VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. VID ble etablert 1.1. 2016 gjennom en fusjon av Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen. Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

 

VID har ca. 3500 studenter, 300 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. Høgskolen tilbyr ca. 50 forskjellige studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Tre stipendiatstillinger innen verdibasert/verdibevisst profesjonell praksis

VID vitenskapelige høgskole utdanner og utruster profesjonsutøvere til yrker hvor kandidater forventes å stå i og arbeide innenfor krevende tjenester og praksiser. I tråd med ny strategiplan, ønsker VID å styrke vår kunnskapsbase om verdimessige ressurser, utfordringer og dilemmaer innenfor et slikt tjenestebilde, ofte knyttet til personer i sårbare livssituasjoner.

VID ønsker søknader som utvikler god klinisk- og praksisorientert forskning innen helse- og sosialfaglige områder, i kombinasjon med fagetisk refleksjon rundt ulike former for dilemmaer og verditunge utfordringer. Prosjekter som foreslås i søknadene kan eventuelt kombineres med utdanningsforskning.

Stipendiatstillingene vil knyttes til Fakultet for helsefag i Oslo, Fakultet for helsefag i Sandnes og Fakultet for sosialfag i Oslo, hvor det vil knyttes 25 % pliktarbeid i løpet av en fireårsperiode. Disse fagenhetene har prioritert kunnskapsbehov på følgende tre områder:

Søkerne må relatere seg til ett av disse områdene, og det skal tilsettes stipendiater til hvert av områdene.

Søknadene skal også inneholde en plan for opphold ved utenlandske forskningsmiljø i løpet av prosjektperioden, samt en plan for formidling av forskningsresultatene.

Stipendiatstillingene vil kunne knyttes til ulike forskningsgrupper ved VID, og inngå i et forskningsfellesskap med både seniorforskere, andre stipendiater og masterstudenter. Stillingene vil knyttes til programområdet diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Ph.d.-utdanningen i diakoni, verdier og profesjonell praksis har en empirisk og fler- og tverrfaglig profil og en praksisorientert målsetning knyttet til kunnskapsutvikling innen verdi-, relasjons- og livssynskompetanse.

Stillingene vil være organisatorisk plassert i Senter for diakoni og profesjonell praksis. Arbeidssted vil være Oslo eller Stavanger.

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d) etter endt forskerutdanning ved én av høgskolens to ph.d.-utdanninger.

Denne stillingen er en mulighet for VID vitenskapelige høgskole til å rekruttere yngre kandidater til forskning, fagutvikling og undervisning innen høgskolens fagområder, og oppfordrer spesielt disse til å søke.

Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

 • Hovedfag, mastergrad (120 studiepoeng) med klar relevans for det prosjektet man søker på. Normalt kreves det en utdanningsbakgrunn innenfor enten diakoni, helse- og sosialfag (jf. ph.d.-utdanningenes programområde). For søkere med annen profesjonsrettet bakgrunn/utdanningsbakgrunn på samme nivå, vil søkernes prosjektskisse bli vektlagt.

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

I tillegg er det ønskelig med:

 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. 

Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse på max. 3000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren gjør rede for tema, problemstilling, teorigrunnlag og metodiske valg. Fremdriftsplan for de ulike delene av forskningsarbeidet skal også angis. VID forventer at søkere indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling.

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité. Ved vurderingen legges det vekt på prosjektbeskrivelsens relevans og kvalitet, kvalitet på master- eller hovedfagsoppgaven og eventuelt publikasjoner og FoU-erfaring siste 3-5 år. Videre vektlegges intervju, som blir gjennomført med aktuelle søkere.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Høyskolen er en IA bedrift
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 53 som utgjør en brutto årslønn på kr. 457.600,-


Søknadsfrist: 16.mai 2017

Søknad, CV og prosjektbeskrivelse (maks 3000 ord, ikke iberegnet referanseliste) sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden.

Tiltredelse: 1.1.2018 eller etter avtale 

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med prorektor, professor Bård Mæland, bard.maland@vid.no, tlf. 40 40 60 29/51 51 62 19, eller forskningsrådgiver Anja Nieuwenhuis tlf 22 96 37 88/98 66 31 38. Se ellers kontaktinformasjon til kontaktpersoner for de ulike forskningsgruppene/forskningsprosjektene.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  VID vitenskapelige høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Stavanger
 • Arbeidssted
  VID Oslo eller Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  136420
 • Intern-ID
  17/00746
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger