NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap

Ved NTNUs Institutt for språk og litteratur er det ledig en fast førsteamanuensisstilling i anvendt språkvitenskap, med vekt på profesjonell og institusjonell kommunikasjon.

Institutt for språk og litteratur (ISL) er en del av Det humanistiske fakultet, lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har 95 vitenskapelig ansatte og ca. 25 stipendiater som forsker og underviser i bl.a. allmenn litteraturvitenskap, anvendt språkvitenskap, engelsk, fonetikk, fransk, kulturhistorie, lingvistikk, nordistikk, tegnspråk og tegnspråkstolking, tysk og spansk. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og står ansvarlig for flere større forskningsprosjekter. Mer informasjon om instituttets fagprofil, ledelse og ansatte finner du på http://www.ntnu.no/isl.

Seksjon for anvendt språkvitenskap har i dag sju vitenskapelige stillinger. Miljøet har to tverrfaglige forskergrupper og flere ph.d.-kandidater/postdoktorstipendiater. Miljøet er siden 2015 vertskap for det nordiske ph.d.-tilbudet NORDPAL (se https://www.ntnu.edu/nordpal).

Anvendt språkvitenskap har fokus på kommunikasjonsutfordringer knyttet til profesjonelle praksiser. Slike utfordringer opptrer på tvers av modaliteter som f eks tegn, tekst og tale. De betinger også tverrfaglige tilnærmingsmåter, i grenseflater mellom humaniora og for eksempel samfunnsvitenskap, medisin eller teknologi. Utfordringene forutsetter tett og varig kontakt med praktikere i ulike profesjoner. Derfor har seksjonen bred kontakt med andre fag, fakulteter, institusjoner og bedrifter. Utdypende beskrivelse av seksjonens virksomhet, nettverk og forskergrupper kan fås ved henvendelse.

I tilknytning til seksjonen er NTNU i ferd med å etablere et senter for faglig kommunikasjon. Senteret har i 2017 tre vitenskapelige stillinger og en professor II, med fokus på de kommunikasjonsfaglige utfordringene som følger av tverrfaglig virksomhet i organisatoriske og institusjonelle sammenhenger; av internasjonal kommunikasjon og av institusjonelt samfunnsansvar - overfor virksomheter, myndigheter og allmennhet. Senterets kjerneoppgave vil være å utvikle og formidle forskningsbasert kompetanse om faglig kommunikasjon på norsk og engelsk.

I tilknytning til seksjon og senter er et nytt masterprogram i faglig kommunikasjon under etablering.

Arbeidsoppgaver i stillingen
Du som tilsettes vil ha ansvar på feltet profesjonell og/eller institusjonell kommunikasjon. Dette inkluderer sammenhenger mellom kommunikative og etiske utfordringer i profesjonelle praksiser.

Du forventes å

 • Initiere og drive forskning og utviklingsarbeid innenfor (sentrale deler av) feltet
 • drive forskningsveiledning og
 • arbeide aktivt for å skaffe finansiering av forskningsprosjekter.

Du forventes også å

 • Bidra til undervisning i eksisterende og kommende studieprogram (faglig kommunikasjon og logopedi) og utvikling av nye undervisningstilbud i samarbeid med AVS-seksjonen.
 • Bidra til praksisnær og problembasert undervisning, i dialog med studentene.
 • Delta i eksamensarbeid og utføre administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav
For å kunne tilsettes må du dokumentere gode vitenskapelige kvalifikasjoner, med doktorgrad i anvendt språkvitenskap eller tilsvarende. Videre må du dokumentere

 • deltaking i prosjekter og nettverk
 • publisering/formidling på både norsk (evt. svensk eller dansk) og engelsk
 • tverrfaglig virksomhet
 • erfaring innenfor pedagogisk virksomhet og formidling
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • meget gode kunnskaper og ferdigheter i et skandinavisk språk
 • gode ferdigheter i engelsk.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt hovedvekt på de innsendte arbeidenes relevans og kvalitet. I tillegg vil det bli lagt vekt på deltaking i forskningsprosjekter og nettverk, tverrfaglig erfaring og perspektiver på studentaktiv læring.

Lønn og formelle bestemmelser
Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

Undervisnings- og veiledningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Språkferdigheter må kunne dokumenteres. Det kan også bli aktuelt å undervise på engelsk.

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og forelesning for prøving av pedagogiske ferdigheter.

Den som tilsettes, må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har søkeren krav på å bli varslet, slik at vedkommende får anledning til eventuelt å trekke sin søknad.

Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, med minimum årslønn kr. 485.700,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 552.800,- til kr. 598.200,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Krav til søknaden
Søknaden må inneholde informasjon om utdanning, tidligere arbeidserfaring, vitnemål og attester.

Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste "Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU" som fås ved henvendelse til fakultetet, tlf. nr. 73 59 81 67, eller på nettadressen:
http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Søknaden skal sendes elektronisk via denne siden og merkes HF 17-023. Søknader som ikke er sendt gjennom Jobbnorge eller som kommer etter søknadsfrist, vil ikke komme i betraktning.

Sammen med den elektroniske søknaden i Jobbnorge, vedlegges

 • CV,
 • liste over pedagogiske kvalifikasjoner, og
 • liste over alle søkerens arbeider med beskrivelse av hvor de er offentliggjort og hvilke som anses som mest betydningsfulle.
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeidene som du anser som mest betydningsfulle, og som du ønsker skal vektlegges under evalueringen. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere din innsats, må du som søker legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning

Søkeren må innen søknadsfristens utløp i tillegg sende inn 5 utvalgte vitenskapelige arbeider (trykte eller utrykte) som ønskes vurdert ved bedømmelsen. Disse sendes elektronisk på epost til Hege Kissten: hege.kissten@ntnu.no , med referanse til den elektroniske søknaden sendt i Jobbnorge, og merkes med stillingsnummeret HF 17-023

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Mer informasjon
Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, vennligst kontakt professor Lars Evensen, tel. +47 73596546, e-post: lars.evensen@ntnu.no eller instituttleder professor Annlaug Bjørsnøs, tel. +47 73596514, e-post: annlaug.bjorsnos@ntnu.no.

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/rådgiver ved Det humanistiske fakultet; Hege Kissten, tlf +47 73 59 76 84, e-post: hege.kissten@ntnu.no

Søknadsfrist 07.05.2017

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  137068
 • Intern-ID
  HF 17-023
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger