NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

FØRSTEAMANUENSIS/UNIVERSITETSLEKTOR I MEDISIN (AUDIOLOGI) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i audiologi. Stillingen har en stillingsandel på 100 % og er finansiert av Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) (med arbeidssted Trondheim): INB omfatter fagområdene audiologi, ergoterapi, fysioterapi, ortopedi, reumatologi, geriatri, nevrofag, nevrokirurgi, klinisk nevrofysiologi, medisinske atferdsfag, øyesykdommer, øre-nese-hals- og kjevesykdommer, hjerneslag og fysikalsk medisin og rehabilitering.

Fagområdet og beskrivelse av ansvarsområde for stillingen:  
I stilling som førsteamanuensis vil stillingsinnehaveren sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet audiologi. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

I stilling som universitetslektor vil stillingsinnehaveren sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ha ansvar for undervisning innen fagområdet audiologi. Stillingsinnehaveren skal, etter kompetanse, veilede studenter innen sitt fagområde, og plikter å ta del i administrativt arbeid. Stillingsinnehaveren vil ha forskningsrett for den tid som gjenstår når undervisningsplikten er ivaretatt.

Kvalifikasjoner                                                                                                                                                                                                  Ved tilsetting som førsteamanuensis kreves det doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. I tillegg er det krav om dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende faglige og kliniske kvalifikasjoner innen fagområdet, og dokumentert vitenskapelig kompetanse innen én eller flere deler av fagområdet som denne stillingen har ansvar for. Det vil også bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og undervisningsarbeid, samt veiledning på ph.d.-nivå.

Ved tilsetting som universitetslektor kreves det høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende og relevant yrkespraksis. I tillegg kreves det dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Søkere uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges innen to år å gjennomføre godkjent kurs i universitetspedagogikk.

Det er vesentlig at søkerne har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og pedagogiske ferdigheter. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsform i vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Spesifikke krav til kvalifikasjoner
Søkere må ha utdanning innen audiologi og relevant praksiserfaring.

Nytilsatte som ikke behersker et skandinavisk språk må innen tre år vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset Norsk for fremmedspråklige ved Institutt for anvendt språkvitenskap. Universitetet gir tilbud om slikt kurs.

Generelt for stillingen
Stillingsinnehaveren plikter å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplaner og i videreutvikling av fagområdene og undervisningsoppleggene, herunder etter- og videreutdanning.

Den som tilsettes må påregne å bidra med undervisning i fagområdet sitt på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Stillingsinnehaveren skal bidra til at studentene får et globalt helseperspektiv og kunnskap om globale helseutfordringer innenfor eget fagfelt, og bidra til samarbeid rundt globale helseutfordringer både i forskning og utdanning.

Stillingsinnehaveren må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Vi kan tilby
Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver   

Et godt arbeidsmiljø 

Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.  

Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) avlønnes normalt fra    brutto kr. 516 000 - 743 100 per år i 100 % stilling. Stillingen universitetslektor i kode 1009 avlønnes normalt fra brutto kr. 428 700 - 598 200 per år i 100 % stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger og kvinner oppfordres til å søke. Kvinner som ansettes i fast stilling i mannsdominerte fagmiljø tilbys startpakker. I tillegg har NTNU kvalifiseringsstipend og mentorprogram for kvinnelige forskere.

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende må vedlegges den elektroniske søknaden i pdf-format:

CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt. 
Liste over alle vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Inntil 10 vitenskapelige arbeider (i pdf-format)- publiserte eller under publisering - som du ønsker det skal tas hensyn til kan vedlegges søknaden.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Universitetslektor Lars Gunnar Rosvoldaunet, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU:

tlf. 73559322, lars.g.rosvoldaunet@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Nina M. Hoseth, HR-seksjonen MH-fakultetet, NTNU nina.m.hoseth@ntnu.no 

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 06.04.17.

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135591
 • Intern-ID
  2017/649
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger