NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Ph.d.-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert samhandling

Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (http://www.ntnu.edu/ie) ved NTNU har en ledig ph.d.-stilling i 100% på området informasjonssystemer ved Institutt for datateknikk og informatikk (IDI) (http://www.ntnu.edu/idi).

Informasjon om instituttet

Institutt for datateknologi og informatikk har for tiden 28 professorer, 33 førsteamanuenser, 10 førstelektorer, 18 universitetslektorer og amanuenser. I tillegg 19 prof. II/førsteamanuenser. II/ universitetslektor II samt 37 postdoktorer/forskere, ca. 65 aktive ph.d.-studenter og 22 teknisk/adm. personale. Femten av de fast vitenskapelige stillingene er besatt av kvinner og ca. 23 av stillingene er besatt av ansatte fra andre land enn Norge. Instituttet er delt opp i fagenheter. Stillingen er plassert i fagenheten IDI Kalvskinnet.

IDI Kalvskinnet driver undervisning og forskning innenfor informatikk, og har følgende studietilbud:
• Bachelor - dataingeniør
• Bachelorstudium i Drift og vedlikehold av datasystemer
• Bachelorstudium i informasjonsbehandling – nettbasert
• Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling
• Master i IKT-basert samhandling

Fagmiljøet har for tiden en professorer-II stillinger, 21 førsteamanuenser/førstelektorer, 10 universitetslektorer, og 4 ph.d-stipendiater.

Arbeidsoppgaver

 • Stipendiatstillingen er 4-årig med 25 % pliktarbeid som normalordning. Arbeidsplikten vil være knyttet til IDI Kalvskinnet sine fagområder.
 • Ph.d.-stipendiaten er ikke knyttet til noe bestemt prosjekt, men er åpen for prosjekter innenfor rammen av fagområdet informasjonssystemer. Instituttet har et nyetablert masterstudium innen IKT-basert samhandling. Stipendiatens arbeid skal bidra til å styrke forskningen innen masterfagene generelt og innen integrert og tverrfaglig problemløsning ved hjelp av IKT-verktøy (Concurrent Design) spesielt.
 • IDI Kalvskinnet ønsker at stipendiatene inngår i det samlede fagmiljøet og styrker oppbyggingen av dette. Stillingen vil også inngå i internasjonale forskernettverk, og det forutsettes gode ferdigheter i å kommunisere på engelsk. Ferdigheter i et skandinavisk språk er også ønsket.

Kvalifikasjoner

 • Målet er at stipendiaten oppnår doktorgradskompetanse ved utløpet av stipendperioden, og søkeren må derfor ha kvalifikasjoner for opptak ved ph.d.-programmet i informasjonsteknologi ved NTNU, se: http://www.ntnu.no/studier/phit/
 • Søkerne vurderes på bakgrunn av kompetanse, prosjektskisser og personlig egnethet. Det kan være aktuelt med intervju.
 • Det kreves fullført mastergrad i informasjonsteknologi med godt resultat – snittkarakter B eller bedre, eller tilsvarende utdanning på tilsvarende nivå før oppstart i stipendiatstillingen. Søkere i avslutningsfasen av masterstudiet oppfordres til å søke, og vil kunne gis tilsagn om tilsetting med forbehold om tilfredsstillende resultat på avsluttende oppgaver.
 • Søknaden må omfatte en fullstendig curriculum vitae med liste over utdanning og eventuelle vitenskapelige arbeider. Bekreftede kopier av vitnemål og attester må legges ved. Annen aktivitet som vurderes relevant for stillingen skal dokumenteres
 • Med søknaden skal det følge en beskrivelse av et forslag til doktorgradsprosjekt (3-5 sider). I beskrivelsen skal søkeren diskutere forskningsspørsmål, peke på relevant teori og aktuelle forskningsmetoder og foreslå en framdriftsplan for prosjektet. Skissen vil bli vurdert med hensyn til vitenskapelig potensial.
 • Opptak ved PhD-studiet er en forutsetning for å fortsette i stipendiatstillingen.
 • Den som tilsettes må ha gode kunnskaper i engelsk. Ferdigheter i et skandinavisk språk vil også telle positivt siden undervisningsdelen av stillingen normalt foregår på norsk.

Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk må dokumentere gode engelskkunnskaper. Følgende tester kan benyttes ved slik dokumentasjon: TOEFL, IELTS og Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) or Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Minimum "scores" er:

 • TOEFL: 600 (paper-based test), 92 (internet-based test)
 • IELTS: 6.5, with no section lower than 5.5 (only Academic IELTS test accepted)
 • CAE/CPE: grade B or A.

Dokumentasjon på evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og ha god samarbeidsevne. Evne til å planlegge og fullføre oppgaver innen fastsatt tid.

Søkere må være kvalifisert for opptak som doktorgradsstudent ved NTNU. Se http://www.ie.ntnu.no/forskning/phd for orientering om doktorgradsstudier ved NTNU. Sammen med søknaden vedlegges en beskrivelse av forskningsarbeidet som er planlagt gjennomført i stipendperioden.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Lønnsbetingelser

 • Stillingen som stipendiat, stillingskode 1017, lønnes etter Statens lønnsregulativ, normalt ltr. 50. Dette utgjør for tiden brutto kr 432.300,- pr. år. Fra lønnen trekkes det 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Les mer på www.spk.no.

Annet

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Den som blir tilsatt må kunne påregne eventuelle endringer i stillingens ansvars- og arbeidsområde samt arbeidssted etter behov.
 • Det er en forutsetning at den som blir tilsatt bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for NTNU i Trondheim.
 • Tilsetting skjer iht. gjeldende forskrifter om ansettelsesvilkår for stipendiater, fastsatt av Kunnskapsdepartementet med relevante deler av" Utfyllende retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved NTNU". Søkere må forplikte seg til å delta i organisert ph.d.-studium innenfor tilsettingsperioden. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Det vil videre bli inngått kontrakt om tilsettingstid på 4 år hvorav ett år utgjør pliktarbeid.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i folket. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning med hensyn til alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ønsker å være unntatt offentlighet. Søker vil da bli informert på forhånd.

Søknad med CV, referanser, vitnemål, attester og vitenskapelige arbeider må sendes elektronisk via link på denne siden «Søk stillingen».

Kontaktpersoner:

Førstelektor Thorleif Hjeltnes. Epost: thorleif.hjeltnes@ntnu.no. Tlf.: 952 93 091
Førsteamanuensis Knut Arne Strand. Epost:
knut.a.strand@ntnu.no. Tlf.: 932 41 039

Seniorkonsulent Anne Kristin Bratseth. Epost: anne.kristin.bratseth@ntnu.no. Tlf.: 73 59 67 15 kan kontaktes om søknadsprosedyre.

Søknaden merkes: IE 037-2017

Søknadsfrist: 30.04.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135309
 • Intern-ID
  IE 037-2017
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger