Kriminalomsorgen

Åna fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret  for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Det er ca 600 årsverk i regionen. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. Region sørvest rapporterer til Kriminalomsorgsdirektoratet.
 

Åna fengsel i Hå kommune er eitt av fengsla i Region Sørvest. Fengselet har plass til 164 innsette og har 180 tilsette. Fengselet ligg i eit naturskjønt område ved Nærbø på Jæren. Åna fengsel er eit av dei største fengsla i landet.  Her er eit positivt og godt arbeidsmiljø.

 

Fengselsførstebetjent

Fengselsførstebetjent med ansvar for narkotika- og informasjonskoordinering, fast stilling i 100 %. Fengselsførstebetjenten rapporterer til sikkerheitsinspektør.

Arbeidsområde:

 • Ansvar for å koordinere etatens innsats i kampen mot narkotika ved Åna fengsel.
 • Stillingen har saman med inspektør ansvar for å etablere og oppretthalde kontakt og samarbeid med politiet og andre samarbeidande etatar.
 • Fengselets radikaliseringskontakt
  Skal i denne samanhang samarbeida med radikaliseringskoordinatorar i regionen for å motarbeida radikalisering i fengsel.
 • Saman med inspektør drive opplæring av fengselsbetjentar og aspirantar innanfor sitt fagområde. 

Arbeidstid: Dagtid med fleksitidsordning 

Utdanning/kvalifikasjonar:

 • Søkjarar må ha fengselskule. 
 • Søkjarar må ha godt innsyn i ulike dataverktøy. 
 • Ynskjeleg med leiarerfaring 
 • Relevant tilleggsutdanning kan bli vektlagt. 

Personlege eigenskapar:

 • Må ha sterkt utvikla ordenssans. 
 • God evne til samarbeid. 
 • God evne til strategisk planlegging. 
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne. 
 • Personen må væra fleksibel og sjølvstendig. 
 • Evne til heilskapstenking. 
 • Stor arbeidskapasitet. 

Politiattest utan merknader må kunne leggjast fram. 

Løn:

Stillinga blir lønna i staten sitt reg. ltr. 57 brutto kr. 489.300,- pr. år. Frå bto lønn blir det trekt 2 % medlemsinnskot til Statens pensjonskasse.

Dei første 6 mnd. er prøvetid. 

Andre opplysningar:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad gjenspeile mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning, og å rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. 

Nærare opplysningar om stillinga blir gitt av inspektør Espen Lunne tlf 51799005.

Søknadsfrist 01.05.17

Elektronisk søknad

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen
 • Nettside
 • Kommune
 • Jobbnorge-ID
  136809
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger