VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. VID ble etablert 1.1. 2016 gjennom en fusjon av Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen. Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

 

VID har ca. 3500 studenter, 300 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. Høgskolen tilbyr ca. 50 forskjellige studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

To stipendiatstillinger innen helsefaglig utdanningsforskning

Ved VID vitenskapelige høgskole er det ledig to stipendiatstillinger på åremål med arbeidssted Bergen.  

Stillingene er for en åremålsperiode på 4 år, med 25% pliktarbeid. Stillingene er knyttet til forskningsprosjektet «Education for the future in a changing health landscape» og er finansiert av VID vitenskapelig høgskole, Helse Bergen og Norges forskningsråd (FINNUT-programmet).

 

Om forskningsprosjektet – arbeidsoppgaver


Prosjektet består av tre delprosjekt som vil undersøke ulike sider av simulering som pedagogisk metode og ett delprosjekt som fokuserer på informasjonssøking i klinisk praksis. Det overordnede teoretiske rammeverket for prosjektet tar utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv på læring.

 

Stipendiatprosjektene er knyttet til følgende to delprosjekt:

 

"Evaluating the use of simulation training prior, during and after clinical placements in cooperation with the clinic"


I denne delstudien vil vi undersøke utfall av bruk av simulering i sykepleierutdanningen på bachelornivå gjennomgående alle tre år. Fokus vil hovedsakelig ligge på såkalt low-tech-simulering. Vi ønsker å evaluere bruken av simulering før, under og etter praksisperioder, i tett samarbeid med klinikken. Studien vil være longitudinell og bør utgå fra et kvasi-eksperimentelt design.


"Investigating the pedagogical foundations for the debrief part of simulation-training."

I denne delstudien ønsker vi å evaluere bruken av debrief-sekvensen i en simulering og få kunnskap om hvordan debrief bør utføres for best mulig pedagogisk nytte. Et mål med studien er å identifisere og evt. utvikle effektive verktøy for debrief. Studien baseres på tidligere kunnskap om debrief, og teorier som kan knyttes til debrief som veiledet refleksjon. 

Stipendiatstillingene vil bli tilknyttet forskergruppen «Læring i profesjonsutdanning og praksisfelt» Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d) etter endt forskerutdanning. Stillingene vil bli knyttet til ph.d.-programmet Diakoni, verdier og profesjonell praksis, som er ett av to ph.d.-programmer ved VID. Programmet skal bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling i praksis, blant annet gjennom studier som undersøker hvordan profesjonsutøvere oppøver kompetanse, realiserer verdier, og håndterer makt og ansvar i utfordrende relasjoner. Ph.d.-programmet vektlegger forskning på profesjonelle praksiser og har særlig fokus på refleksjon over disse praksisenes verdiimplikasjoner. Det forventes at stipendiatene viser sammenhengen mellom eget prosjekt og dette programmet.

Les mer om: Ph.d.-utdanningen i diakoni, verdier og profesjonell praksis. Utdanningen har en empirisk og fler- og tverrfaglig profil og en praksisorientert målsetning knyttet til kunnskapsutvikling innen verdi-, relasjons- og livssynskompetanse. Stillingene vil være organisatorisk plassert i Senter for diakoni og profesjonell praksis. Arbeidssted vil være Bergen, og det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for VID, studiested Bergen.


Kvalifikasjoner og egenskaper 


For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad innen relevant fagområde (eksempelvis sykepleievitenskap, pedagogikk, helsefremming)

 • Bachelor i sykepleie, norsk autorisasjon som sykepleier

 • Sykepleierfaglig undervisningskompetanse

 • Formal- og realkompetanse innen pedagogikk tilsvarende basiskompetanse i universitets- og høgskolepedagogikk

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

   

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med fasilitering og simulering

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid

 • Dokumentert erfaring fra bruk av simulering i helsefaglige utdanninger

 • Gjennomført fasilitatorkurs

 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

 • Gode samarbeidsevner

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring. 

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 

Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en kort prosjektskisse på max. 2000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren gjør rede for tentativ problemstilling og metodisk tilnærming som gjør det mulig å svare på problemstillingen. Tenkt fremdriftsplan for de ulike delene av forskningsarbeidet skal også angis. Endelig prosjektplan blir utarbeidet i samarbeid med prosjektgruppen. VID forventer at søkere indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling.

 

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av prosjektskissen og øvrige kvalifikasjoner. Ved vurderingen legges det også vekt erfaring fra praksisfeltet og undervisningskompetanse. Videre vektlegges intervju, som blir gjennomført med aktuelle søkere.


Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. 

 

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Høyskolen er en IA bedrift
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 53 som utgjør en brutto årslønn på kr. 457.600,-

 

Søknadsfrist: 9. mai 2017 

Søknad, CV og prosjektbeskrivelse (maks 2000 ord, ikke iberegnet referanseliste), vitnemål og attester sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.


Tiltredelse: 1. september 2017 eller etter avtale

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med prosjektleder Kari Røykenes, kari.roykenes@vid.no, tlf. +47 55699221, eller forskningsrådgiver Anja Nieuwenhuis anja.nieuwenhuis@vid.no tlf. +47 22 96 37 88/ +47 98 66 31 38. 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  9. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  VID vitenskapelige høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  VID Bergen
 • Jobbnorge-ID
  136416
 • Intern-ID
  17/00745
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger