Kriminalomsorgen region øst

Regionadministrasjonen

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet 5 regioner. På regionnivået har fengslene og friomsorgen felles ledelse. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 12 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Senter for narkotikaprogram med domstolkontroll og hundetjeneste med til sammen ca. 1800 tilsatte. Regionadministrasjonen har p.t. 35 årsverk og er inndelt i en straffegjennomføringsseksjon og en administrativ seksjon med kontorer i Oslo. I løpet av 2. halvår flytter regionadministrasjonen til Kriminalomsorgens Hus i Solheimsgata i Lillestrøm. Regionens samlede budsjett er ca. 1,6 mrd. kroner i 2017.

Økonomirådgiver/seniorrådgiver

Denne stillingen er ikke aktiv.