NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i bedriftsøkonomi/økonomistyring

Ved NTNU Handelshøyskolen er det ledig to midlertidige stillinger som stipendiat innen fagområdet bedriftsøkonomi/økonomistyring for en periode på fire år, med arbeidsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for økonomi og fakultetet står som arbeidsgiver.

Fagmiljøet har fire faggrupper: Økonomistyring og regnskap, finansiell økonomi, samfunnsøkonomi/metodefag samt strategi/markedsføring/innovasjon/ledelse/organisasjon. Studieprogrammene ved NTNU Handelshøyskolen er Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i regnskap og revisjon, Master i økonomi og administrasjon, Master i ledelse av teknologi, Master in Public Administration og ph.d. i økonomistyring.

NTNU Handelshøyskolen har for tiden tilsatt 6 professorer, 2 dosenter, 21 førsteamanuensis, 3 førstelektorer, 3 universitetslektorer, 12 stipendiater og 2 vitenskapelige assistenter, 7 i instittuttets administrasjon, samt bistillinger (II’ere).

I fagområdet økonomistyring står regnskapsfagene sentralt, herunder utvikling og bruk av styringsverktøy som sikrer at organisasjoner arbeider etter overordnede mål og strategier. I tillegg har økonomistyring koblinger til finans, organisasjonsteori og strategifeltet i studier av virksomheters anskaffelse og anvendelse av knappe ressurser for å nå mål. NTNU Handelshøyskolen ønsker med utgangspunkt i en bred definisjon av økonomistyring å koble forskning til fag som regnskap, organisasjonsteori, strategi og ledelse, finans og samfunnsøkonomi.

Arbeidsområder – stipendiat

Stipendiatstillingen er 4-årig med 25% arbeidsplikt som normalordning. Arbeidsplikten vil være knyttet til fagområdene ved NTNU Handelshøyskolen.

Flere forskningsprosjekter er aktuelle å gå inn i. Et av disse dreier seg om «Earnings management» (resultatjustering) i offentlig sektor, hvor det foreligger få studier som undersøker i hvilken grad offentlige organisasjoner administrerer sine inntekter, hvordan de gjør det, eller hva de hyppigst forekommende incentiver er. Andre eksempler er knyttet til satsningen «Regulering og styring under endrede rammebetingelser» hvor temaet for prosjektet er hvordan reguleringsregimer og styringsverktøy har ulike effekter i ulike kontekster. Temaer kan være rettet mot offentlig sektor (kommuner), privat sektor (eiendomsmarkedet). Non-profit sektoren (idrettsorganisasjoner og –arrangementer) er også aktuelt, likedan risikostyring i råvaremarkeder.

Stipendiatene kan utvikle sine problemstillinger i samråd med veiledere. Under rettledning av veiledere skal det i de første tre månedene av tilsettingsperioden utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse ("research proposal"). Godkjent prosjektbeskrivelse er en forutsetning for opptak til ph.d.-studiet, og videre tilsettingsforhold som stipendiat.

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Kvalifikasjonskravet er fullført mastergrad i økonomi og administrasjon (MSc, 120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning. Søkere som etter planen fullfører sitt masterstudium sommeren 2017 gis også anledning til å søke. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Vi søker kandidater som er selvstendig, nysgjerrig, systematisk, løsningsorientert og samarbeidsvillig, og har god evne til refleksjon og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø. Slike egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

NTNU Handelshøyskolen ønsker at stipendiatene inngår i det samlede fagmiljøet, og styrker oppbyggingen av dette. Stillingene vil også inngå i internasjonale forskernettverk, og det forutsettes gode ferdigheter i å kommunisere på skandinavisk og engelsk.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, minimum brutto kr. 36 025,00 pr. md. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-programmet i økonomistyring. For informasjon om ph.d-program i økonomistyring, se http://www.ntnu.no/studier/oaphdos. Dersom søkeren ikke er tatt opp til ph.d-programmet eller har søkt om det, må søknad om slikt opptak sendes inn sammen med søknad på stipendiatstillingen og prosjektbeskrivelsen. Søknadsskjema finnes på:

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Doktorgrad+-+skjemaer

Sammen med søknaden vedlegges

prosjektbeskrivelse i form av en skisse (2-3 sider i første omgang) med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak

CV, attester og vitnemål

Eventuelle vitenskapelige arbeider

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til NTNU Handelshøyskolen og professor Kari Nyland (tlf. 73 55 99 80, kari.nyland@ntnu.no) eller instituttleder Espen Gressetvold (tlf. 73 55 99 41, espen.gressetvold@ntnu.no)

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 26.04.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  136974
 • Intern-ID
  ØK-025
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger