Bernt Rundberget, tlf 73 59 21 70/958 99 711, e-post bernt.rundberget@ntnu.no eller professor Hein Bjerck, tlf 951 79 807, e-post hein.bjerck@ntnu.no

NTNU arbeider for likestilling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Søknad med CV og vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden (jobbnorge.no). Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk skal sendes NTNU, Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim, og merkes med VM-17/10435

 

 

Søknadsfrist: 07.05.17

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  137075
 • Intern-ID
  17/10435
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger