UiT Norges arktiske universitet

Tromsø museum - Universitetsmuseet

Toårig engasjement som forsker i arkeologi ved Tromsø Museum

Søknadsfrist: 17.04.2017

Ref. nr.: 2017/1741

 

Ved UiT Norges arktiske universitet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU) er det ledig et engasjement som forsker innen arkeologi i to år, med mulighet for forlengelse. TMUs hovedoppgaver er forskning, utvikling og bevaring av vitenskapelige samlinger, forvaltning og forskningskommunikasjon. Museet er organisert i to faglige seksjoner, Seksjon for kulturvitenskap og Seksjon for naturvitenskap, med underliggende enheter: Polarmuseet og MS Polstjerna og Tromsø arktisk-alpine botaniske hage. I tillegg er Team forskningskommunikasjon, Publikumsteamet og administrasjonen ved TMU organisert under museumsdirektøren.

 

Stillingen er knyttet til Seksjon for kulturvitenskap.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Trude Fonneland tlf. +47 77 64 66 30, e-post: trude.fonneland@uit.no .  

 

Stillingens tilhørighet

Stillingen er knyttet Seksjon for kulturvitenskap som omfatter fagområdene arkeologi, antropologi/samisk etnografi, etnologi/kulturhistorie, historie og tradisjonsmusikk.

 

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode forsker 1109 alternativt forsker 1108.

 

Det søkes primært etter søkere med førstekompetanse, men dersom det ikke er aktuelle søkere i den kategorien, er det aktuelt med tilsetting i stilling som forsker kode 1108.

 

Stillingens arbeidsområde

Stillingen er primært knyttet til TMUs arbeid innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for bergkunst og er, etter søknad fra TMU, avhengig av årlige bevilgninger fra Riksantikvaren.

 

Til stillingen ligger arbeidsoppgaver knyttet til alle bergkunstlokaliteter i TMUs ansvarsområde. Det må påregnes lengre perioder med feltarbeid, herunder registrering, dokumentasjon og skadekartering av bergkunstfelt, vedlikeholdsarbeid og skjøtsel. Til stillingen ligger også utarbeiding av skjøtselsplaner, rapportering samt ajourføring og registrering i Askeladden.

 

Den som tilsettes vil samarbeide tett med Riksantikvaren, fylkeskommunene, Sametinget og Alta Museum om feltarbeid og tilrettelegging av bergkunstfelt.

 

Den som tilsettes må, avhengig av tilgjengelige bevilgninger, være villig til å delta i annet arbeid ved seksjonen.

 

Kvalifikasjonskrav

For tilsetting i stilling som forsker kode 1109 kreves det norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

 

For tilsetting i stilling som forsker kode 1108 kreves det mastergrad eller tilsvarende innen arkeologi med minimum karakter B og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

 

Det er en fordel om søkerens kompetanse og grad er knyttet til bergkunst eller nordlig arkeologi.

 

Det stilles krav om kunnskaper innen digital dokumentasjon. Kompetanse knyttet til tradisjonelle dokumentasjonsmåter, eksempelvis nattfotografering, kalkeringsteknikker og erfaring fra skadedokumentasjon er en fordel.

 

Kunnskap om geologiske forvitringsprosesser og kunnskap om lavarter og vekster er ønskelig.

 

Opplæring vil bli gitt.

 

Ved bedømmelsen vil det bli lagt vekt på erfaring fra prosjektledelse, dokumentasjon og skjøtsel av bergkunst, erfaring fra kulturminneforvaltning generelt, samt erfaring fra forskningskommunikasjon.

 

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

 

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

 

Søkeren må beherske et skandinavisk språk.

 

Arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1109/1108 Forsker avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av
  • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
  • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
  • vitnemål og karakterutskrift fra doktorgrad eller tilsvarende
  • diploma supplement for avlagte grader
  • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)
   • Forfatter(e), arbeidets tittel
   • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
   • For bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall
 • Inntil 5 skriftlige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen legges ved (doktorgradsavhandlingen alternativt mastergradsavhandlingen regnes i dette sammenheng som et arbeid)

 

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og, dersom det ikke foreligger på et skandinavisk språk, oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

 

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt overnevnte søknadsdokumenter.

 

Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen.

 

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

 

Generelt

Det vises forøvrig til Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17.04.2017
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  135952
 • Intern-ID
  2017/1741
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger