NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

2 faste stillinger som professor/førsteamanuensis i klinisk barne- og ungdomspsykologi

Institutt for psykologi er et av de større instituttene ved NTNU, og har i dag ca. 110 ansatte. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innenfor psykologi. I tillegg til undervisning foregår det forskning innenfor et bredt spekter av psykologiske problemstillinger. Forskningsmiljøene samarbeider med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har tre psykologiske poliklinikker; voksen-, barn- og nevroklinikk. Poliklinikkene mottar pasienter og gir utredning og behandling som ledd i profesjonsutdanningen i psykologi.

Instituttet søker nå fagpersoner til to ledige faste stillinger som professor/førsteamanuensis i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Arbeidsområder

 • Ansvar for undervisning og forskning innen klinisk barne- og ungdomspsykologi. Det kan også bli aktuelt med undervisning innen andre områder
 • Eksamensarbeid
 • Forskning innenfor fagområdet
 • Administrative oppgaver
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte
 • Delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 • Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innen fagområdet

Klinikk for barn og unge har ansvar for undervisning i profesjonsstudiet i psykologi, men instituttet er helhetlig organisert, slik at det kan bli aktuelt med oppgaver innenfor profesjonsstudiet i psykologi, grunnemner, bachelor- og masterstudiet i psykologi og doktorgradsprogrammet i psykologi. Tilsatte må videre delta i gjennomføring av klinikkens rutinemessige system for kvalitetskontroll. 

Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha spesialistkompetanse i klinisk psykologi med fordypning barn og unge, og skal veilede studenter i terapiopplæringen. Det er derfor en forutsetning at den ansatte behersker norsk godt nok til å utføre dette arbeidet. Forskning om behandling og/eller forskning som integrerer utviklingspsykologi og klinisk psykologi er en fordel.

For tilsetting av professor:

Til stillingen som professor kreves det universitetsutdanning i psykologi. Videre kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå i relevant fagområde. Det vil bli lagt vekt på evne til og erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

Som veiledende norm bør den totale produksjonen tilsvare minimum 15 artikler publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering. På minst 8 av publikasjonene må vedkommende være førsteforfatter. Artikler publisert i nordiske tidsskrift, samt monografier og bokkapitler publisert på nordisk, vil kunne inngå blant de 15 arbeidene dersom de blir vurdert til å ha tilsvarende standard. Upubliserte arbeider vil ikke bli vektlagt. Ved arbeider av særlig høy kvalitet der søkeren utvilsomt har bidratt med originalitet og selvstendighet, kan kravet til antall artikler reduseres noe.

Det vil videre bli lagt vekt på evne til å skaffe ekstern finansiering av forskning, dokumentert undervisningsinnsats, utvikling av undervisningsmateriale, og veiledning av studenter på alle nivå.

For mer informasjon om professorkompetanse i psykologi:

http://www.uhr.no/documents/E_postm_te_om_retningslinjer_opprykk_professor_psykologi_npp_juni_2015.pdf

For tilsetting av førsteamanuensis:

Til stillingen som førsteamanuensis kreves det universitetsutdanning i psykologi. Videre kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå i relevant fagområde. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år. Dersom det ikke melder seg en tilstrekkelig godt kvalifisert søker, vurderes midlertidig tilsetting i inntil 3 år som universitetslektor med sikte på kvalifisering for fast tilsetting som førsteamanuensis. Fast tilsetting vil i tilfelle skje uten ny kunngjøring.

Pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting som professor/førsteamanuensis:

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Personlige egenskaper 

Evne til teamarbeid og samarbeid, selvstendighet, ansvarsfullhet og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stilling som professor kode 1013 lønnes minimum i lønnstrinn 69 i Statens lønnsregulativ, brutto kr 605.400 pr. år. Normal avlønning er fra kr 643.500 til kr 789.700 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Stilling som førsteamanuensis kode 1011 lønnes etter lønnsramme 24, minimum lønnstrinn 57, brutto kr 485.700 pr. år. Normal avlønning er fra kr 542.500 til kr 597.800 pr år avhengig av kvalifikasjoner.

Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Vi tilbyr:

 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • Søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Magne Arve Flaten på telefon 73 59 74 68 eller e-post magne.a.flaten@ntnu.no, eller klinikkleder Lars Wichstrøm på telefon 73 59 07 41eller e-post lars.wichstrom@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Dokumenter mottatt etter søknadsfristen vil ikke bli tatt med i vurderingen av søkerne. Søknaden merkes med SU-27. Søknadsfrist: 06.08.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. august 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  136688
 • Intern-ID
  SU-27
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger