NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Administrativ instituttleder (Managing Director) ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) skal det fra 01.08.2017 tilsettes administrativ instituttleder ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap for en åremålsperiode på 4 år.

 

Fakultet for medisin og helsevitenskap har en omfattende fagportefølje innen medisin- og helseområdet. For mer informasjon om fakultetet, se www.ntnu.no/mh/  


Kavliinstituttet ligger under Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU, er et Kavli Foundation Institute siden 2007 og et Senter for Fremragende Forskning siden 2002. Instituttet består av sentrene Centre for Neural Computation (SFF) og Egil and Pauline Braathen and Fred Kavli Centre for Cortical Microcircuits. Staben sorterer under ni arbeidsenheter: sju forskningslaber med tilhørende team av forskere, studenter og teknikere under ledelse av åtte principal investigators, samt en supportgruppe og en teknisk gruppe som jobber på tvers av faggruppene. Instituttet har ansvar for et internasjonalt masterprogram og er tilknyttet doktorgradsprogram i medisin. For mer informasjon om instituttet og forskningsgruppene, se: www.ntnu.edu/kavli


På bakgrunn av Kavliinstituttets profil og aktivitet ønsker vi å tilsette en administrative instituttleder (Managing Director) med ansvar for instituttets daglige drift. Funksjonen vil i stor grad være lik rollen som instituttleder ved fakultetets øvrige institutt, men uten det overordnede vitenskapelige ansvaret. Ansvaret for den vitenskapelige aktiviteten og forvaltning av de vitenskapelige ressursene ligger hos de faglige lederne May-Britt Moser og Edvard Moser.

 

Den administrative instituttlederen er leder for alle administrativt ansatte ved instituttet. Instituttlederen skal påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk og overordnet nivås beslutninger, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker av administrativ art. Instituttlederen skal lede den administrative virksomheten i nært samarbeid med de ansvarlige for den vitenskapelige aktiviteten. Instituttlederen rapporterer til dekanen og inngår i dekanens ledergruppe.

 

Den administrative instituttlederens viktigste oppgaver er å:

 • bidra til å utvikle og legge til rette for primærvirksomheten ved enheten
 • delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at disse følges opp
 • sørge for velegnede administrative tjenester og effektiv drift av instituttet
 • legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø
 • i samarbeid med de vitenskapelige lederne bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte
 • representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta medbestemmelse i henhold til NTNUs styringsreglement

Søkere til den administrative instituttlederstillingen må ha:

 • gode lederegenskaper og administrativ ledererfaring fra universitet, høyskole eller forskningsinstitusjoner som senter e.l.
 • evne til å sette mål og arbeide strategisk
 • gode kunnskaper i norsk og engelsk både muntlig og skriftlig
 • god samarbeidsevne og personlig egnethet

I tillegg vil det bli lagt stor vekt på:

 • god forståelse for og evne til tilrettelegging for kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet
 • motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt
 • lederatferd som stimulerer til gode resultater, godt og raust arbeidsmiljø blant tilsatte og studenter

Lønnsvilkår m.v.

Stillingen som administrativ instituttleder lønnes i kode 1475, med minimum årslønn brutto kr 620 000,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 750 000,- til kr 900 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner; send søknad elektronisk via denne siden innen 31.03.2017

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Dekan Björn Gustafsson, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU på e-post bjorn.gustafsson@ntnu.no eller på mobil 99 72 97 24

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-rådgiver Hanne Mattson, HR-seksjonen, MH-fakultetet, NTNU hanne.mattson@ntnu.no

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. mars 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135730
 • Intern-ID
  2017/8145
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger