Universitetet i Bergen

Institutt for geovitenskap

Tekst: Analytisk og fremtidsrettet?

Forskar i paleoklima/klimadynamikk

Ved Institutt for geovitskap er det ledig ei stilling som forskar i paleoklima/klimadynamikk. Stillinga er for ein periode på 2 år og knytt til ice2ice-prosjektet, finansiert av eit ERC Synergy Grant.

 

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

Den som blir tilsett skal arbeide med å utvikle aldersmodellar for sedimentkjernar i dei nordiske hav basert på tefraundersøkingar, og arbeide med paleoklimatiske rekonstruksjonar frå marine kjernar og iskjernar basert på aldersmodellane.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha oppnådd norsk ph.d. – grad eller tilsvarande utdanning innanfor geofag, eller ha levert doktoravhandlinga si til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Erfaring med geokjemiske analyser av tefra i marine sedimentkjernar og kunnskap om marine proksymetodar er ei føresetnad.
 • Arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Nytte engelsk skriftleg og munnleg.

Vi kan tilby

 • eit internasjonalt, breitt, godt og faglig utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 57 (kode 1109) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål, samt stadfesting på at doktorgradsavhandlinga er levert
 • relevante attestar
 • liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.


Søknadsfrist: 7. april 2017

 

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Professor Eystein Jansen, eystein.jansen@uib.no, tlf.: 55 58 34 91

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

 

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

 

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  135804
 • Intern-ID
  17/3550
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger