NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiatstilling innen anvendt teaterforskning ved Institutt for kunst – og medievitenskap


4-årig stipendiatstilling ved Institutt for kunst og -og medievitenskap

Om instituttet
Institutt for kunst- og medievitenskap er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU, lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har for tiden et titalls ph.d- kandidater og 29 faste vitenskapelige stillinger fordelt på fagområdene drama og teater, filmvitenskap, film- og videoproduksjon, medievitenskap og kunsthistorie. Forskning og undervisning ved instituttet står i en humanistisk fagtradisjon. Mer informasjon om instituttets fagprofil finner du her: http://www.ntnu.no/ikm

Om prosjektet og arbeidsoppgavene
Stipendiatstillingen lyses ut i forbindelse med prosjektet «Theatre and democratic competency». Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, Institutt for kunst- og medievitenskap og University of Witwatersrand, Drama for Life, Sør-Afrika. «Theatre and democratic competency» skal belyse forholdet mellom teater og demokrati innen undervisning og forskning. Prosjektet er en videreutvikling av det norske prosjektet «Drama, Teater og demokrati 2014-2017» og samler seg om en gjensidig interesse i å undersøke kritisk, ut fra globale utfordringer, hvordan mening konstrueres og livserfaring formes i samtidens demokratier og post-demokratier.
Prosjektet tar videre utgangspunkt i teater som kulturell deltakelse, kommunikasjon og undersøkelse. Dette gir et forskningsparadigme i samsvar med det kommunikative og metodologiske potensialet til anvendt teater og inkluderer interesse for hvordan forskning kan stimulere kritikk, vekst og utvikling. Fra NTNU inngår forskere, masterstudenter og stipendiater som anvender og søker å videreutvikle kunstbaserte og fortolkende etnografiske metodologier i drama og teater (https://www.ntnu.no/ikm/kunstbasert-forskning). Prosjektet omfatter også forskere og studenter fra Drama for life, University of Witwaterstrand.
 
Stipendiaten forventes å produsere forskning som innfrir sentrale mål i prosjektet:
a) Utforske og måle eksisterende kunnskap om uensartethet (diversity) og tverrkulturell kommunikasjon, mistilpasning og ikke-demokratiske fenomen gjennom teater som arbeidsmåte og formidlingsform
b) Utforske den estetiske praksisen i sosial kontekst i den hensikt å utvikle og styrke metodologi, dramaturgi, produksjonsformat
c) Skape ny forståelse og kunnskap, styrket demokratisk kompetanse og myndiggjøring knyttet til de samme mål ovenfor

Kvalifikasjoner og egenskaper
Den som tilsettes må ha relevant mastergrad innen fagfeltet drama/teater. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. Om søkeren har en tverrestetisk mastergrad må fordypning innen teaterfeltet dokumenteres.
Det legges vekt på kunst-baserte forskningsprosjekt som innen anvendt teaterforskning belyser faglige forskningsspørsmål (Researching Applied Theatre) i relasjon til fagets anvendelser (Researching through Applied theatre).  Det legges vekt på avgrensede forskningsdesign som lar seg gjennomføre og avsluttes i løpet av prosjektperioden på 4 år. Endelig legges det vekt på at prosjektet klart avgrenser hva som forstås med demokratisk kompetanse og som gir kunnskaper om dette temaet knyttet til teatrets rolle i belysning og/eller danning av demokratisk kompetanse.  Begrepet kan knyttes opp mot andre sentrale demokratiske og demokratikritiske tema;  populisme, mangfold, toleranse, marginalitet, helse, velferd, funksjonshemming, kolonialisme. Stipendiaten skal forholde seg til spenningsfeltet mellom kunstneriske/estetiske og sosiale/politiske perspektiver og praksiser.
Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektbeskrivelsen, oppnådde eksamensresultater samt eventuelle tidligere publiserte arbeider. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.

Det forutsettes at stipendiaten blir tatt opp på ph.d-programmet i estetiske fag senest tre måneder etter tiltredelse: http://www.ntnu.no/studier/phestet.

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha
• Femårig utdanning med mastergrad eller annen likeverdig utdanning.
• Karakter som tilsvarer A eller B i gjennomsnitt


Søknaden
Søknaden med vedlegg skal merkes med 17- 022 og sendes elektronisk via Jobbnorge (http://www.jobbnorge.no). Søknader som ikke legges inn i Jobbnorge vil ikke bli vurdert.
Søknaden må inneholde informasjon om søkerens bakgrunn og motivasjon for å gjennomføre ph.d-prosjektet, inklusive språkferdigheter. Følgende skal legges ved:
• Skisse til eget ph.d-prosjekt
• Oppdatert CV med liste over eventuell publikasjoner etter endt masterutdanning
• Karakterutskrifter og attester fra tidligere arbeidsforhold
For søkere som blir vurdert som aktuelle for tilsetting, vil det bli innhentet referanser og gjennomført intervju.

Vilkår
Stipendiatstillingene blir lønnet etter hovedtariffavtalen i staten, stillingskode 1017 lønnsramme 20, alternativ 8, og starter i ltr. 50, brutto kr 435 100,- pr. år. Fra beløpet blir det trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.


Tilsetting skjer etter gjeldende regler og retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universitet og høgskoler. Det vil bli inngått kontrakt om tilsettingstid og pliktarbeid. Den som blir tilsatt, må rette seg etter vilkårene som til enhver tid gjelder for arbeidstakere tilsatt i statens tjeneste.


Arbeidssted er Dragvoll, Trondheim. Den som tilsettes må være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen.


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.


Informasjon
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til professor Bjørn Rasmussen (bjorn.rasmussen@ntnu.no) eller kontorsjef Trond Einar Garmo (trond.einar.garmo@ntnu.no)

Spørsmål om søknadsprosess kan stilles til saksbehandler Hege Tverå Nilsson (hege.tverå.nilsson@ntnu.no)


Søknadsfrist: 01.09.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  136886
 • Intern-ID
  HF17-022
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger